Utvärdering av forskarutbildningar

Ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar i Sverige granskas av UKÄ mellan 2017 och 2022.

Så går granskningen till

Utvärderingarna följer samma process som när utbildningar på grundnivå och avancerad nivå utvärderas. En skillnad är att ett slumpmässigt urval individuella studieplaner för doktorander kommer att granskas. För utbildningar på grundnivå och avancerad nivå granskas istället studenternas självständiga arbeten.

Vägledning för universitet och högskolor

UKÄ har tagit fram en vägledning för lärosätena och bedömarna som bland annat beskriver de olika bedömningsgrunderna.

Olika ämnesområden

Det finns drygt 900 forskarutbildningar spridda över 29 lärosäten. Dessa utbildningar spänner över en mängd forskningsämnen. Våra granskningar görs inom följande sex forskningsämnesområden:

  • naturvetenskap
  • teknik
  • medicin och hälsovetenskap
  • lantbruksvetenskap
  • samhällsvetenskap
  • humaniora inklusive konstnärlig forskning

Vilka utbildningar väljs ut?

Vi har utgått från följande urvalsprinciper:

  • Minst en utbildning ska utvärderas på alla universitet och högskolor som erbjuder utbildning på forskarnivå.
  • Minst en utbildning från vart och ett av de sex forskningsämnesområdena (se ovan) som ett lärosäte erbjuder utbildning på forskarnivå inom bör utvärderas.
  • Alla utbildningar inom utvalda forskningsämnen ska utvärderas för att ge en nationell lägesbild.

Resultat från utvärderingarna på forskarnivå

I Högskolekollen publiceras resultaten från utvärderingarna.

Till Högskolekollen