Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Förutsättningar

Inte tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-04
Lärosäte: Karlstads universitet
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 2
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Yrkesexamen

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Karlstad universitet ansöker om tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen (Degree of Master in Health Care Counseling). Bedömargruppen konstaterar att ansökan följer den fastställda examensbeskrivningen vad gäller omfattning och innehåll. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng, ligger på avancerad nivå och har krav på självständigt arbete. Socionomexamen eller annan motsvarande examen är förkunskapskrav.

Utbildningens innehåll inklusive eventuella inriktningar har rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till yrkesexamen.

Ansökan har tagits fram i samarbete mellan ämnena socialt arbete, psykologi och omvårdnad vid Karlstad universitet. Utbildningen, som ger en yrkesexamen på avancerad nivå, omfattar 60 högskolepoäng och planeras bedrivas på helfart med sex obligatoriska kurser i ett sammanhållet program. Programmets innehåll, omfattning och avgränsningar i relation till hälso- och sjukvårdskuratorns yrkesverksamhet bedömer gruppen som rimliga. Första terminens kurser ges både med distansundervisning och med campusträffar och behandlar förutsättningar för psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård, behov hos patienter och närstående, socialt arbete vid kris, sorg och trauma, personlig och professionell utveckling. Under den andra terminen sker verksamhetsförlagd utbildning och studenterna författar ett självständigt examensarbete. De senare kurserna kommer att genomföras parallellt. Grundstrukturen för utbildningen bedöms vara tillfredställande.

I ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas.

Bedömargruppen anser att det allmänna intresset för den aktuella utbildningen är stort både utifrån regionalt och nationellt perspektiv. Vid intervjun framkom att samordning vad gäller kursstart har gjorts med Örebro universitet som avser att starta sin undervisning på motsvarande utbildning höstterminen 2021. Representanter från Region Värmland styrker att utbildningen är angelägen och att det finns ett stort intresse av att den startas.

Personal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)

Antalet lärare och deras sammantagna kompetens (vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska) är inte adekvat och står inte i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.

I det kompletterande materialet till ansökan som skickades in i februari 2020, framkommer att lärarlaget kommer att bestå av åtta personer, vilka sammanlagt ska undervisa motsvarande 1,52 heltidstjänst inom programmet. Dessutom anges namn på ytterligare personer som kan göras tillgängliga utifrån programmets behov. I lärarlaget finns personer som har vetenskaplig kompetens inom socialt arbete, psykologi och folkhälsovetenskap. För att säkra professionskunskapen kommer legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer att anlitas för att genomföra delar av färdighetsträning under termin ett och två.

En fråga som bedömargruppen menar är viktig är att den sammanlagda kompetensen inom huvudområdet socialt arbete är tillgodosedd. Bland de namngivna i personalen som avser att sköta utbildningen finns en professor i socialt arbete, men bland de övriga finns ingen som disputerat i ämnet. Där finns visserligen tre som är socionomer i sin grundutbildning, men det är inte en garanti för tillräcklig vetenskaplig kunskap i ämnet. Vid intervjuerna framhålls styrkan av att samarbete kan ske mellan personer med olika vetenskaplig kompetens (psykologi, socialt arbete, folkhälsovetenskap och omvårdnad). Bedömargruppen menar dock att gedigen kompetens inom huvudområdet socialt arbete för den utbildning som planeras startas är bristfällig.

Lärosätet har i sitt delningssvar kommunicerat att vissa nyrekryteringar har gjorts, vilket bedömargruppen ser positivt på. Dock framgår inte i underlaget vilka roller dessa personer kommer att ha i den framtida utbildningen.

Utbildningsmiljön

Det finns en för utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad miljö och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

Utbildningen kommer att ges vid institutionen för sociala och psykologiska studier vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Här ges också socionomprogrammet, som är ett program med högt söktryck. Vid institutionen finns också forskningsverksamhet med två professorer, sex doktorer och fyra doktorander. I ansökan redogörs även för forskning i psykologi samt om samverkan med FoU välfärd i Värmland. Den professionsinriktade verksamheten vid institutionen bedöms vara god med bra kontakter med det omgivande samhället.

Den pågående forskningen inom området är dock begränsad. Det pågår forskningsprojekt med inriktning som är viktig för utbildningen, t.ex. om brukardelaktighet, om våld i nära relationer och om psykisk ohälsa. Däremot finns ingen tydlig koppling mellan forskningen och den planerade utbildningen. Lärosätet uppmanas att utveckla en strategisk plan för att utöka forskning med hög relevans för hälso- och sjukhuskuratorers arbete och utbildning. Sammanfattningsvis menar vi att utbildningsmiljön är med knapp mån tillfredställande för att ge hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen.

Resurser

Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur.

Vid lärosätet finns tillgång till en ändamålsenlig infrastruktur bestående av t.ex. undervisningssalar, universitetsbibliotek och studievägledare. Det finns också en klinik för färdighetsträning där studenter kan tränas på olika former av samtalsstöd och interprofessionellt samarbete. Servicen för distansstudier är väl utbyggd. Det finns ett avtal klart om att tio platser ska tas fram för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) från Region Värmland och motsvarande avtal är på gång för andra närliggande regioner.

De tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Det finns en universitetspedagogisk enhet med syfte att bidra till ökad kvalitet och kunskapsutveckling inom utbildning på olika nivåer. Enligt intervjuerna finns även ett system för kontinuerliga utvärderingar för att se över dess kvalitet. Den aktuella utbildningens användbarhet i yrkeslivet är en del av detta. Bedömargruppen anser sammantaget att det finns goda förutsättningar att utnyttja lärosätets resurser effektivt.

Förutsättningar

Utbildningens upplägg och innehåll i stort motsvarar den nationella examensbeskrivningen. När det gäller programmets innehåll, omfattning och avgränsningar i relation till hälso- och sjukvårdskuratorns yrkesverksamhet anser bedömargruppen att det finns goda förutsättningar att klara av detta vad gäller professionsanknytningen men något svagare vad gäller den vetenskapliga anknytningen. Utbildningen kännetecknas av en relevant och professionsinriktad miljö med en stabil infrastruktur.

När det gäller lärarresurser anser bedömargruppen inte att tillräcklig kapacitet och kompetens finns tillgänglig vid lärosätet. Det är främst kompetens från huvudområdet socialt arbete som saknas. Utbildningen kännetecknas av en relevant och professionsinriktad miljö med en stabil infrastruktur. Lärosätet uppmanas att planera för ett resurstillskott vad avser personal med den behövliga kompetensen och att utveckla en strategisk plan för att utöka forskning med hög relevans för hälso- och sjukhuskuratorers arbete och utbildning.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)