Pilotutvärdering av lärarutbildningar

Under 2017 har UKÄ genomfört en pilotutvärdering för att granska kvaliteten på ett urval förskollärar- och grundlärarutbildningar.

Syftet var att pröva metoden för utbildningsutvärderingar som är en av komponenterna i det nya nationella systemet för kvalitetssäkring.


Universitet och högskolor som deltog i piloten:

Lärosäte

Utbildning

Högskolan Kristianstad

Förskollärarutbildning

Mälardalens högskola

Förskollärarutbildning

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Grundlärarutbildning fritidshem

Umeå universitet

Grundlärarutbildning fritidshem

Karlstads universitet

Grundlärarutbildning förskoleklass och åk 1-3

Linköpings universitet

Grundlärarutbildning förskoleklass och åk 1-3

Göteborgs universitet

Grundlärarutbildning åk 4-6

Malmö högskola

Grundlärarutbildning åk 4-6

 

Ta del av besluten

Den 1 november 2017 publicerades resultatet av pilotutvärderingen. Utbildningarna fick omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Utbildningar som blev ifrågasatta i pilotstudien kommer att utvärderas igen i den ordinarie utvärderingen av förskollärar- och grundlärarutbildningar som startar i mars 2018. De utbildningar som håller hög kvalitet kommer inte att granskas igen.

Till besluten

Presentation om pilotutvärderingen

Ta del av en powerpoint-presentation om erfarenheterna från piloten. Den innehåller också en preliminär tidplan för de ordinarie utvärderingarna av lärarutbildningar som startar 2018.

Presentation om pilotutvärderingen

Metoden utvärderas

Innan ordinarie utbildningsutvärderingar drar igång kommer metoden att utvärderas och justeras utifrån erfarenheter från piloten.

Vad granskades?

Det var flera olika underlag som granskades:

 • Självvärdering – lärosätets redogörelse för hur utbildningen uppfyller bedömningsgrunderna.
 • Självständiga arbeten – ett slumpmässigt urval av studenternas godkända arbeten.
 • Nationell statistik – som visar på studenternas genomströmning på en utbildning.
 • Intervjuer – med företrädare för den granskade utbildningen, lärare och studenter.

Vägledning

Här finns en vägledning som riktade sig till lärosätena inför pilotutvärderingen:

Mall för självvärdering

Bedömargrupper

Det var två oberoende externa bedömargrupper som gjorde granskningen. UKÄ anlitade följande personer:

Förskollärarutbildning:

 • Ingegerd Tallberg Broman, professor emeritus i pedagogik vid Malmö högskola (ordförande i bedömargruppen)
 • Ann Quennerstedt, professor i pedagogik vid Örebro universitet
 • Per Edberg, förskollärare, Umeå kommun
 • Madelene Viinikka, studerande på förskollärarutbildningen vid Högskolan Väst.

Grundlärarutbildning:

 • Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna (ordförande i bedömargruppen)
 • Anne-Li Lindgren, professor i barn och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet
 • Andreas Lund, professor, vid Institutt for laererutdanning og skoleforskning, Oslo universitet
 • Gunilla Edström, lärare, Huddinge kommun
 • Mandus Pettersson, studerande på grundlärarutbildningen vid Linköpings universitet