Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Läkarexamen Bedömningsområde: Förutsättningar

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-03
Lärosäte: Uppsala universitet
Ämne: Läkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Yrkesexamen

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Uppsala universitet (UU) ansöker om tillstånd att utfärda läkarexamen (360 högskolepoäng). Bedömargruppen konstaterar att angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Utbildningens innehåll inklusive eventuella inriktningar har rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till yrkesexamen.

Av ansökan framgår att den planerade utbildningen på läkarexamen har utarbetats baserad på nuvarande utbildning med anpassningar och vidareutveckling för att svara mot de nya examensmålen. Vidare har lärosätet haft erfarenhetsutbyte med andra lärosäten och inte minst med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

I ansökan beskrivs hur hela utbildningens innehåll har organiserats i tre stadier omfattande 4 terminer var. Stadium I (termin 1-4) har betoning på

basvetenskapliga kunskaper. Stadium II (termin 5-8) har betoning på sjukdomslära. "Lära sig sjukdomar och symptom" genom att varva teori med kortare kliniska moment (studentmottagning, patientdemonstrationer, simuleringar m.m.). Stadium III (termin 9-12) har betoning på tillämpning och fördjupning med 4-6 veckor långa kliniska placeringar som, precis som en stor del av placeringarna i primärvården, kommer i stor omfattning att förläggas utanför Uppsala på sjukhus inom Uppsala-Örebros sjukvårdsregion och region Gotland. I Stadium III ingår också ett självständigt vetenskapligt arbete (masteruppsats, 30 hp) samt en valbar kurs omfattande 7,5 högskolepoäng.

Inom alla tre stadierna förekommer undervisning inom professionell utveckling inkluderande bl. professionellt och vetenskapligt förhållningssätt, samtalsfärdigheter, genus- och jämställdhetsfrågor, och ledarskapsträning. Dessutom finns återkommande interprofessionellt lärande.

Det vetenskapliga spåret som sträcker sig genom programmet (T1, T2, T8, T9) är uppbyggt av moment i vetenskapsteori och -historia, evidensbaserad medicin, biostatistik, forskningsetik, och ett självständigt arbete, med tydliga mål inkluderade i kursplanerna för respektive terminskurs. Det finns en progression med grundläggande kunskaper i ämnet följt av tillämpningar, analys, reflektioner och värderingar.

Lärosätet planerar att anta studenter till 126 utbildningsplatser.

I ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas.

Bedömargruppen anser att det allmänna intresset för att examen får utfärdas är stort. Lärosätet har en lång erfarenhet av att utbilda läkare. I ett rikstäckande perspektiv så är efterfrågan på läkare större än tillgången och samma gäller för i alla fall för delar av de regioner där den verksamhetsförlagda utbildningen drivs, dvs region Gotland och Uppsala-Örebro. För att säkerställa större patientunderlag i den kliniska utbildningen kommer en stor del av placeringar att förläggas till utanför Uppsala på sjukhus inom Uppsala-Örebros sjukvårdsregion samt region Gotland. Enligt intervjuer gäller avtal för dessa placeringar årsperioder och omförhandlingar sker kontinuerligt. I ansökan framgår att de patientkategorier som studenter möter motsvarar utbildningen behov.

Personal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)

Antalet lärare och deras sammantagna kompetens (vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska) är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.

Bedömargruppen anser att utbildningen har tillgång till lärare med adekvat vetenskaplig, ämnesmässig, professionell och pedagogisk kompetens som står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.

Det finns etablerade undervisningssamarbeten med andra fakulteter inom universitetet, t.ex. inom ledarskapsundervisningen och undervisningen i medicinsk humaniora.

