Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen Bedömningsområde: Förutsättningar

Tillfredsställande
Publicerad: 2020-11-04
Lärosäte: Örebro universitet
Ämne: Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen omg. 2
Typ av granskning: Prövning av examenstillstånd

Yrkesexamen

Bedömningsområde: Förutsättningar

Yrkesexamen

Omdöme: Tillfredsställande

Motivering:

Angiven examen är reglerad och ryms inom examensordningen.

Bedömargruppen finner att den planerade hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen vid Örebro universitet är reglerad och ryms inom examensordningen. Innehållet i utbildningen har också en rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till yrkesexamen. Utbildningen är placerad på avancerad nivå.

Utbildningens innehåll inklusive eventuella inriktningar har rimlig omfattning och avgränsning i förhållande till yrkesexamen.

Den 1-åriga utbildningen till hälso- och sjukvårdskurator (60 hp) ges en tydlig förankring i huvudområdet socialt arbete samtidigt som den mer specifikt behandlar de villkor och förutsättningar som socialt arbete inom hälso- och sjukvården har. Kursinnehållet omfattar bland annat kunskaper om sambandet mellan sociala och socialpsykologiska faktorer och hälsa respektive ohälsa, rättslig reglering och organisatoriska villkor för hälso-och sjukvårdskuratorns arbete samt färdighetsträning i utredning, bedömning, dokumentation och utvärdering/uppföljning. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen omfattar 15 hp och den bedrivs parallellt med att studenten genomför ett självständigt arbete med utgångspunkt i aktuellt kunskapsläge och med en tydlig förankring inom socialt och psykosocialt arbete inom verksamhetsfältet hälso-och sjukvård. Bedömargruppen noterar att det professionsorienterade innehållet i utbildningen är något tydligare formulerat än den vetenskapliga fördjupningen.

I ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen får utfärdas.

Med avseende på Örebros geografiska placering menar man att utbildningen kommer att ha ett högt söktryck, såväl från socionomer i Örebro-området men också från socionomer boende i Västmanland, Södermanland, Östergötland, Dalarna samt för boende i Uppsalaregionen och i viss mån från Gävleborg. Universitetssjukhuset i Region Örebro har ca 250 anställda kuratorer i nuläget vilket innebär att det kommer finnas en arbetsmarknad med efterfrågan på hälso-och sjukvårdskuratorer. Enheten för socialt arbete har tecknat en avsiktsförklaring med Region Örebro.

Man har för avsikt att anta 20-25 studenter per år. Bedömargruppen anser att det finns ett allmänt intresse av att genomföra utbildningen i ett rikstäckande perspektiv.

Personal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)

Bedömningsområde: Förutsättningar

Personal (Lärarkompetens och lärarkapacitet)

Omdöme: Tillfredsställande

Motivering: Antalet lärare och deras sammantagna kompetens (vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska) är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.

Enheten för socialt arbete vid Örebro universitet som planerar för hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen inryms i Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Enheten har ett fyrtiotal medarbetare. Det finns två professorer, en av dem disputerad i ämnet socialt arbete,

och rekrytering av ytterligare en professor i socialt arbete pågår. Det finns 6 docenter (2 i socialt arbete), ett flertal universitetslektorer och adjunkter. Flertalet är socionomer i sin grundprofession med olika yrkeserfarenheter, flera med relevans för hälso-och sjukvårdskuratorsutbildningen. 8 av de som har socionomutbildning är disputerade i socialt arbete. Det finns också tillgång till både jurister och psykologer/psykoterapeuter för undervisning i det planerade programmet, och man har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans i den socionomutbildning som bedrivits i Örebro sedan 1967. Samtliga lärare har genomgått högskolepedagogiska kurser och samtliga har också tid för kompetensutveckling i sina tjänster.

Bedömargruppen anser att både professionsorienterad och vetenskaplig kompetens finns att tillgå för den planerade utbildningen.

För hälso- och sjukvårdkuratorsutbildningen har man beräknat drygt en heltid, dvs 1700 timmar/år vilket verkar tillräckligt i förhållande till det antal studenter man avser att anta. Dessa årsarbetstimmar är spridda på ett flertal lärare, ingen enskild lärare ska undervisa i hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen till mer än 10%. Enligt den uppdaterade lärartabell bedömargruppen granskat använder man lärarnas specifika kompetenser i utbildningen vilket framstår som en klok strategi, menar bedömargruppen.

Det finns också sedan länge ett etablerat samarbete med yrkesverksamma kuratorer inom hälso- och sjukvården, ett samarbete man avser att utveckla och fördjupa inom ramen för den planerade utbildningen. De yrkesverksamma kuratorerna ska verka som föreläsare och seminarieledare samt handleda studenterna i den verksamhetsförlagda utbildningen.

De yrkesverksamma disputerade kuratorer som finns vid Universitetssjukhuset ska också medverka i utbildningen, framförallt i rollen som handledare för studenternas självständiga arbeten.

Långsiktiga planer för kompetensförsörjning finns och ett led i kompensförsörjningen är att regelbundet anta doktorander, det finns för närvarande 9 doktorander vid Enheten för socialt arbete. Bedömargruppen noterar emellertid att det inte framgår av ansökan vilken inriktning doktorandernas projekt har. Bedömargruppen anser vidare att man i framtida rekryteringar bör eftersträva vetenskaplig och pedagogisk kompetens med hög relevans för hälso-och sjukvårdskuratorsexamen.

