Ett urval av högskoleutbildningar runt om i landet granskas.

Vi fokuserar på hur utbildningen säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå examensmålen, och på hur lärosätet säkerställer att studenten uppnått examensmålen när examen utfärdas. Granskningarna ska också bidra till lärosätenas egna utvecklingsarbete av kvaliteten på utbildningarna.

Tyngdpunkten ligger på faktiska förhållanden och resultat, det vill säga att utbildningen uppfyller alla krav som finns i lag och förordning. Utbildningen ska också följa principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, de så kallade ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

På gång

Hösten 2018 startade utvärderingen av alla ämneslärarutbildningar. Beslut för utvärderingen av ämneslärarutbildningarna planeras att tas i slutet av februari 2020.

I februari 2020 startar utvärderingen av yrkeslärarutbildningar och i slutet av mars 2020 startar utvärderingarna av forskarutbildningar i analytisk kemi, fysikalisk kemi och organisk kemi.

Se hela tidsplanen

Läs mer om utvärdering av lärarutbildningar.

Läs mer om utvärdering av forskarutbildning.

Utbildningar som granskas

Vi granskar ett urval av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Vilka utbildningar som väljs ut under perioden 2017-2022 bestäms utifrån följande:

  • Enligt regeringen ska vi prioritera legitimationsutbildningar. Det gäller samtliga lärarutbildningar, det vill säga utbildningar som leder till förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. För ämneslärarutbildningarna kommer vi att granska ett urval av ämnen: svenska, matematik, samhällskunskap, idrott och hälsa, musik, bild och dans. Det gäller också läkarutbildningar, sjuksköterskeutbildningar och ett urval inriktningar av specialistsjuksköterskeutbildningar.
  • Vi granskar cirka en fjärdedel av alla forskarutbildningar. Utbildningar på forskarnivå utvärderades inte under det förra kvalitetssäkringssystemet 2011-2014. 
  • Om ett lärosätes kvalitetssäkringsarbete blir ifrågasatt i UKÄ:s granskning kan vi välja ut ett extra antal utbildningar för utvärdering.
  • UKÄ kan initiera en utvärdering på förekommen anledning, det vill säga att vi får information om brister i en viss utbildning.

Hur går granskningen till?

Bild som visar hur processen går till för utbildningsutvärderingar.

Underlag för bedömning

En oberoende bedömargrupp utgår från dessa underlag i sin bedömning:

  • Självvärdering: Lärosätet skriver en självvärdering där de beskriver och motiverar med konkreta exempel hur de på ett systematiskt sätt säkerställer och följer upp den granskade utbildningens kvalitet. Lärosätet ska utgå från UKÄ:s bedömningsgrunder.
  • Självständiga arbeten: Lärosätet ska skicka in ett antal av studenternas självständiga arbeten som är slumpvis utvalda. Om det är en granskning av en forskarutbildning bedöms ett urval individuella studieplaner för doktorander istället.
  • Intervjuer: För att få en kompletterande bild gör bedömargruppen intervjuer med företrädare för den granskade utbildningen samt studenter och doktorander.
  • Övriga underlag: Det kan röra sig om nationell statistik som belyser lärosätet i ett nationellt perspektiv, till exempel uppgifter som visar hur snabbt studenterna tar examen eller hur snabbt de får jobb. Det kan också vara underlag från vår juridiska tillsyn, examenstillståndsprövningar eller tidigare utbildningsutvärderingar.

Bedömargruppens arbete

Bedömargruppen skriver ett yttrande utifrån bedömningsgrunderna som blir ett underlag för UKÄ:s beslut. Vi skickar alltid det preliminära yttrandet till lärosätet för att ge det möjlighet att korrigera eventuella sakfel innan beslut. När granskningen är klar får lärosätet antingen omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. 

Så går uppföljningen till

De universitet och högskolor som får omdömet ifrågasatt kvalitet har ett år på sig att lämna in en redovisning av vidtagna åtgärder. Därefter gör bedömargruppen en uppföljning och UKÄ beslutar om utbildningen nu håller hög kvalitet.

Om bristerna finns kvar återkallar vi examenstillståndet. I de fall ett statligt lärosäte förlorar ett examenstillstånd har de studenter som redan går på utbildningen rätt att fullfölja hela sin utbildning.

När det gäller enskilda utbildningsanordnare samt Försvarshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet är det regeringen som beslutar om examenstillståndet ska dras in.

Processen för uppföljningar av utbildningar med ifrågasatt kvalitet

Ett lärosäte med en ifrågasatt utbildning kan välja att lägga ner utbildningen själva innan UKÄ:s uppföljning.

Resultaten finns i Högskolekollen

I Högskolekollen publiceras resultat från utbildningsutvärderingarna allt eftersom de blir klara.

Till Högskolekollen

Vägledningar

På länken nedan hittar du utförliga vägledningar som riktar sig till universiteten och högskolorna.

Vägledningar