Utvärdering av vårdutbildningar

I enlighet med UKÄ:s tidsplan för det nationella kvalitetssäkringssystemet kommer utvärderingar av sjuksköterskeutbildningar och specialistsjuksköterskeutbildningar att genomföras under 2021-2022.

Utvärdering av sjuksköterskeutbildningar

UKÄ har beslutat att utvärderingen av sjuksköterskeutbildningar inte kommer genomföras som en ordinarie utbildningsutvärdering utifrån den vägledning som finns för utbildningsutvärderingar. Att utvärderingen inte genomförs enligt ordinarie vägledning har sin grund i de positiva resultaten av den utvärdering av sjuksköterskeexamen som genomfördes 2014 men där bedömargruppen samtidigt uppmärksammade ett antal utmaningar kopplade till just de verksamhetsintegrerade momenten i utbildningen. Utifrån dessa resultat vill UKÄ därför i kommande utvärdering fokusera på hur lärosätena arbetar med att ge studenterna förutsättningar att nå målen för utbildningen, genom just de verksamhetsintegrerade och kliniska delarna av utbildningarna. Syftet med utvärderingen kommer främst handla om att bidra med kunskap och nationella jämförelser.

UKÄ har av regeringen getts i uppdrag att följa upp konsekvenserna för högskolans verksamhet med anledning av beslut och insatser som vidtagits med anledning av det nya coronaviruset. Frågeställningar som knyter an till regeringsuppdraget kommer också att integreras i utvärderingen av sjuksköterskeutbildningar.

Under hösten 2020 kommer UKÄ starta ett metodutvecklingsarbete och tillsätta en rådgivande grupp som kommer att bistå oss i metodarbetet och i framtagandet av en ny vägledning. Lärosätena kommer informeras om metodarbetet under våren 2021 då de också kommer få lämna synpunkter på vägledningen. Vägledningen planeras vara klar i början av september 2021 och därefter kommer utvärderingen att starta. Datum för upptakt är inte bestämt ännu.

Utvärdering av specialistsjuksköterskeutbildningar

Utvärderingen av ett urval specialistsjuksköterskeutbildningar kommer att starta våren 2022. Utvärderingen kommer följa den vägledning som finns för utbildningsutvärderingar. UKÄ kommer med stöd av en rådgivande grupp ta fram förslag till vilka inriktningar som ska ingå i utvärderingen och vilka mål som ska granskas. Lärosätena kommer informeras om arbetet och ges möjlighet att lämna synpunkter under hösten 2021. Datum för upptakt är inte bestämt ännu.

Kontakt:

Lisa Jämtsved Lundmark, gruppchef utvärderingsavdelningen

Anna-Karin Malla, projektledare för metodutvecklingsarbetet för utvärdering av sjuksköterskeutbildningar

Charlotte Ejsing, projektledare för utvärderingen av specialistsjuksköterskor