Breddad rekrytering

På uppdrag av regeringen utvärderar vi, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering.

År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Regeringen har gett UKÄ i uppdrag att utvärdera hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. Uppdraget pågår från november 2019 till och med mars 2022.

Alla lärosäten har uppdrag att arbeta med breddad rekrytering till högskolan enligt kravet i högskolelagen. Genom den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering vill UKÄ ge lärosätena möjlighet att analysera och värdera sitt arbete med breddad rekrytering för att definiera sina styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar, och också få återkoppling på arbetet.

UKÄ har sett över tidsplanen för den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering och regeringen (utbildningsdepartementet) har beviljat att rapporteringen av utvärderingen senareläggs till den 1 mars 2022. Det innebär att UKÄ under 2020 kommer genomföra flera analyser om snedrekryteringen till svenska högskolan och att utvärderingen av högskolornas arbete startas först i början på 2021.

Den tidigare inplanerade workshoppen planeras att hållas under hösten 2020. Datum för workshop och upptakt kommer inom kort.

Två delar av utvärderingen

Utvärderingen består av två delar. Den ena delen är en utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Den andra delen är UKÄ:s statistiska analys över breddad rekrytering i Sverige. Sammantaget kommer utvärderingen ge en nationell bild över hur lärosätena arbetar med frågan och hur långt Sverige har nått med att öka mångfalden i högskolan och minska snedrekryteringen till den.

Processen över utvärderingen

Processen över den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering

Följ utvärderingen genom de olika stegenMetodutveckling (klicka för att läsa mer)Regeringsuppdrag

19 november 2019

Metodutveckling

januari–februari 2020

Nominering och rekrytering av bedömare

februari–mars 2020

UKÄ:s beslut om utvärderingens metod

mars 2020

UKÄ:s beslut om bedömargrupp

april 2020


Genomförande (klicka för att läsa mer)Upptakt vid din dator

Datum kommer

Workshop i Stockholm

Datum kommer

Sista dag för lärosätena att lämna in självvärdering

Datum kommer

Bedömargruppen bedömer självvärderingar och skriver yttranden

Datum kommer

Bedömargruppens yttranden skickas på delning till lärosäten

Datum kommer

UKÄ fattar beslut om rapportering till utbildningsdepartementet

Datum kommer

UKÄ genomför övergripande analys

Datum kommer


Återföring (klicka för att läsa mer)Återföringskonferens

Datum kommer