Mallar

Här kan ditt lärosäte ladda ner respektive mall för självvärdering. Här finns också ansökningsmallar för ansökan om examenstillstånd.

Ett av underlagen som UKÄ använder vid sina granskningar är universitetets eller högskolans självvärdering. I självvärderingen ska lärosätet med konkreta exempel beskriva och motivera utifrån de olika bedömningsgrunderna.

Instruktioner om hur mallarna ska användas finns i vägledningarna.

Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete


Granskning av lärosätenas kvalitetssäkring avseende forskning

Utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå

Självvärderingsmallarna för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå ser olika ut beroende på vilken utbildning det gäller. Dessa mallar kan lärosätet hämta i UKÄ Direkt inför granskningen.

Utbildningar som fått omdömet ifrågasatt kvalitet i en utbildningsutvärdering följs upp. Vid uppföljningen används åtgärdsredovisningsmallar. Även dessa ser olika ut beroende på utbildning och hämtas i UKÄ Direkt eller här nedan.

De lärosäten som fått ifrågasatt kvalitet i en ämneslärarutbildning ska skicka in en åtgärdsredovisning till UKÄ senaste den 18 februari 2021.


Utbildningsutvärdering på forskarnivå

Tematisk utvärdering av hållbar utveckling

Ansökan om examenstillstånd

Observera att ansökningsmallen ska skickas in efter att lärosätet har gjort en webbanmälan.

Läs mer om processen för att ansöka om examenstillstånd

Engelska översättningar