Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Läkarexamen Bedömningsområde: Förutsättningar

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-03
Lärosäte: Umeå universitet
Ämne: Läkarexamen
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Yrkesexamen

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Umeå universitet ansöker om tillstånd att utfärda läkarexamen (360 högskolepoäng) grundad på den nya examensordningen för läkarexamen som börjar gälla från den 1 juli 2021. Bedömargruppen konstaterar att examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Utbildningens innehåll inklusive eventuella inriktningar har rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till yrkesexamen.

Bedömargruppen anser att utbildningens innehåll inklusive dess inriktningar har en rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till yrkesexamen. Umeå universitet har en lång erfarenhet av att utbilda läkare och sedan 2011 sker den senare delen av läkarutbildningen i nära samarbete med fyra regioner på fyra studieorter; Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Västernorrland samt Region Jämtland-Härjedalen, och orterna Umeå, Sunderbyn, Sundsvall samt Östersund. Det pågår också ett försök att bygga upp en glesbygdsmedicinsk inriktning där en betydande del av den kliniska praktiken sker vid en hälsocentral och ett sjukhus i Lappland. Vidare bedrivs ett samarbete med Riksidrottsförbundet där studenten efter antagning kan ansöka om elitidrottsval med anpassad studiegång.

Den planerade utbildningen grundas på nuvarande utbildning (330 högskolepoäng) och lärosätet beskriver anpassning för att svara mot de nya examensmålen som leder till läkarexamen med möjlighet att direkt ansöka hos Socialstyrelsen om läkarlegitimation. Programmet består av en 12 terminer lång utbildning uppdelat på två nivåer; grundläggande nivån som omfattar termin 1-6 och den avancerade nivån under termin 7-12. Programmet består av totalt 15 kurser, varav 13 är obligatoriska samt 2 valbara kurser under termin 12. Tre terminer fokuserar på basvetenskaper och introduktion till läkaryrket, två terminer har kurser som förbereder för klinik, sex kliniska terminer samt examensarbetet i medicin under termin 10. De sex kliniska terminerna ges på de fyra studieorterna Umeå, Sunderbyn, Sundsvall samt Östersund.

Lärosätet beaktar i ansökan det internationella perspektivet inom såväl "integrerad internationalisering" som "internationalisering hemma" och som del i detta kommer några kurser ges på engelska. Vidare beskrivs programmets planerade integrering av ämnesområdet "hållbar utveckling" enligt Förenta Nationernas "Agenda 2030".

Av ansökan är det en utmaning att bedöma hur stor del av utbildningen som utgörs av klinisk praktik. Detta har dock helt tydliggjorts i lärosätets kompletterande skriftliga svar, såväl som vid intervjun, och motsvarar 73 högskolepoäng Verksamhetsintegrerat Lärande (ViL), som vid lärosätet motsvarar 100 % patientnära arbete, uppdelat på 260 dagar ViL inom sjukhusvård och 51 dagar ViL inom primärvård.

Med studerandeaktiverande läraktiviteter beskriver lärosätet en organiserad systematisk utbildning inom ämnesområdena medicin, professionell utveckling och vetenskapligt förhållningssätt. Lärosätet planerar att inom utbildningen anta 132 studenter per termin. Föreslagen fördelning av studenter per studieort är 63 Umeå, 15 Sunderbyn, 15 Sundsvall och 15 Östersund.

I ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas.

Bedömargruppen gör bedömningen att i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas. Därutöver bedömer vi att det regionalt/lokalt finns ett betydande intresse och behov av att examen får utfärdas. Lärosätet själv beskriver utfallet av den decentraliserade utbildningen från 2011 där majoriteten av studenterna som varit placerade vid de tre decentraliserade studieorterna har valt att göra AT på dessa sjukhus eller i närheten.

Personal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)

Antalet lärare och deras sammantagna kompetens (vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska) är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.

