Utvärderingen av lärosätenas arbete

Här kan du följa utvärderingen genom dess olika delar. I samband med att utvärderingen startar med upptakt och workshop kan du ta del av vägledningen för utvärderingen, statistiskt material och den mall som lärosätena ska använda när de skriver sin självvärdering.

Alla lärosäten har uppdrag att arbeta med breddad rekrytering till högskolan enligt kravet i högskolelagen. Genom den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering vill UKÄ ge lärosätena möjlighet att analysera och värdera sitt arbete med breddad rekrytering för att definiera sina styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar, och också få återkoppling på arbetet.

Nedan ser du en bild av utvärderingsprocessen för den del som handlar om utvärdering av högskolornas arbete med breddad rekrytering.

Lärosäten som ingår i utvärderingen

Alla lärosäten med fler än 100 helårsstudenter ingår i utvärderingen.

Se lista över lärosäten som ingår. Pdf, 386.9 kB.

Lärosätets enkätsvar från Universitets- och högskolerådets kartläggning från 2016 finns på UKÄ Direkt.

Uppstart

För att utvärderingen ska bli till mesta möjliga nytta inbjuder UKÄ både till en heldag med två workshoppar och till ett traditionellt upptaktsmöte med information om utvärderingen. Syftet med workshopparna är att att inspirera lärosätena till att använda självvärderingen som ett redskap för att utveckla sitt arbete med breddad rekrytering.

Inbjudan till workshop och upptakt skickas till alla lärosäten och till student- och doktorandkårer.

Workshop

UKÄ och Include, nätverket för breddad rekrytering, bjuder in till workshop med anledning av det uppdrag som universitet och högskolor har att främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Syftet med dagen är att låta erfarenheter av att arbeta med självvärdering möta erfarenheter av att arbeta med breddad rekrytering, och bidra till lärande och utveckling för alla som arbetar med de här frågorna.

Datum: 25 november 2020

Mer information och program.

Upptaktsmöte

Här presenteras information om utvärderingens syfte, utvärderingsprocessen och vilka bedömningsgrunder som bedöms inom utvärderingen.

Datum: 25 januari 2021

Presentationer från dagen:
Upptaktsmöte för tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering Pdf, 1.8 MB.

Vad vet UKÄ om snedrekrytering till högskolan? Pdf, 1.1 MB.

Svar på frågor från upptaktsmötet för den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering. Pdf, 162.3 kB.

Vägledning för självvärdering

Här hittar du vägledning och mallar för arbetet för utvärderingen.

Ta del av vägledning och underlag.

Bedömargruppens arbete

Bedömargruppen kommer att granska lärosätenas självvärderingar för att bedöma och ge graderade rekommendationer i form av ett yttrande om varje lärosätes arbete med breddad rekrytering. De kommer också att ta del av student- och doktorandkårernas inlagor som kompletterar lärosätenas självvärderingar och är en möjlighet för kårerna att ge sin bild av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. På så vis ska bedömningen ge återkoppling till varje lärosäte för att vara ett underlag i lärosätets utveckling.