Det förefaller att finnas goda möjligheter till såväl pedagogisk som övrig kompetensutveckling för lärare knutna till programmet på Akademiska sjukhuset. Centralt arbetar Enheten för

universitetspedagogik med pedagogisk utveckling för främjande av kvaliteten i utbildningen. Enheten arbetar utifrån verksamhetens behov och erbjuder pedagogisk utbildning, ger konsultativt stöd i pedagogiska frågor ute på universitetets olika campus och genomför egna utvecklingsprojekt. Det finns en webbased kurs för handledare och en kurs utvecklad enligt Standfordmodellens principer för kliniska handledare. Enligt intervjun har även lärare i regionen tillgång till dessa pedagogiska resurser.

Enligt ansökan finns det också en Pedagogisk enhet som arbetar på uppdrag av läkarprogrammets

programkommitté. Vid enheten finns en heltidstjänst och tre deltidstjänster. Pedagogiska enhetens uppdrag är bland annat att utbilda lärare, kvalitetssäkra mål, undervisnings- och examinationsformer och progression under programmet, och utveckla läkarprogrammet pedagogiskt.

Under Stadium I sker VIL under handledning av specialister i allmänmedicin på 41 olika vårdcentraler inom region Uppsala. Det stora antalet medverkande vårdcentraler innebär att ett fåtal studenter finns samtidigt vid vårdcentralen. Kravet för vårdcentralernas medverkan i VIL är att handledande specialister i allmänmedicin genomgått handledarutbildning (en heldag och ett uppföljningstillfälle). För de långa kliniska placeringarna senare på programmet utnyttjas vårdcentraler såväl inom region Uppsala som inom andra delar av Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och region Gotland enligt samma principer som för VIL under Stadium I. Under Stadium II drivs undervisningen huvudsakligen på Akademiska för att sedan på Stadium III drivs den huvudsakligen i sjukvårdsinrättningar i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och Gotland.

Vid intervjuer framkom att i avtal med regionen finns tydliga kriterier för vilken undervisning regionerna ansvarar för. Varje region har studierektor som Uppsala har kontakt med och som har övergripande ansvar för utbildningen i den regionen. Dessutom finns det möjlighet att adjungera någon lärare på varje ställe på en viss procentsats men i det här avseende finns det skillnader mellan regionerna. Enligt ansökan verkar ca 40% av handledarna i regionen utanför Uppsala bestå av ST-läkare. Det nya programmet kommer att ställa högre krav på klinisk tjänstgöring och handledarnas bedömningar, varför behovet av kliniska handledare ökar. Vid intervjuer framhölls från ledningshåll att antalet handledare i regionerna kommer inte vara ett problem.

Alla handledare och administratörer på Akademiska sjukhuset och i regionen bjuds in till terminsvisa regionmöten som innehåller diskussioner om aktuella pedagogiska och strukturella frågor och kompetenshöjande pedagogiska föreläsningar. Då träffar också studierektorer varandra. Vid intervjuer framgår också att läkarprogrammets ledning från Uppsala besöker regionerna terminsvis och att regionerna arrangerar också egna möten och utbildningar. Det finns planer på att ta fram en gemensam utbildning av "superhandledare" som kan undervisa handledare på de kliniker de arbetar i regionerna.

Förutom ALF ersättning erhåller varje region speciella CKF (Centrum för klinisk forskning) -medel till sina centra för klinisk forskning. Dessa medel syftar till att öka kvaliteten på de kliniska placeringarna men också för att möjliggöra deltagande i ex. handledarutbildningar, pedagogiska möten/konferenser.

Under intervjuer framgår också att i programkommittén finns minst en representant från regionen och att kommunikationsvägarna mellan regioner och Uppsala fungerar väl.

Utbildningsmiljön

Det finns en för utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad miljö och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

Bedömargruppen anser att det för utbildningen finns en relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö och att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning i Uppsala. Vid intervjuer framgår att utbildningsmiljöer varierar vid de andra utbildningsorterna. Det verkar finnas tillräckligt med kliniska handledare i regionerna men färre är forskningsaktiva.

