Om urvalet

Här kommenterar UKÄ tidplanen för varje typ av granskning.

Granskningar av lärosätets kvalitetssäkringsarbete

Alla universitet och högskolor, totalt 48 stycken, kommer att få sina kvalitetssäkringssystem granskade under sexårsperioden. I pilotutvärderingen 2017 ingick fyra lärosäten. Därefter granskas de övriga lärosätena, det vill säga åtta till nio lärosäten per år under mellan 2018 och 2022.

Utbildningsutvärderingar

UKÄ ska enligt regeringen prioritera att granska utbildningar som leder till legitimation. Det omfattar lärarutbildningar och vårdutbildningar. Samtliga lärarutbildningar ska granskas under den kommande sexårsperioden, det vill säga utbildningar som leder till förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. För ämneslärarutbildningarna ska ett urval av ämnen granskas: svenska, matematik, samhällskunskap, idrott och hälsa, musik, bild och dans.

De yrkesutbildningar inom vårdområdet som UKÄ ska granska är sjuksköterskeutbildningar och ett urval inriktningar av specialistsjuksköterskeutbildningar.

Vi kommer dessutom att granska ett urval av alla forskarutbildningar.

Utöver detta är det möjligt att ytterligare utbildningsutvärderingar görs om UKÄ på något sätt uppmärksammas på brister i en speciell utbildning.

Tematiska utvärderingar

UKÄ genomförde under 2017 en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med att främja hållbar utveckling. Vi planerar att göra ytterligare en eller två tematiska utvärderingar under sexårsperioden. I slutet av 2019 fick UKÄ ett regeringsuppdrag att granska universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering. Utvärderingen genomförs under 2020-2021. Samtliga lärosäten berörs av de tematiska utvärderingarna.

Ansökan om examenstillstånd

Vi prövar ansökningar allt eftersom de kommer in, men det finns två datum per år för att beslut ska hinna tas under en viss period. För ansökningar som kommer in senast den 15 mars är målsättningen att UKÄ fattar beslut senast vid närmast kommande årsskifte. För ansökningar som kommer in senast den 15 oktober är målsättningen att fatta beslut senast 15 juli nästföljande år.