Färdighet och förmåga i sjuksköterskeutbildningar

En utvärdering om hur lärosätena arbetar för att studenterna ska nå sjuksköterskeexamens mål för färdighet och förmåga.

Bakgrund
UKÄ:s utvärdering av sjuksköterskeutbildningar som genomfördes 2013–2014 hade ett positivt utfall och med några undantag bedömdes samtliga utbildningar ha hög eller mycket hög kvalitet. Bedömarna lyfte dock frågor om den stora variation i hur utbildningarnas verksamhetsförlagda delar utformades, och vad tillgången på utbildningsplatser i sjukvårdens verksamheter och handledarnas akademiska kompetens betyder för examensmålens måluppfyllelse samt utbildningarnas kvalitet.

Denna utvärdering

 • är en tematisk utvärdering på utbildningsnivå för att granska hur lärosätena arbetar så att studenterna når examensmålen som gäller färdighet och förmåga.
 • bygger på ett metodutvecklingsarbete där en rådgivande grupp deltar och delar med sig av sina kunskaper och perspektiv.
 • är inriktad på att vara kvalitetsdrivande och stödja lärosätenas kvalitetsarbete. Lärosäten, studentkårer och regioner involveras i arbetet med att ge förslag på frågor som behöver inkluderas i utvärderingen.

Utvärderingens syfte är

 • att granska hur lärosätena arbetar för att uppfylla kraven i examensordningen, det vill säga synliggöra förbättringsområden
 • att ge tillfälle till lärosätena att värdera sitt arbete och utbyta erfarenheter, det vill säga skapa kunskap för att utveckla utbildningarna.

Utvärderingen genomförs därmed inte som en ordinarie utbildningsutvärdering utan som en tematisk utvärdering på utbildningsnivå. Syftet med tematiska utvärderingar är att bidra med kunskap och nationella jämförelser av hur lärosätena arbetar och vilka resultat som nåtts i det aktuella temat. Angreppssättet och metoden ska anpassas för att stödja lärosätenas arbete i att höja kvaliteten i utbildningarna. Utvärderingen leder alltså inte till beslut om ifrågasatt examenstillstånd.

Nedan ser du en tidslinje över när de olika delarna i utvärderingen sker.

Tidslinje över utvärderingen

Metodutveckling

Metodutvecklingsarbetet är nu under våren 2021 i sin slutfas. Nedan ser du en kort summering av arbetet hittills:

 • Vid kvalitetssamordnardagen som genomfördes i april 2020 togs de första stegen i metodutvecklingsarbetet. Här fick UKÄ en första möjlighet att samla in synpunkter från lärosätena på tema och fokus för utvärderingen. Frågor som ställdes var bland annat vilket behov av en nationell utvärdering av sjuksköterskeutbildningen som fanns utifrån kvalitetssamordnarnas perspektiv och vad UKÄs utvärdering särskilt behövde fokusera på för att utveckla kvaliteten i sjuksköterskeutbildningar.

  Av diskussionerna som följde stod det klart att området VFU sågs som centralt och det uppskattades att UKÄ byggde vidare på det som framkommit i tidigare utvärdering. Det framkom också att utvärderingen behöver ge utrymme för att lärosätena utformar VFU på olika sätt och att praktiska moment också examineras utanför VFU. Att granska examensmål inom kunskapsformen färdighet och förmåga, fokusera på lärande och dialog och definiera VFU brett var några av de synpunkter som lyftes och utgjorde en grund för det metodutvecklingsarbete som sedan följde.
 • Utifrån nomineringar satte UKÄ samman en rådgivande grupp där olika erfarenheter och sakområden finns representerade. Den rådgivande gruppen hade till uppgift att analysera de problem och utmaningar som lärosätena har att arbeta med. Den problemanalys som rådgivande gruppen genomförde var till stor hjälp för att skapa en grundförståelse för den problematik och dess orsaker när det gäller lärosätenas arbete både med kliniska placeringar och hur färdighet och förmåga uppnås i utbildningarna. I nästa steg gav den rådgivande gruppen återkoppling på ett utkast till vägledning för utvärderingen.

  Läs mer om den rådgivande gruppens arbete.
 • Under våren 2021 genomförde UKÄ workshoppar för alla lärosäten med sjuksköterskeutbildning. Med 100 deltagare representerade från landets alla utbildningar och regioner/kommuner bearbetades utvärderingens huvudfokus ytterligare. De frågor som deltagarna fick i uppgift att diskutera hade formulerats utefter den problemanalys den rådgivande gruppen genomfört. Uppgiften för lärosätena var att bland annat ringa in vad som är särskilt viktigt att utvärdera inom området färdighet och förmåga och vilka examensmål de såg som särskilt viktiga att skapa erfarenhetsutbyte kring. UKÄ fick in ett stort material och utifrån detta togs en vägledning med utvärderingsfrågor fram.

  Läs mer om dialog med lärosäten.

Under juni 2021 kom vi till slutfasen av metodutvecklingsarbetet och vägledningen har gått iväg till lärosätena på delning. Under hösten 2021 kommer utvärderingen att starta efter att lärosäten haft möjlighet att nominera bedömare.

Frågeställningar som knyter an till regeringsuppdraget om att följa upp coronavirusets påverkan på högskolans verksamhet är integrerade i utvärderingen.

Under våren startade också en utredning för att bland annat se över kraven på sjuksköterske- och barnmorskeutbildningarnas omfattning i antal timmar i förhållande till direktiv inom EU, och att se över målen för de båda yrkesexamina. UKÄ har regelbunden kontakt med utredningen och vi ser en fortsatt dialog och informationsutbyte som viktigt för att ge största möjliga utbyte och nytta och samtidigt undvika överlappningar och dubbelarbete för lärosätena.