Vid lärosätet bedrivs en omfattande forskning med både bredd och spets såväl inom grundforskning som inom den kliniska forskningen vid Akademiska sjukhuset. Forskningen bedrivs ofta tvärvetenskapligt inom universitetet och också i nära samarbete med forskare vid andra nationella och internationella universitet och forskningsinstitut. Forskningen vid Medicinska fakulteten sker även i nära samverkan med näringsliv, Uppsala och i samverkan med region Gotland.

Enligt ansökan finns det i regionerna Dalarna, Gävleborg, Sörmland och Västmanland kliniska forskningscentra som fungerar som ett nav för regional patientnära och epidemiologisk forskning och vetenskapsutbyte i nära samarbete med Uppsala universitet, och andra universitet. Vidare finns samtliga universitetets vetenskapsområden representerade vid Campus Gotland.

Forskning kommer på olika sätt studenterna till del, tex i samband med föreläsningar och andra lärandeaktiviteter och via sommarforskarskolan som ger en grupp studenter möjlighet att pröva på forskning. Enligt ansökan genomför studenterna oftast sitt examensarbete i en forskargrupp. Vid intervjuer framgår att handledare för studenternas examensarbete kommer från hela regionen men också från andra lärosäten och från utlandet men att alla examinationer hålls vid Akademiska. Vid studentintervjuer framgick att studenter inte känner sig förberedda för en hel termins fördjupningsarbete och särskilt vetenskapligt skrivande som arbetet kräver. Bedömargruppen vill uppmana lärosätet att se över och eventuellt stärka den förberedande utbildningen inför examensarbetet.

Utbildningen drivs i samverkan mellan akademiska lärare och kliniska handledare. En professionsinriktad miljö säkerställs under de första terminerna genom träning av basala kliniska färdigheter.

Resurser

Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur.

Bedömargruppen anser att det för utbildningen finns tillgång till en ändamålsenlig infrastruktur. Det finns en regionsamordnartjänst med uppdrag att underlätta kontakten mellan kursledningarna och regionen och samordna administration i samband med regionplaceringar av studenter. Samordnaren har bl a ansvar för att verka för tillräckligt antal VFU-platser av god kvalitet i regionen. Vidare finns det en studierektor vid alla studieorter utanför Uppsala som har det övergripande ansvaret och en administrativ organisation som säkerställer att planeringen av placeringarna kvalitetssäkras.

Vid intervjuer framkom att studenter kan utnyttja AT-läkarnas lokaler (AT-centrum) i regionerna men att arbete pågår för att förbättra infrastrukturen ytterligare. Vidare vid intervjuer med studenter framgick att det är oklart vart studenter med ev problem kan vända sig till vid placeringar i regionerna. Bedömargruppen uppmanar lärosätet att bygga upp studenthälsan i regionerna så att den blir likvärdig för alla studenter.

De tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Bedömargruppen anser resurserna utnyttjas effektivt för att hålla hög kvalitet.

Förutsättningar

Omdöme: Den sammanvägda bedömningen är att aspektområdet "miljö, resurser och område" är tillfredställande.

Bedömargruppens anser att utbildningen en rimlig omfattning och avgränsningar i förhållande till aktuell yrkesexamen. Utbildningen har tillgång till adekvat ämnesmässig och professionell kompetens. Vår bedömning är också att det vid lärosätet sammantaget finns adekvat tillgång lärare och kompetens i proportion till utbildningens omfattning, innehåll, storlek och genomförande.

Den vetenskapliga anknytningen i den planerade utbildningen bedöms som adekvat, liksom den forskningsmiljö som är av relevans för utbildningen. Lärare vid lärosätet förefaller att ha goda möjligheter till kompetensutveckling vilket också bekräftades vid intervjuer. I ansökan och vid intervjuer beskrivs på ett tillfredställande sätt att det finns relevant samverkan med omgivande samhälle.

Bedömargruppen anser vidare att det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur, samt att resurserna kan utnyttjas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att hålla en hög kvalitet iutbildningen.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)