Bedömargrupper anser att antalet lärare och deras sammantagna kompetenser är god och står väl i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt. I ansökan framgår att programmet i dagsläget delfinansierar genom grundutbildningsmedel 158 lärare; 87 professorer och 72 lektorer. Av dessa finns 131 i Umeå, och 10 lärartjänster vid respektive decentraliserad studieort; Sunderbyn, Östersund och Sundsvall. I nuläget är tre av dessa inte tillsatta utan köps in via Regionerna. 103 av lärartjänsterna är så kallade förenade anställningar; dvs universitetsanställd lärare som samtidigt också har en läkaranställning inom sjukvården. Därtill finns det adjungeringar, 6 adj. professorer, 8 adj. lektorer och 8 adj. adjunkter. 30 % (13 av 42) av lärarna inom basvetenskaperna har professionsutbildning (läkare eller tandläkare) och fakulteten arbetar med att förstärka professionskompentensen inom basvetenskaperna. Under ViL arbetar studenterna under handledning av läkare och andra yrkeskategorier som är anställda av Regionerna och lärosätet redogör för, och bifogar, avtal med de fyra Regionerna gällande samverkan kring läkarutbildningen. I ansökan beskriver lärosätet behovet av en viss omformning av lärarstabens ämneskompetens vid införandet av den nya utbildningsplanen 2021 där ämneskompetensen inom allmänmedicin planeras förstärkas liksom professionskompetens i några mindre kliniska ämnen.

Samtliga professorer och lektorer har pedagogisk kompetens motsvarande Umeå universitets minimikrav för högskolepedagogisk meritering (motsvarande 7,5 hp). Pedagogisk kompetens säkras genom systematisk vidareutbildning i pedagogik där Medicinska fakulteten ordnar en gemensam årlig s.k. "lärardag" för pedagogisk vidareutbildning. Läkarprogrammet genomför motsvarande 2 ggr/år samt varje kurs inom programmet håller lärarmöten . Enheten för Universitetspedagogik och lärande ger fortlöpande högskolepedagogiska kurser och deltagande i pedagogiska konferenser uppmuntras. För att stimulera pedagogisk utveckling finns sedan 2013 möjlighet för lärare vid Umeå universitet att ansöka om inplacering i ett pedagogiskt meriteringssystem som "meriterad eller excellent lärare". Läkarprogrammet har i nuläget tre excellenta lärare och 6 meriterade.

Kompetensen hos de regionanställda kliniska handledarna säkerställs sedan 2011, då decentraliseringen startade, genom klinisk handledarutbildning och utbildning i case-handledare för specialistläkare. Denna utförs gemensamt av Medicinska fakulteten och Universitetspedagogik och lärande. Därutöver finns inom de obligatoriska lokala ST-kurserna 1-2 dagars utbildning i handledning av läkarstudenter. Kompetenskraven för kliniska handledare fastställs enligt det lokala ALF-avtalet och uppdaterade kompetenskrav kommer att utarbetas vid införande av det nya programmet inklusive kurser i bedömning av läkarstudenter under ViL då det införs ny formativ bedömning av och återkoppling till studenterna. En uppfräschningskurs för handledare med äldre handledarutbildning planeras. Kurserna kommer ges i samverkan med enheten för Universitetspedagogik och lärande vid Umeå universitet.

Vid intervjun beskriver lärosätet en, sedan 8 år tillbaka, alternativ karriärväg där läkare med undervisnings- och forskningsintresse under ST-utbildningen kan erbjudas biträdande lektorat under 9 år och under denna tid uppnå såväl specialisering som doktorsgrad (även inom de prekliniska ämnena).

I ansökan beskrivs ett behov av viss omformning av lärarstabens ämneskompetens med anledning av nya utbildningsplanen; förstärkning av allmänmedicinsk kompetens och professionskompetens inom några mindre kliniska ämnen.

Det pågår fortlöpande systematiskt och strategiskt arbete med att säkra lärarkompetensen framgent inom institutionerna och övergripande inom fakulteten. Terminsvisa bedömningar gällande adekvat lärarkompetens och handledarkompetens inom respektive ämne på de tre mindre studieorterna sker i samband med programledningens terminsvisa besök.

Intervjun som helhet förstärker bilden av att det finns en upparbetad, stark och levande dialog mellan programmet/Medicinska fakulteten/Umeå Universitet och de fyra aktuella Regionerna i att säkerställa nödvändig lärartillgång med god ämnes-, pedagogisk- och vetenskaplig meritering, samt skapa förutsättningar för handledningens genomförande.

Utbildningsmiljön

Det finns en för utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad miljö och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

I ansökan beskriver lärosätet hur den vetenskapliga miljön säkerställs genom att majoriteten av den undervisande personalen är vetenskapligt meriterade lärare med pågående forskningsprojekt inom medicin och angränsande discipliner. Samtliga läraktiviteterna vid programmet beskrivs vara förankrade i aktuell vetenskap. ViL planeras ske till största delen i en akademisk miljö, det vill säga på universitetssjukvårdsenheter och akademiska sjukvårdsenheter.

