Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Förutsättningar

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-04
Lärosäte: Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 2
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Yrkesexamen

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Utbildningen om 60 högskolepoäng är placerad på avancerad nivå och innehåller ett självständigt arbete. Bedömargruppen finner att den planerade utbildningen vid lärosätet är reglerad och ryms inom examensordningen.

Utbildningens innehåll inklusive eventuella inriktningar har inte en rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till yrkesexamen.

Den planerade utbildningen omfattar 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Av ansökan framgår att programmet är sammansatt av sex obligatoriska kurser med följande teman: kuratorns professions- och kunskapsområde, hälsa och psykosociala faktorer, socialt förändringsarbete med individ- och nätverk, samtal och kommunikation för kuratorer inom hälso- och sjukvård, barnperspektiv i kuratorsrollen samt skriftligt examensarbete. Fältstudier utgör en integrerad del i merparten av kurserna, även om de praktiska inslagen i programmet är relativt återhållna.

Lärosätet planerar att anta 20 studenter per år. På ett övergripande plan bedöms det planerade programmets innehåll, omfattning och avgränsningar i många avseenden rimligt i förhållande till den yrkesverklighet som möter en hälso- och sjukvårdskurator. Det finns en tydlig akademisk hållning i programmet som förenas med integrerade praktikinslag. Bedömargruppen finner det dock problematiskt med det stora utrymmet barnperspektivet - i form av en dedikerad kurs - planeras att få på ett program som ska ge en generell specialistkompetens för blivande hälso- och sjukvårdsskuratorer. Ett barnperspektiv är förvisso viktigt för en yrkesverksam hälso- och sjukvårdskurator, men samtidigt utgörs professionens främsta målgrupper av äldre och multisjuka vuxna. Bedömargruppen ser en risk i att andra relevanta och viktiga inslag på utbildningen kan få ett för begränsat utrymme med en sådan specialiserad kurs - till exempel den förhållandevis begränsade omfattningen av praktikmoment som planeras i programmet.

I ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas.

Bedömargruppen finner att det finns såväl ett regionalt som nationellt behov av en utbildning till hälso- och sjukvårdskurator i Jönköping. Futurum, regionförbundet Jönköpings län har i en avsiktsförklaring ställt sig bakom lärosätets ansökan

Personal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)

Antalet lärare och deras sammantagna kompetens (vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska) är inte adekvat och står inte i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.

Utifrån ansökan och kompletterande uppgifter framgår att 15 personer kommer att vara inblandade i programmet. Lärarlaget består av en mix av socionomer, sjuksköterskor, jurist, beteendevetare och psykolog. Tre professorer varav två i socialt arbete en i handikappvetenskap och tre docenter i omvårdnad ingår i gruppen. Den sammanlagda personalstyrkan motsvarar 2,3 årsarbeten, där kursansvarig arbetar 40 procent inom ramen för programmet. De pedagogiska erfarenheterna inom lärarlaget i stort är omfattande och även den vetenskapliga och professionella kompetensen är god.

Dock finner bedömargruppen att det är en för låg andel tjänstgörande lärare som har disputerat i ämnet socialt arbete. Tjänstgöringen för disputerade lärare i ämnet socialt arbete uppgår sammanlagt endast till 0,5 årsarbeten. Bedömargruppen menar att den andelen ska vara högre, givet det ämnesområde utbildningen har sin hemvist i.

Lärosätet har en övergripande plan för den långsiktiga kompetensförsörjningen där man systematiskt inventerar behov. Vid intervjuer och i ansökan har vidare framgått att lärosätet har en etablerad samverkan med fältet via de handledare som engageras inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och genom att anlita praktiker som lärare inom ramen för socionomprogrammet. Sammantaget ger detta en bild av att den långsiktiga kompetensförsörjningen kan tryggas.

Utbildningsmiljön

Det finns en för utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad miljö och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

Utbildningen sker vid avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan vid lärosätet där även utbildning till socionomexamen ges. I ansökan och vid intervjuer framkommer att undervisningen sker i en kontext där två av lärosätets framträdande forskningsmiljöer - SALVE och CHILD - inbegrips. Dessa miljöer ryms inom ramen för högskolans forskarskola Hälsa och välfärd. Båda miljöerna har en tvärvetenskaplig profil där SALVE tematiskt behandlar bland annat sociala utmaningar och levnadsförhållanden medan det inom CHILD bland annat behandlas frågor kring samverkan mellan å ena sidan hälso- och sjukvården och å andra sidan socialtjänst med särskilt fokus på barn.

Bedömargruppen finner att stora delar av lärarlaget är integrerade i de forskningsmiljöer som ryms inom lärosätet. De tvärvetenskapliga profilerna - där såväl forskning om socialtjänst som hälso- och sjukvård inbegrips - som forskningsmiljöerna uppvisar, ger dessutom förutsättningar för att forskning med hög grad av relevans kommer att ha tydliga beröringspunkter med den planerade utbildningen.

Resurser

Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur.

Lärosätet tillhandahåller en infrastruktur via Högskoleservice som bland annat innefattar bibliotek, IT-service, studentstöd och service samt studieadministration. Av ansökan framkommer att dessa resurser i flera avseenden är väl utbyggda. Under intervjuerna framkom att tjänsterna för distansundervisning för närvarande byggs upp ytterligare. Sammantaget visar ansökan och intervjuer att infrastrukturen på lärosätet förefaller vara stabil och ändamålsenlig.

De tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

I uppdraget till leverantören som tillhandahåller lärosätets infrastruktur ingår att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande. Vidare utarbetas för närvarande ett generellt kvalitetssäkringssystem för fackhögskolorna på lärosätet, som sannolikt bidrar till en ökad monitorering med syfte att åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande avseende infrastrukturen. Sammantaget ger ansökan och intervjuer en bild av att de resurser som utgör lärosätets infrastruktur nyttjas effektivt.

Förutsättningar

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen. Dock finns det en uppenbar risk i att en dedikerad kurs kring barnperspektiv sker på bekostnad av andra relevanta och viktiga perspektiv i utbildning såsom mer omfattande praktikinslag. Bedömargruppen menar att det ur ett regionalt och ett nationellt perspektiv finns ett allmänt intresse för att lärosätet ska få utfärda yrkesexamen. Beträffande lärarresurser anser bedömargruppen att tillräcklig kapacitet och kompetens finns tillgänglig vid lärosätet, men att dessa resurser borde omfördelas givet att det handlar om en examen i socialt arbete. Tjänstgöringen för lärare som har disputerat i socialt arbete i förhållande till lärare som har disputerat i andra ämnen bör vara proportionellt större än vad som framgår i ansökan. Slutligen menar bedömargruppen att lärosätets infrastruktur för att tillhandahålla utbildningen förefaller vara stabil och ändamålsenligt där resurserna nyttjas på ett effektivt sätt.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)