Färdighet och förmåga i sjuksköterskeutbildningar

En utvärdering om hur lärosätena arbetar för att studenterna ska nå sjuksköterskeexamens mål för färdighet och förmåga.

På gång! Upptakt för den tematiska utvärderingen av utbildning som leder till sjuksköterskeexamen: 10 november 2021 kl. 9.30 – 12.00 på zoom

Bakgrund
UKÄ:s utvärdering av sjuksköterskeutbildningar som genomfördes 2013–2014 hade ett positivt utfall och med några undantag bedömdes samtliga utbildningar ha hög eller mycket hög kvalitet. Bedömarna lyfte dock frågor om den stora variation i hur utbildningarnas verksamhetsförlagda delar utformades, och vad tillgången på utbildningsplatser i sjukvårdens verksamheter och handledarnas akademiska kompetens betyder för examensmålens måluppfyllelse samt utbildningarnas kvalitet.

Denna utvärdering

  • är en tematisk utvärdering på utbildningsnivå för att granska hur lärosätena arbetar så att studenterna når examensmålen som gäller färdighet och förmåga.
  • bygger på ett metodutvecklingsarbete där en rådgivande grupp deltar och delar med sig av sina kunskaper och perspektiv.
  • är inriktad på att vara kvalitetsdrivande och stödja lärosätenas kvalitetsarbete. Lärosäten, studentkårer och regioner involveras i arbetet med att ge förslag på frågor som behöver inkluderas i utvärderingen.

Utvärderingens syfte är

  • granska hur lärosätena arbetar med att säkerställa och skapa förutsättningar för att studenterna når examensmålen för färdighet och förmåga
  • identifiera förbättringsområden och styrkor
  • ge tillfälle till lärosätena att värdera sitt arbete och utbyta erfarenheter
  • skapa kunskap om vilka resultat som uppnåtts

Utvärderingen genomförs därmed inte som en ordinarie utbildningsutvärdering utan som en tematisk utvärdering på utbildningsnivå. Syftet med tematiska utvärderingar är att bidra med kunskap och nationella jämförelser av hur lärosätena arbetar och vilka resultat som nåtts i det aktuella temat. Angreppssättet och metoden ska anpassas för att stödja lärosätenas arbete i att höja kvaliteten i utbildningarna. Utvärderingen leder alltså inte till beslut om ifrågasatt examenstillstånd.

Frågeställningar som knyter an till regeringsuppdraget om att följa upp coronavirusets påverkan på högskolans verksamhet är integrerade i utvärderingen.

Nedan ser du en tidslinje över när de olika delarna i utvärderingen sker.

Tidslinje över utvärderingen

Metodutveckling

Metodutvecklingsarbetet har avslutats och du kan ta del av en kort summering av arbetet.

Läs om metotutveckling.

Vägledning och mallar

Här hittar du den vägledning och de mallar som används i utvärderingen.

Tidplan

Nedan hittar ni lärosätenas tidplan för utvärderingsprocessen. Tidplanen uppdateras löpande vartefter att specifika datum fastslås.

Upptakt

10 november 2021

Underlag in från lärosätena

8 december 2021

Värderingsmöten

Vecka 4-5 (26 jan - 4 februari) 2022

Självvärdering skickas in av lärosätena

2-11 mars 2022

Delning av yttranden

Över sommaren 2022

UKÄ:s beslut och yttranden publiceras

Augusti 2022

Bedömargruppen

Bedömargruppen för den tematiska utvärderingen fastslogs av UKÄ 21 oktober 2021.

Se vilka som ingår i bedömargruppen.

Frågor och svar

Läs de vanligaste frågorna som inkommit om utvärderingen och få svaren på frågorna.

Frågor och svar om utvärderingen

Under våren startade också en utredning för att bland annat se över kraven på sjuksköterske- och barnmorskeutbildningarnas omfattning i antal timmar i förhållande till direktiv inom EU, och att se över målen för de båda yrkesexamina. UKÄ har regelbunden kontakt med utredningen och vi ser en fortsatt dialog och informationsutbyte som viktigt för att ge största möjliga utbyte och nytta och samtidigt undvika överlappningar och dubbelarbete för lärosätena.