Färdighet och förmåga i sjuksköterskeutbildningar

En utvärdering om hur lärosätena arbetar för att studenterna ska nå sjuksköterskeexamens mål för färdighet och förmåga.

Bakgrund
UKÄ:s utvärdering av sjuksköterskeutbildningar som genomfördes 2013–2014 hade ett positivt utfall och med några undantag bedömdes samtliga utbildningar ha hög eller mycket hög kvalitet. Bedömarna lyfte dock frågor om den stora variation i hur utbildningarnas verksamhetsförlagda delar utformades, och vad tillgången på utbildningsplatser i sjukvårdens verksamheter och handledarnas akademiska kompetens betyder för examensmålens måluppfyllelse samt utbildningarnas kvalitet.

Denna utvärdering

  • är en tematisk utvärdering på utbildningsnivå för att granska hur lärosätena arbetar så att studenterna når examensmålen som gäller färdighet och förmåga.
  • bygger på ett metodutvecklingsarbete där en rådgivande grupp deltar och delar med sig av sina kunskaper och perspektiv.
  • är inriktad på att vara kvalitetsdrivande och stödja lärosätenas kvalitetsarbete. Lärosäten, studentkårer och regioner involveras i arbetet med att ge förslag på frågor som behöver inkluderas i utvärderingen.

Utvärderingens syfte är

  • att granska hur lärosätena arbetar för att uppfylla kraven i examensordningen, det vill säga synliggöra förbättringsområden
  • att ge tillfälle till lärosätena att värdera sitt arbete och utbyta erfarenheter, det vill säga skapa kunskap för att utveckla utbildningarna.

Utvärderingen genomförs därmed inte som en ordinarie utbildningsutvärdering utan som en tematisk utvärdering på utbildningsnivå. Syftet med tematiska utvärderingar är att bidra med kunskap och nationella jämförelser av hur lärosätena arbetar och vilka resultat som nåtts i det aktuella temat. Angreppssättet och metoden ska anpassas för att stödja lärosätenas arbete i att höja kvaliteten i utbildningarna. Utvärderingen leder alltså inte till beslut om ifrågasatt examenstillstånd.

Denna sida kommer löpande uppdateras med information om utvärderingen.

Nedan ser du en tidslinje över när de olika delarna i utvärderingen sker.

Tidslinje över utvärderingen

Metodutveckling

Här kan du läsa mer om de olika delarna i metodutvecklingen.

Rådgivande grupp

En rådgivade grupp är tillsatt för att bistå UKÄ i metodarbetet och i framtagandet av en ny vägledning. Lärosätena kommer informeras om metodarbetet under våren 2021 då de också kommer få lämna synpunkter på vägledningen. Vägledningen planeras vara klar i början av september 2021 och därefter kommer utvärderingen att starta.

Läs mer om den rådgivande gruppens arbete.

Dialog med lärosäten

För att utvärderingen ska vara till mesta möjliga nytta för lärosätena anordnar UKÄ tre digitala workshoppar under våren för studenter, lärosätesrepresentanter och regionala/kommunala aktörer för att ge möjlighet att påverka den kommande utvärderingen. Datum för dessa workshoppar är 29 mars, 31 mars och 12 april. Tanken är att i dialog med UKÄ diskutera vad som är viktigt att utvärdera och skapa ett erfarenhetsutbyte kring, när det gäller examensmålen om färdighet och förmåga.

Läs mer om vår dialog med lärosäten och de kommande workshopparna.

Vägledningen tas fram

Lärosätena kommer informeras om metodarbetet under våren 2021 då de också kommer få lämna synpunkter på vägledningen. Vägledningen planeras vara klar i början av september 2021 och därefter kommer utvärderingen att starta.

Frågeställningar som knyter an till regeringsuppdraget om att följa upp coronavirusets påverkan på högskolans verksamhet kommer också att integreras i utvärderingen av sjuksköterskeutbildningar.