Rådgivande gruppen

En rådgivade grupp är tillsatt för att bistå UKÄ i metodarbetet och i framtagandet av en ny vägledning.

Den rådgivande gruppen träffades den 9 februari 2021 för ett inledande arbetsmöte om utvärderingens fokus och format. En stor del av mötet ägnades åt att identifiera vilka frågor eller problemområden som påverkar hur lärosätena utformar, genomför och bedömer moment för att säkerställa att studenterna når sjuksköterskeexamens examensmål som gäller färdighet och förmåga.

Några röster från mötet

– Vi kan använda examensmålen som en brygga mellan högskola och vårdverksamheten för att få samsyn om vad man ska kunna. Måste tänka i kompetenser, inte bara i kurser.

– Vi måste hitta arenor för samarbeten, där vi kan mötas från olika håll. Pedagogiken är viktig och examensmålen. På lärosätena har vi brist på lärare och vi behöver stärka vår kunskap kring examensmålen och hur de kommer in i utbildningen.

– Vi behöver identifiera vilka färdighetsmål som man bara kan uppnå under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kvaliteten på VFU blir högre när studenter kunnat förbereda sig genom simulering i förväg.

– Lärandet får inte bara handla om att klara examinationer, utan att lära sig ordentligt. Krocken mellan vad verksamheten tror att studenterna kan och vad de faktiskt kan är ibland stort.

– Glöm inte kompetensförsörjningen framöver. Det larmas om att många docenter och professorer går i pension inom kort.

– Vad har hänt sedan utvärderingen 2014? Till exempel hur arbetar högskolorna med kompetens hos handledarna?

– Regionernas uppdrag är utformat för hur det såg ut för 20 år sen, förväntningarna från lärosäten är helt annorlunda idag.

– De praktiska övningarna och VFU blir lidande av pandemin. Detta kan bli ett stort problem.

De här ingår i den rådgivande gruppen:

Namn

Roll

Margareta Bachrack LindströmProrektor och biträdande professor, Linköpings universitet, nominerad av Nationella vårdkompetensrådet
Matilda Byström

Student vid sjuksköterskeutbildningen, Lunds universitet, nominerad av Sveriges Förenade Studentkårer

Maria EkelinLektor och docent med forskning inom medicinsk pedagogik, Lund universitet
Marie ElfProfessor i omvårdnad och utvecklingsledare inom sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Dalarna, nominerad av Sveriges universitets- och högskoleförbund
Maria Gradin

Avdelningschef och medicine doktor, Utbildningscentrum, Region Örebro län, nominerad av Nationella vårdkompetensrådet

Ami HommelProfessor, Malmö universitet och ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
Bo-Anders JönssonProfessor, Lunds universitet, nominerad av Sveriges universitets- och högskoleförbund
Maria LindholmFörbundsombudsman, Vårdförbundet
Anna-Clara OlssonUtredare, avdelningen för arbetsgivarfrågor, Sveriges Kommuner och Regioner

Carina Skoglund

Sakkunnig patientsäkerhet, Socialstyrelsen

Louise Stjernberg

Kvalitets- och utvecklingschef och docent, Hälso- och sjukvården, Region Blekinge