Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-04
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 2
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Styrdokument (utbildningsplan och kursplaner)

Det finns utbildningsplan och kursplaner för hela utbildningen.

I styrdokumenten framgår hur undervisning och examination kommer att vara utformade. Där redovisas också relevant kurslitteratur. Utbildningsplan och kursplaner har beslutats i högskolans kursplaneutskott. En referensgrupp bestående av kuratorer har deltagit i utformningen av utbildningen. Studenter har oss veterligen inte varit medverkande i utvecklingen av programmet. Det finns ett utvärderingssystem för att följa upp och utveckla utbildningen som bedömargruppen inte har anledning att ifrågasätta. Sammantaget anser bedömargruppen att styrdokumenten är tillfredsställande.

Säkring av examensmålen

Genom utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställs inte att studenterna uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas.

Utbildningens utformning stämmer i stor utsträckning överens med vad som beskrivs i examensordningen. Bedömargruppen är dock när det gäller säkring av examensmålen tveksam till det relativt stora utrymme som barnperspektivet ger, och frågar oss vad annat i utbildningen som får stå tillbaka för denna profilering. Då stora delar av kurators arbete inom hälso- och sjukvården är äldres sjukdomar, psykiska sjukdomar och kroniska långvariga sjukdomar och detta inte beskrivs närmare i ansökan anser bedömarna att de behöver belysas för att få en komplett yrkesutbildning som kurator. Vi noterar att den fältförlagda utbildningen är 9 högskolepoäng, vilket vi i sammanhanget ser som lite. I ansökan såg det ut som VFU ska användas till att skugga kurator på fältet men i intervjuerna framhölls att de ska ha en yrkesverksam kurator som mentor under utbildningen som följer studenten. Studenten ska ha egna uppgifter även utanför en klinisk utbildningsmottagning (KUM). Bedömargruppen ser svårigheter i hur VFU kan omfatta examensmålen som rör praktiska färdigheter när det enbart omfattar enbart 9 högskolepoäng och att det också innebär en mindre del ute i verksamheten på fältet.

Utbildningens genomförande ser bedömargruppen i stora delar som rimligt. Det finns ett erfaret lärarkollektiv med stor vana av undervisning i socialt arbete i relation till vård- och omsorgsfrågor, och det framgår i intervjuerna att det pågår ett ständigt utvecklingsarbete när det gäller digitalt lärande. Utbildningen har också en tydlig forskningsförankring och uttalade didaktiska ambitioner, till exempel simuleringar. Dessa inslag borgar för att examensmålen säkras. Bedömargruppen ställer sig dock kritisk till den redovisade personalens formella kompetens; ansvarig för utbildningen på avancerad nivå är adjunkt, och en avsevärd andel av den redovisade personalen har annan ämnestillhörighet än socialt arbete. Det svar som ges under intervjuerna - att mycket av arbetet sker i lärarlag och att endast docenter och professorer examinerar - är endast delvis tillfredsställande.

Bedömargruppen ser en risk att personalsituationen äventyrar progressionen. Här är den diskuterade utbildningen svår att hantera eftersom den dels kan ses som en påbyggnadsutbildning i ämnet socialt arbete, men samtidigt som en utbildning som riktar sig mot ett nytt verksamhetsfält. Bedömargruppen är kritisk till redovisningen av den progression som framhålls i förhållande till ämnet, medan progressionen inom utbildningen ses som rimlig.

Utbildningens examinationer framstår i allt väsentligt som rimliga för att säkra examensmålen. Det förfarande som beskrivs vittnar om gedigen erfarenhet på området. Bedömargruppens oro för hur de fältförlagda momenten skulle examineras stillades något under intervjuerna.

Sammantaget är det bedömargruppens uppfattning att säkring av examensmålen inte är tillfredsställande med hänvisning till vad som sagts om utbildningens inriktning, relativt korta VFU, disposition av personal i socialt arbete samt progression.

Jämställdhet

Ett jämställdhetsperspektiv kommer att beaktas i utbildningens innehåll och utformning.

Ett jämställdhetsperspektiv beaktas i ansökan, men breddas till att gälla ett likabehandlingsarbete. Jämställdhet tas upp i flera kurser i programmet. I exempelvis kursen Hälsa och psykosociala faktorer är ett mål att synliggöra, analysera och diskutera hur hälsa och ohälsa kan se olika ut när det gäller exempelvis män och kvinnor. Våld i nära relationer tas upp. I kursen om socialt förändringsarbete kommer studenterna att få göra bedömningar och sociala utredningar där flera faktorer, såsom kön och ålder vägs in.

Det faktum att män kan förväntas vara underrepresenterade i utbildningen samtidigt som många framtida klienter är män nämns, men problematiseras inte. I intervjuerna ges svaret att hanteringen av den sneda könsfördelningen är något som måste hanteras på nationell nivå. Den sammantagna bedömningen är att utbildningens hantering av frågan om jämställdhet är tillfredsställande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)