Genomförande av utvärderingen av högskolornas arbete

Följ utvärderingen genom dess olika delar. I samband med att utvärderingen startar med upptakt och workshop i april kan du ta del av vägledningen för utvärderingen, statistiskt material och den mall som lärosätena ska använda när de skriver sin självvärdering.

Nedan ser du en bild av utvärderingsprocessen för den del som handlar om utvärdering av högskolornas arbete med breddad rekrytering.

Bild av utvärderingsprocessen för den del som handlar om att utvärdering av högskolornas arbete med breddad rekrytering.

Lärosäten som ingår i utvärderingen

Alla lärosäten med fler än 100 helårsstudenter ingår i utvärderingen.

Se lista över lärosäten som ingår.

Uppstart våren 2020

För att utvärderingen ska bli till mesta möjliga nytta inbjuder UKÄ både till ett traditionellt upptaktsmöte med information om utvärderingen och vad som förväntas av lärosätena, men också till en heldag med två workshoppar ett par veckor efter upptaktsmötet. Syftet med workshopparna är att underlätta för lärosätena att använda självvärderingen som ett redskap för att utveckla sitt arbete med breddad rekrytering.

Inbjudan till upptakt och workshop har skickats till alla lärosäten och till student- och doktorandkårer.

UKÄ har beslutat se över tidsplanen för den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering. Upptakten kommer därför inte att genomföras den 3 april 2020 som planerat. Vi återkommer med information om utvärderingen och workshop-dagen som är planerad till den 21 april.

Upptaktsmöte/workshop 3 april
Information om utvärderingens syfte, utvärderingsprocessen och vilka bedömningsgrunder som bedöms inom utvärderingen.
Datum: 3 april 2020
Tid: 10:00-12:00
Plats: Digitalt via Zoom

Workshop 21 april
Tillfälle för universitet och högskolor att dela erfarenheter om arbetet med breddad rekrytering.
Datum: 21 april 2020
Tid: 10:00-13:00
Plats: Nordic Light Hotel, Stockholm

Med anledningen av smittspridningen av Covid-19 (Coronavirus) så kommer konferensen eventuellt att genomföras virtuellt. Vi återkommer om detta.

Vägledning för självvärdering

Här hittar du vägledning och mallar för arbetet för utvärderingen.

Ta del av vägledning och underlag.

Referensmaterial

I samband med upptakten den 3 april 2020 kommer följande referensmaterial att vara tillgängligt.

Ta del av referensmaterial.

Bedömargruppens arbete

När bedömargruppen är rekryterad och lärosätena har fått ta ställning till den kommer UKÄ att fastställa vilka som ingår i bedömargruppen.

Bedömargruppen kommer att arbeta under hösten 2020. De kommer att granska lärosätenas självvärderingar för att bedöma och ge graderade rekommendationer i form av ett yttrande om varje lärosätes arbete med breddad rekrytering. De kommer också att ta del av student- och doktorandkårernas inlagor som kompletterar lärosätenas självvärderingar och är en möjlighet för kårerna att ge sin bild av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. På så vis ska bedömningen ge återkoppling till varje lärosäte för att vara ett underlag i lärosätets utveckling.