Frågor och svar om utvärderingen

Här kan du läsa vanliga frågor som inkommit om utvärderingen samt få svaren på frågorna.

Under arbetet kopplat till den aktuella utvärderingen så har vi under metodutvecklingsfasen försökt att arbeta genom dialog. Vi har också strävat efter att vara så transparenta som möjligt. Detta arbetssätt har exempelvis präglat det goda arbetet som genomförts av utvärderingens rådgivande grupp, under de workshoppar med lärosäten som genomförts under VT-2021 och i samband med den värdefulla återkoppling vi fått i samband med delning av vägledningsutkastet under sommaren 2021. Arbetssättet kommer fortsatt att även prägla själva utvärderingsprocessen som startar i samband med upptakten 10 november.

Hittills har vi fått in ett antal frågor kopplade till utvärderingsprocessen och de vanligaste frågorna och deras svar hittar ni nedan. Vi kommer att uppdatera denna sida löpande när nya frågor kommer in, i vår strävan att skapa så bra dialog och transparens som möjligt i utvärderingen.

Vilket är utvärderingens syfte?

Utvärderingens syfte är att

a) granska hur lärosätena arbetar med att säkerställa och skapa förutsättningar för att studenterna når examensmålen för färdighet och förmåga

b) identifiera förbättringsområden och styrkor

c) ge tillfälle till lärosätena att värdera sitt arbete och utbyta erfarenheter

d) skapa kunskap om vilka resultat som uppnåtts.

Vilket datum är upptakten?

10 november kl. 9.30 - 12.00 via zoom. Inbjudan till upptakten inklusive statistik från UKÄ mejlas ut vecka 40.

Vilka bjuds in till upptaktsmötet?

UKÄ kommer att bjuda in representanter från varje lärosäte, studentkårer och någon representant för bedömargruppen. Lärosätet utser själva vilka representanter som deltar

Vilket statistiskt material kommer lärosätena att få inför upptakten?

Statistiken kommer att inkludera uppgifter om antal nybörjare, antal examinerade, söktryck, kvarvaro och examensfrekvens. Könsuppdelad statistik kommer att finnas på riksnivå.

Hur tillsätter UKÄ bedömargruppen?

Liksom i övriga utvärderingar som UKÄ genomför tillsätter UKÄ en bedömargrupp utifrån nomineringar från lärosätena, SFS och arbetsgivarorganisationer.

Hur är bedömargruppen sammansatt?

Bedömargruppen består av 15 st. bedömare: nio sakkunniga (varav en ordförande och två vice ordföranden), tre arbetslivsföreträdare och tre studentrepresentanter. Bedömarna är rekryterade utifrån att ha lämplig kompetens från olika perspektiv.

Vilken är bedömargruppens roll på värderingsmötet?

Bedömare deltar utifrån sin expertroll i de gemensamma passen. Detta inkluderar alla tre bedömarkategorier: sakkunniga, arbetslivsrepresentanter och studentrepresentanter.

Vilken är bedömargruppens uppgift?

Bedömarna uppgift är att granska utbildningarna, och skriva ett yttrande om respektive utbildning med graderade rekommendationer. Bedömarna sammanfattar också det nationella läget av lärosätenas arbete med examensmålen för färdighet och förmåga.

Kommer bedömargruppens sammansättning att gå på delning till lärosätena innan den fastslås?

Ja, den planeras att gå på delning under vecka 38.

Hur ser värderingsmötets upplägg ut?

Utvärderingen strävar mot att vara så kvalitetsdrivande och utvecklande som möjligt för lärosätena. Detta gäller också för värderingsmötena som ska erbjuda ett tillfälle för lärosätena att mötas, utbyta erfarenheter och påbörja sin självvärdering. Till värderingsmötet bjuder UKÄ in företrädare för varje lärosätes sjuksköterskeutbildning från följande kategorier: ledning, programansvariga, studenter samt regionala och kommunala vårdaktörer. Under värderingsmötet värderar företrädarna utbildningen utifrån utvärderingsfrågorna och dokumenterar värderingen i punktform i ett formulär för självvärderingen. Värderingsmötet anordnas för fyra–fem lärosäten samtidigt med högst tre deltagare per kategori. Därmed ger mötet också tillfälle till erfarenhetsutbyte i helgrupp mellan de lärosäten som deltar. Bedömarna deltar i helgruppsdiskussionerna för att få förståelse för lärosätenas arbete.

Vilken roll kommer studenterna att ha på värderingsmötet?

De medverkande studenterna kommer att ha samma möjligheter som andra medverkande att diskutera med varandra och olika intressentgrupper under värderingsmötet. Både studentrepresentanter från bedömargruppen och inbjudna studenter från lärosätena kommer att medverka i värderingsmötena.

Vilken typ av underlag ska lärosätena skicka in före värderingsmötet?

Lärosätet skickar in information med hjälp av de mallar som mejlades ut 17 september 2021:

  • Lärartabell för personal i sjuksköterskeutbildningen
  • Underlag inför värderingsmötet

Mallarna hittar ni även här.

Ska avtal skickas in eller räcker en förteckning över befintliga avtal?

Avtal ska skickas in.

När ska lärosätena senast skicka in underlag inför värderingsmötet?

Fyra veckor efter upptakten.

Vilka olika representanter bjuds in till värderingsmötet och av vem?

Till värderingsmötet bjuder UKÄ in företrädare för varje lärosätes sjuksköterskeutbildning från följande kategorier: ledning, programansvariga, studenter samt regionala och kommunala vårdaktörer.

När bestäms datum för värderingsmötet?

Värderingsmötena planeras att genomföras vecka 4-5 2022 och exakta datum kommer att spikas med bedömargruppen när den är fastslagen.

Skriver varje lärosäte sin egen självvärdering?

Ja.

Görs en studentinlaga i denna utvärdering?

Nej.

Vad innebär graderade rekommendationer?

Bedömarna bedömer varje utbildning i ett kortfattat yttrande i form av rekommendationer i två grader, graderade utifrån vad lärosätet bör utveckla och kan utveckla. Bedömargruppen arbetar fram en gemensam förståelse för de två graderingarna.

Vad fattar UKÄ för beslut?

UKÄ:s beslut handlar om att ställa sig bakom bedömargruppens rekommendationer som i sin tur handlar om hur lärosätet arbetar med att studenterna uppnår färdighet och förmåga.

När sker UKÄ:s uppföljning?

Ett år efter beslutet följer UKÄ upp alla utbildningar. Här sätter lärosätena själv ribban om hur de rapporterar in sin uppföljning. Uppföljningen är i form av utvecklande återkoppling för enskilda lärosätens förbättringar och för att lyfta behov på nationell nivå.

Hur går uppföljningen till?

Alla lärosäten skickar in en redovisning av hur de har hanterat UKÄ:s rekommendationer. Bedömarna tar ställning till åtgärderna och sammanställer resultatet. Rekommendationerna är inte tvingande, det vill säga att examenstillståndet kan inte dras in.

Kan uppföljningen leda till att ett examenstillståndet dras in?

Nej. Uppföljningen görs i dialog med lärosätena i ett utvecklande syfte och leder inte till att examenstillstånd dras in.