Ansökan beskriver hur det vetenskapliga förhållningssättet genomsyrar programmet från första till sista kurs inom såväl grundläggande kunskaper om och färdigheter i vetenskaplig metodik som den värderingsförmåga som krävs för att kunna medverka i ett vetenskapligt arbete. Progressionen genom programmet beskrivs överskådligt med bland annat en uppgift baserad på Evidensbaserad medicin under termin 6, examensarbete under termin 10 och avslutas under termin 12 med ett förbättringsarbete där studenterna åter får tillämpa vetenskaplig metodik.

Professionsanknuten miljö säkras under ViL på framför allt Termin 6 till Termin 12. Dock är den rent professionsanknutna miljön mer begränsad under de fem första terminerna. I lärosätets kompletterande svar avseende ViL framkommer att studenterna har en dag ViL inom primärvård på Termin 1 och en dag ViL inom sjukhusvård på Termin 2, medan de under Termin 3 och Termin 4 inte har någon patientnära lärmiljö. Termin 5, Klinisk förberedelsekurs, innehåller totalt 9 dagar ViL, 5 dagar inom primärvård och 4 dagar inom sjukhusvård.

Sammanfattningsvis beskriver lärosätet en god vetenskaplig utbildningsmiljö genom hela programmet, samt en god professionsinriktad miljö under den avancerade delen av utbildningen. Den professionsinriktade miljö under utbildningens grundläggande nivå bedöms vara mer begränsad.

Resurser

Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur.

I ansökan beskrivs infrastrukturen och bedömargruppen anser den som stabil och ändamålsenlig. Programmets tillgång av en stabil och ändamålsenlig infrastruktur styrks också av de i ansökan bifogade avtalen med de fyra Regionerna. Vid intervjun framkommer också att tillgång till infrastruktur på de fyra olika studieorterna bedöms som likvärdig.

Det finns tillgång till ändamålsenliga lokaler under såväl teoretisk, laborativ som klinisk undervisning inklusive kliniskt träningscentrum på samtliga fyra studieorter (till dels genom samverkan med Regionerna och Luleå Tekniska Universitet). Ansökan beskriver en redan väl utvecklad digital lärmiljö med god kvalitet som till del drivs av Regionerna, exempelvis med videokonferensbryggor. Via IT system finns också digitala bibliotek i tillägg till fysiska medicinska bibliotek. Umeå Universitet bekostar EduRoam över Regionernas WiFi-nätverk på såväl sjukhus som hälsocentraler vilket säkrar att studenterna har tillgång till hela universitetets digitala lärandemiljö också under ViL. Avtal säkerställer tillgång till studenthälsa på samtliga orter. I ansökan beskrivs också handläggningsplan för studenter med särskilda behov/funktionsvariation.

För att säkerställa tillräcklig tillgång på praktikplatser har arbete med omläggning av scheman och arbetssätt inletts. Vidare planeras det för inrättande av akademiska hälsocentraler med kliniska undervisningsmottagningar inför uppbygganden av termin 12. En akademisk hälsocentral planeras bedriva klinisk patientnära forskning, utveckling och utbildning och ska bemannas med lärare med förenade anställningar och/eller adjungerad personal i tillägg till de regionanställda.

I ansökan beskriver lärosätet beslut om att införskaffa ett digitalt administrativt system som stödjer programmatisk examination med mappning av varje prov, bedömning och inlämningsuppgift mot aktuella kursmål, EPA och examensmål.

De tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Det är bedömargruppens uppfattning att de tillgängliga resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. Vid intervjun framkommer osäkerhet gällande den kommande resurstilldelningen/fördelningen när utbildningen blir 6 årig och då det nuvarande nationella ALF avtalet utgår från den gamla (5,5 år långa) läkarutbildningen. Detta gäller nationellt.

Förutsättningar

Bedömargruppen gör bedömningen att utbildningen har ett adekvat innehåll samt en rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till aktuell yrkesexamen. Utbildningen, som till delar bedrivs på fyra studieorter, bedöms ha en god sammantagen lärarkompetens och lärarkapacitet, samt det finns en struktur för strategisk kompetens- och kapacitetsförsörjning. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund med ämneskompetenta, pedagogiskt – och vetenskapligt meriterade lärare i en – till stora delar - professionsinriktad miljö där studenterna ges förmågan att förstå, värdera och använda vetenskapligt baserad metod och kunskap. Lärosätet, inklusive de tre decentraliserade studieorterna, har tillgång till en stabil, varaktig och ändamålsenlig infrastruktur till dels genom samverkansavtal med Regionerna. Resurserna förefaller nyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)