Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-04
Lärosäte: Örebro universitet
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 2
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Styrdokument (utbildningsplan och kursplaner)

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Styrdokument (utbildningsplan och kursplaner)

Omdöme: Tillfredsställande

Motivering: Det finns utbildningsplan och kursplaner för hela utbildningen.

Det finns en utbildningsplan och tydliga och innehållsrika kursplaner för hela den planerade utbildningen. Planerna har tagits fram vid Enheten för socialt arbete och man har haft en referensgrupp med i det arbetet som bestod av två yrkesverksamma, disputerade kuratorer, en samordnande kurator, en arbetsgivarrepresentant från Region Örebro län, en facklig företrädare från SSR samt två brukarrepresentanter.

Det finns också ett väletablerat kvalitetssäkringssystem som omfattar alla utbildningar vid Örebros universitet. Rutiner för framtagande och uppföljningar av utbildnings- och kursplaner är tydligt beskrivna i ansökan.

Säkring av examensmålen

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Säkring av examensmålen

Omdöme: Inte tillfredsställande

Motivering: Genom utbildningens utformning, genomförande och examination säkerställs att studenterna uppnått målen i examensordningen när examen utfärdas.

De mål som formulerats i kursplanerna innebär att den planerade utbildningen får en tydlig progression när det gäller professionsorienterade kunskaper, kanske särskilt vad gäller de färdighetstränande inslagen. Bedömargruppen noterar emellertid att examinationen av den verksamhetsförlagda utbildningen enbart görs via en individuell muntlig tentamen, utöver att studenten kan visa att denne fullgjort närvaro i det sociala arbetet vid studieplatsen. Den muntliga tentamen som ska omfatta utredning, bedömning och genomförande av sociala och psykosociala insatser (3 hp) ska dessutom betygssättas enligt en tregradig skala vilket framstår som en mycket svår uppgift för examinerande lärare. Bedömargruppen anser att examinationerna av den verksamhetsförlagda utbildningen framstår som alltför oskarpa.

När det gäller den vetenskapliga fördjupningen är den mindre framträdande i utbildningsplan och kursplaner. Bedömargruppen har noterat att en del av den svenska forskning kring hälso- och sjukvårdskuratorns arbete som föreligger i dagsläget inte är representerade i litteraturlistorna. Inslagen av internationell forskning på området är även det mycket litet i den obligatoriska litteraturen även om man i samtliga kursplaner använder standardformuleringar som att vetenskapliga artiklar tillkommer. Kopplingen till de forskningsområden man pekar ut som relevanta för hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen blir inte heller explicit.

Mot bakgrund av detta, och framförallt då avsaknaden av svensk och internationell forskning i utbildningens kurser, menar bedömargruppen därför att utbildningen inte till fullo säkrar examensmålet:

visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen.

Med beaktande av den samlade kompetens som finns vid Enheten för socialt arbete menar bedömargruppen emellertid att lärosätet har goda möjligheter att åtgärda bristerna.

Jämställdhet

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Jämställdhet

Omdöme: Tillfredsställande

Motivering: Ett jämställdhetsperspektiv kommer att beaktas i utbildningens innehåll och utformning.

Jämställdhetsperspektivet kommer behandlas på olika sätt i utbildningen och i ansökan pekar man på att även ett jämlikhetsperspektiv ska beaktas. Frågan om hur sociala kategorier såsom kön, etnicitet och ålder påverkar förutsättningarna för en likvärdig vård kommer behandlas, likaså hur kön samspelar med sociala och psykosociala faktorer på hälsa och ohälsa. Hur kön påverkar utredning, bedömning och tillgång till olika vård- och behandlingsinsatser kommer också att uppmärksammas i utbildningen. De studerande ska utveckla förmågan att identifiera strukturer som skapar eller vidmakthåller ojämlikhet.

I ansökan förs inget resonemang om den sneda könsfördelning som med stor sannolikhet kommer att prägla studentpopulationen i den planerade utbildningen och vad detta kan komma att innebära för kuratorernas framtida yrkesliv och mötet med patienter.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)