Utvärderingen av lärosätenas arbete

Följ utvärderingen genom dess olika delar. I samband med att utvärderingen startar med upptakt och workshop i april kan du ta del av vägledningen för utvärderingen, statistiskt material och den mall som lärosätena ska använda när de skriver sin självvärdering.

Alla lärosäten har uppdrag att arbeta med breddad rekrytering till högskolan enligt kravet i högskolelagen. Genom den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering vill UKÄ ge lärosätena möjlighet att analysera och värdera sitt arbete med breddad rekrytering för att definiera sina styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar, och också få återkoppling på arbetet.

Nedan ser du en bild av utvärderingsprocessen för den del som handlar om utvärdering av högskolornas arbete med breddad rekrytering.

Lärosäten som ingår i utvärderingen

Alla lärosäten med fler än 100 helårsstudenter ingår i utvärderingen.

Se lista över lärosäten som ingår.

Lärosätets enkätsvar från Universitets- och högskolerådets kartläggning från 2016 finns på UKÄ Direkt.

Uppstart

För att utvärderingen ska bli till mesta möjliga nytta inbjuder UKÄ både till ett traditionellt upptaktsmöte med information om utvärderingen och vad som förväntas av lärosätena, men också till en heldag med två workshoppar ett par veckor efter upptaktsmötet. Syftet med workshopparna är att underlätta för lärosätena att använda självvärderingen som ett redskap för att utveckla sitt arbete med breddad rekrytering.

Inbjudan till upptakt och workshop har skickats till alla lärosäten och till student- och doktorandkårer.

Workshop
Tillfälle för universitet och högskolor att dela erfarenheter om arbetet med breddad rekrytering.
Datum: november 2020

Upptaktsmöte
Information om utvärderingens syfte, utvärderingsprocessen och vilka bedömningsgrunder som bedöms inom utvärderingen.
Datum: 25 januari 2021

Vägledning för självvärdering

Här hittar du vägledning och mallar för arbetet för utvärderingen.

Ta del av vägledning och underlag.

Bedömargruppens arbete

Bedömargruppen kommer att granska lärosätenas självvärderingar för att bedöma och ge graderade rekommendationer i form av ett yttrande om varje lärosätes arbete med breddad rekrytering. De kommer också att ta del av student- och doktorandkårernas inlagor som kompletterar lärosätenas självvärderingar och är en möjlighet för kårerna att ge sin bild av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. På så vis ska bedömningen ge återkoppling till varje lärosäte för att vara ett underlag i lärosätets utveckling.