Det finns verktyg och system som både lärosätena och bedömarna ska använda sig av under en granskning.

UKÄ har tagit fram vägledningar för våra olika granskningar. Vägledningarna fungerar som ett stöd för lärosätena när de till exempel ska skriva sina självvärderingar.

I verktyget UKÄ Direkt laddar universiteten och högskolorna upp de efterfrågade underlagen.

Bedömarvyn är ett arbetsverktyg för de bedömare som UKÄ anlitar för sina granskningar. Vi anordnar regelbundet utbildningar för bedömarna.