Den högre utbildningen i Sverige ska hålla hög kvalitet. 

Vi gör fyra typer av granskningar för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan. Granskningarna görs enligt en modell som togs fram i nära dialog med universiteten och högskolorna. Modellen kommer att användas under åren 2017-2022.

Utveckling av det nationella kvalitetssäkringssystemet
Under 2021 påbörjas arbetet med att utveckla det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning och forskning. Den nuvarande metoden har använts sedan 2017 och innevarande cykel avslutas 2022. Arbetet delas upp i en förstudie som pågår under våren 2021 och som lägger grunden för metodutvecklingsarbetet så att en reviderad metod för kvalitetssäkring finns på plats 2023.

Läs mer om förstudien och metodutvecklingsarbetet

Nationellt kvalitetssäkringssystem – fyra olika granskningar

Det nationella systemet för kvalitetssäkring består av fyra olika typer av granskningar som vi kallar för komponenter:

Bild som visar de fyra olika komponenterna som ingår i det nationella systemet för kvalitetssäkring.

Bedömningsområden

Det är sex bedömningsområden som står i fokus för granskningarna:

 • Styrning och organisation
  Hur väl är lärosätets kvalitetssystem uppbyggt med strukturer, rutiner och processer för att säkra kvaliteten i utbildningarna? Hur relaterar kvalitetssystemet till lärosätets övergripande mål och strategier?
 • Förutsättningar
  Hur väl följer lärosätet upp, vidtar åtgärder och utvecklar förutsättningarna för utbildningens genomförande och för studenternas och doktorandernas lärande?
 • Utformning, genomförande och resultat
  Hur väl följer lärosätet upp, vidtar åtgärder och utvecklar sina utbildningar, och på så sätt säkerställer hög kvalitet i lärosätets samlade utbildningsutbud?
 • Student- och doktorandperspektiv
  Hur väl verkar lärosätet för att ge studenter och doktorander goda förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation?
 • Arbetsliv och samverkan
  Hur väl säkerställer lärosätet att utbildningarna är användbara och utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet?
 • Jämställdhet
  Hur väl bidrar lärosätet till att jämställdhet beaktas i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande?

Bedömningsgrunder

Utifrån bedömningsområdena ovan har vi utformat bedömningsgrunder som måste uppfyllas i granskningarna. För varje typ av granskning finns en vägledning som närmare beskriver de bedömningsgrunder som hör till respektive bedömningsområde.

Den här modellen används för alla fyra granskningar men ska även kunna vara ett stöd för universiteten och högskolorna i deras interna arbete med att utveckla och säkra kvaliteten i sina utbildningar.

Vi har tagit fram en guide med syfte att ge en sammanhållen bild av det nationella kvalitetssäkringssystemet. Guiden riktar sig främst till studentkårer och studentkårsrepresentanter men kan läsas av alla som är intresserade av kvalitetssäkringsfrågor.

Ladda ner: En guide till det nationella kvalitetssäkringssystemet (pdf) Pdf, 1.2 MB.

Gemensamt ansvar

Centralt är att lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. Granskningarna utgår ifrån högskolelagen, högskoleförordningen och principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, de så kallade ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Resultat från granskningarna finns i Högskolekollen

I Högskolekollen publiceras resultat allt eftersom de blir klara.

Till Högskolekollen