Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhet
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Jämställdhet

Godkänt kvalitetssäkringsarbete
Publicerad: 2020-11-24
Lärosäte: Konstfack
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Jämställdhet

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Bedömargruppen sammanfattar att bedömningsområdet jämställdhet är tillfredsställande trots att det finns ett par utvecklingsområden som lärosätet behöver arbeta vidare med. Styrkorna som lärosätet kan visa på är väl grundade i styrdokument och framgår också av intervjuerna vid platsbesök. Bedömargruppen konstaterar att lärosätet har övergripande mål för arbetet med jämställdhet. Det framgår också av styrdokumenten som bedömargruppen har tagit del av att jämställdhet ingår som en del av lärosätets övergripande jämlikhetsarbete och att detta genomsyrar hela verksamheten, inklusive innehållet i utbildningarna. Lärosätet använder sig av en bred definition av jämställdhet, som en aspekt av likabehandling, mångfald och intersektionalitet, vilket också har satt sin prägel på lärosätets värdegrund. Av självvärderingen och platsbesöken framgår tydligt att det finns en medvetenhet och kunskap om jämställdhet hos studenter, ledning och medarbetare, vilket bidrar till utvecklingen av jämställdhet inom utbildningarna.

I lärosätets utbildnings- och forskningsstrategi 2019–2023 ingår jämställdhet och arbete mot snedrekrytering som ett område och perspektiv som ska genomsyra både utbildningsuppdraget och själva strategin. Jämställdhet och likabehandling ingår också som ett av tre teman i lärosätets högskolepedagogiska utbildning, vilken är obligatorisk för lärare.

Lärosätet tar årligen fram indikatorer som är relaterade till kön inom utbildningarna och dessa följs upp inom kvalitetssystemet. Det har däremot inte blivit lika tydligt för bedömargruppen hur uppföljningen av frågor om jämställdhet inom utbildningarna genomförs. Det finns exempelvis ingen tidsplan för detta arbete. Lärosätet behöver alltså arbeta vidare med att tydliggöra hur man kan följa upp frågor om jämställdhet inom utbildningarna.

Bedömargruppen har identifierat följande huvudsakliga styrkor inom bedömningsområdet:

 • Vid lärosätet används en bred definition av jämställdhet som gynnar utvecklingen av området inom utbildningsverksamheten.
 • Det finns en aktuell framtagen plan för lika villkor där jämställdhet ingår.Studenterna är väl insatta i frågor om jämställdhet.
 • Goda exempel finns på pågående riktade insatser för att utjämna ojämn könsfördelning bland studenternaI den obligatoriska högskolepedagogiska utbildningen som lärosätet ger för undervisande personal ingår jämställdhet som ett av tre teman.

Bedömargruppen har även identifierat följande utvecklingsområden:

 • Systematiken i hur jämställdhet följs upp inom utbildningarna och dess koppling till lärosätets kvalitetssystem kan förtydligas.
 • En upprättad tidsplan kan underlätta uppföljningen med koppling till de uppsatta målen, handlingsplanen för lika villkor och utbildningsuppföljningarna.

Bedömning av bedömningsgrunden:

4.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Uppfylld

De samlade underlagen visar att lärosätet har uppsatta övergripande mål, rutiner och processer kopplade till faktorer om könsfördelning bland både studenter och anställda. Det finns också program- och kursspecifika mål i utbildningsplaner och kurser som beaktar jämställdhet utifrån den breda definition av jämställdhet som lärosätet använder sig av. Av styrdokumenten framgår att indikatorer som är relaterade till kön inom utbildningarna tas fram årligen och följs upp inom respektive program som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Detta gäller uppgifter om antal sökande, antagna och registrerade studenter, internationella utbyten och lärare fördelade utifrån kön. Indikatorerna skickas till ämnes- och programråden samt prefekt för analys. Analysen redovisas till utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) i samband med utbildningsuppfo?ljningar vart tredje år. Det framgår däremot inte lika tydligt av självvärderingen eller platsbesöken hur jämställdhet därefter följs upp av UFN. Det har inte heller framgått tydligt hur jämställdhet följs upp inom utbildningarna och hur systematiken ser ut för detta inom ramen av kvalitetssystemet. Bedömargruppen anser därför att uppföljningen av jämställdhet inom kurser och program kan behöva förtydligas. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet ser över systematiken i uppföljning av jämställdhet, vilket även motiverar framtagande av en tidsplan kopplad till de uppsatta målen, handlingsplanen för lika villkor och uppföljningarna inom utbildningarna.

Lärosätet har under 2020 upprättat Plan för lika villkor (2020–2023) för studenter och medarbetare vid Konstfack, som ersätter den tidigare planen för jämställdhetsintegration och plan för likabehandling av studenter. Planen ramar in olika delar av lärosätets jämlikhetsarbete. Vid platsbesöken framgick att studenterna har goda kunskaper om normkritiska perspektiv och att de ingår i utbildningarna. Dessutom kom det fram att utbildningarna innehåller moment som beaktar och problematiserar jämställdhet, däremot kanske mer i termer av normkritiska perspektiv än utifrån jämställdhet mellan kvinnor och män.

I lärosätets utbildnings- och forskningsstrategi 2019–2023 ingår jämställdhet och arbete mot snedrekrytering, som ett område och perspektiv som ska genomsyra både utbildningsuppdraget och själva strategin. Av strategin framgår också att undervisningen och forskningen ska belysa frågor om kön och balans mellan könen. Det framgår också av den nyligen beslutade planen för lika villkor att jämställdhet ingår som en del av lärosätets övergripande jämlikhetsarbete.

Olika utvecklande insatser görs för att anställda ska öka medvetenheten och kunskapen om jämställdhet. Exempelvis framgår det av självvärderingen och platsbesöken att olika former av utbildningsinsatser anordnas för nyanställda, medarbetare och chefer. En annan värdefull aspekt som framgår av självvärderingen är att jämställdhet och likabehandling ingår som ett av tre teman i lärosätets högskolepedagogiska utbildning, vilken är obligatorisk för lärare.

Av självvärderingen och platsbesöken framgår att lärosätet använder sig av en bred definition av jämställdhet, som en aspekt av likabehandling, mångfald och intersektionalitet, vilket bedömargruppen anser gynnar utvecklingen av området inom utbildningsverksamheten. Att studenter och anställda ska ges samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter framgår också av lärosätets värdegrund.

Lärosätet har identifierat att män är underrepresenterade bland personal och studenter inom utbildningarna. Att motverka snedrekrytering är ett prioriterat mål. Det pågår också ett utvecklingsarbete med att synliggöra och marknadsföra utbildningarna utifrån det perspektivet. Bedömargruppen vill specifikt lyfta ett positivt exempel som lärosätet hänvisar till, det så kallade hemvändarprojektet, där manliga studenter besöker gymnasieskolor på sin hemort och berättar om lärosätet. Även andra insatser görs vid lärosätet för att eftersträva en jämn könsfördelning bland undervisande personal. Bland annat följer lärosätet upp hur undervisningstid, forskningstid, forskningsmedel och lön fördelas på lärare utifrån kön. En reflektion som bedömargruppen har gjort är att andelen kvinnliga professorer är hög vid lärosätet jämfört med flera andra lärosäten i Sverige, vilket ses som positivt ur jämställdhetsperspektiv. Vid platsbesöken framkom att fler män efterfrågas för att utjämna könsbalansen i ledningen.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)