Utbildningsmiljön

Bedömningsområde: Förutsättningar

Utbildningsmiljön

Omdöme: Tillfredsställande

Motivering: Det finns en för utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad miljö och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.

Socionomutbildningen i Örebro är en av Sveriges äldsta och startade 1967 och man antar ca 100 studenter per år. Utbildningsmiljön är stabil i och med att basen utgörs av socionomutbildningen och inarbetade rutiner för pedagogiska och vetenskapliga seminarier finns.

Den forskningsmiljö som huvudområdet socialt arbete tillhör utgörs av Social Work Studies. Den forskande personalen som ingår är disputerade såväl i socialt arbete som i sociologi och handikappvetenskap men är nu verksamma inom den gemensamma akademiska disciplinen socialt arbete. Social Work Studies omfattar ett 20-tal disputerade forskare och 9 doktorander.

Forskning bedrivs på individ,- grupp- och samhällsnivå och forskningen kan sammanfattas under några teman: Barns och ungas relationer (inkl mobbning och våldsforskning); Fängelseforskning och institutionsbehandling; Migration och social förändring; Profession och yrkesroll samt Äldre, åldrande och funktionshinder. Tre av dessa menar man har hög relevans för hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen (kursiverade ovan). Bedömargruppen noterar att det dock inte framgår hur kopplingen mellan dessa forskningsområden och hälso-och sjukvårdskuratorsutbildningen mer konkret ser ut.

Av ansökan framgår att den funktionshinderforskning som ingår i det sistnämnda forskningsområdet sker i nära samarbete med Institutet för handikappvetenskap där olika projekt har direkt bäring på området för hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen. Denna rehabiliteringsforskning har möjligheter att utvecklas i samverkan med Region Örebro län och Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) menar man i ansökan. Bedömargruppen ser detta som en positiv och viktig faktor för hälso-och sjukvårdskuratorsutbildningens forskningsbasering.

I ansökan anges att studenterna i den planerade utbildningen kontinuerligt kommer att tränas i att ha ett vetenskapligt förhållningssätt och kritiskt kunna granska forskningen inom för utbildningen relevanta områden. Man har för avsikt att erbjuda studenterna fältstudier vid en statlig eller landstingskommunal forskningsinstitution, som SBU, Myndigheten för vårdanalys samt FoU-verksamhet i regionen. När under utbildningen detta kommer att ske framgår emellertid inte.

Resurser

Bedömningsområde: Förutsättningar

Resurser

Omdöme: Tillfredsställande

Motivering: Det finns tillgång till en stabil och ändamålsenlig infrastruktur.

De tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten.

Örebros universitet har 3 campus och den planerade utbildningen kommer vara placerad på huvudcampus där all nödvändig infrastruktur finns på plats; föreläsningssalar, seminarierum, arbetsrum för studenter, bibliotek etc. Också den digitala miljön är välutvecklad vid campus och flera lokaler är anpassade för ett interaktivt lärande.

Universitetet har också en formulerad pedagogisk grundsyn som ska genomsyra universitetet och som bygger på idén att allt lärande sker i interaktion.

Det finns en välutvecklad struktur för den interna ledningsorganisationen vid institutionen i linje med det rektorsbeslut som gäller för hela Örebro universitet. När det gäller utbildningen vid Enheten för socialt arbete har man en god genomströmning, en ekonomi i balans och en tillströmning av lärare och forskande personal.

Ledningsstrukturen vid universitetet i sin helhet ger fakulteterna ansvar för utbildnings- och forskningsfrågor samt för fördelning av ekonomiska resurser. Enheten för socialt arbete tillhör fakulteten för Humaniora och socialvetenskap (HS-fakulteten) vilken är den instans som godkänt ansökan om Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet.

Resurserna verkar användas effektivt; den planerade utbildningen kommer att ges vid samma campus som socionomutbildningen vilket innebär samordningsvinster.

Förutsättningar

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet förutsättningar

Omdöme: Tillfredsställande

Motivering:

Bedömargruppen anser att Enheten för socialt arbete på flera områden har goda förutsättningar att bedriva den planerade utbildningen. Man har sedan länge erbjudit en socionomutbildning och har en stabil utbildningsmiljö, man har goda kontakter med praktikfältet som inkluderar ett samarbete med kuratorer, även disputerade sådana, vid universitetssjukhuset och man har goda resurser personalmässigt, både vad gäller den professionsförberedande delen av utbildningen och den vetenskapliga. I ansökan framgår det att tanken är att integrera vetenskapsteori och metod i utbildningen med start från första kursen. Bedömargruppen anser att den ambitionen är lovvärd men konstaterar samtidigt att den vetenskapliga fördjupningen i hälso-och sjukvårdskuratorsutbildningen inte är tydligt formulerad i ansökan, särskilt inte om man jämför med hur fördjupningen i de professionsspecifika kunskaperna skrivs fram. Sett till den lärarkompetens man redovisat menar bedömargruppen emellertid att förutsättningar för att studenterna ska ges möjlighet till en vetenskaplig fördjupning i utbildningen är tillfredsställande.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)