Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Godkänt kvalitetssäkringsarbete
Publicerad: 2020-11-24
Lärosäte: Konstfack
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Arbetsliv och samverkan

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser, att lärosätet har ett väl utvecklat arbete för att rusta studenter och doktorander för arbetslivet. Studenter har möjlighet att skapa nätverk och få kontakter i arbetslivet genom lärare och gästlärare, som själva är yrkesverksamma inom sina fält, och genom att praktik läggs in i utbildningarna. Även där skapas kontakter som kan leda vidare i yrkeslivet. Samverkan med företag och branscher sker systematiskt och kontinuerligt. Lärosätets medvetet aktiva omvärldsanalys håller utbildningarna öppna för förändringar och behov i samhället och lägger in och förnyar kursplaner utifrån det. Studenterna erbjuds också kurser i hur det kommande yrkeslivet kan organiseras praktiskt med kunskaper i företagande och entreprenörskap. Alumner bjuds in som gästlärare och föreläsare, för att ge inblick i hur yrkeslivet kan utvecklas efter examen och idéer att gå vidare med.

Bedömargruppen har identifierat följande huvudsakliga styrkor inom bedömningsområdet:

 • Samverkan med arbetslivet och kulturlivet är grundläggande för lärosätets verksamhet. Det visas konkret genom exempel som vårutställningen och julmarknaden, som uppmärksammas utanför lärosätet samt i media och det omgivande samhället.
 • Samverkan med arbetslivet regleras systematiskt genom att lärare som anställs samtidigt är yrkesverksamma.
 • Praktik läggs systematiskt in som del av utbildningar, vilket skapar kontakter och möjligheter att förlägga examensarbeten i samverkan med företag.
 • Lärosätet erbjuder kurser i entreprenörskap och företagande.

Bedömargruppen har även identifierat följande utvecklingsområden:

 • Alumnverksamheten kan utvecklas och systematiseras bland annat utifrån resultatet av den enkät som planeras, och genom att lärosätet mer systematiskt följer upp studenternas fortsatta verksamhet efter att utbildningen är avslutad.

Bedömning av bedömningsgrunden:

6.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, att utbildningarna utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Uppfylld

Lärosätet lyfter i sin självvärdering fram att samverkan med arbetslivet och kulturlivet är grunden för verksamheten. Kontakter med samhället och arbetslivet är inarbetade och förnyas kontinuerligt genom aktiv omvärldsbevakning, genom lärares, gästlärares och lednings insatser och samhällets föränderliga behov tas till hänsyn i utformningen av utbildningarna. Detta understryks också av vad bedömargruppen har fått ta del av vid platsbesöken. Vårutställningen och julmarknaden är två exempel på hur lärosätets utbildningar med studenternas arbetsresultat uppmärksammas i media och i närsamhället. Andra möjligheter att hålla utbildningar relevanta för samhällets och fältets behov är förutom solo- och årskursutställningar även öppet hus och öppna föreläsningar. Studenters arbeten ställs ofta ut i offentliga miljöer. Lärosätet är också aktivt i samhällsdebatten. I självvärderingen ges som exempel att lärosätet aktivt gått in i diskussionen om slöjd och estetiska ämnen och ämnenas vara eller icke-vara i skolan. Institutionen för konst tar upp samverkan i sin utbildningsuppföljning. Här nämns även långsiktigt utbytes- och samverkansprogram med internationell anknytning. Det är ett medvetet arbetssätt för att få fler riktade projekt och öka sina kontaktytor utåt.

Lärare är deltids- och visstidsanställda och har utanför lärosätet sin egen yrkespraktik, vilket för med sig kontakter med andra institutioner och näringslivet. Det är också något som studenter kontinuerligt får del av i undervisningen, vilket bekräftades av möten med lärare och studenter vid platsbesöken. Det gäller även gästlärare som genom sina konstnärliga professioner medverkar till kopplingen till arbetslivet. Lärares och gästlärares egna verksamheter tillför kontinuerligt aktuell kunskap och erfarenheter från fältet i utbildningarna. Bedömargruppen anser att detta är en viktig del av att säkerställa att studenterna förbereds för arbetslivet. De får också genom lärarna ett nätverk som de kan bygga vidare på efter studierna. Lärarna tillför genom sin yrkeserfarenhet inblickar i hur omvärldens och samhällets behov ser ut och hur arbetsmarknaden förändras. Även examinationer avspeglar utbildningen och riktas utåt, i utställningar och projekt, vilket bedömargruppen konstaterat utifrån självvärderingen och vid platsbesöken. Dessutom deltar externa opponenter från yrkeslivet i examinationerna av examensarbeten. Det här är exempel som bedömargruppen anser ytterligare stärker kopplingen till arbetslivet.

Studiebesök och praktik ingår kontinuerligt i utbildningarna. Inom lärarutbildningen finns den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och i andra utbildningsprogram ingår praktik och examensarbeten i samverkan med externa parter. Bedömargruppen fick också vid platsbesöken ta del av ett exempel på samverkan med arbetslivet genom en kurs som ligger tidigt i designprogrammet. Studenterna åker under kursen runt i landet och besöker möbeltillverkare som de senare samverkar med. Det händer ofta att studenter längre fram i yrkeslivet blir designer på dessa företag. Bedömargruppen anser att det är positivt att studenterna får möjligheter att genom studiebesök och praktik få en inblick i det arbetsliv de avser att gå ut i. Det har inte framgått tydligt hur praktik och studiebesök följs upp av lärosätet, men i självvärderingen och vid platsbesöken framgår att samtal med studenter förs om utbildningens olika kursmoment.

Lärosätet arbetar kontinuerligt och medvetet med utveckling av utbildningarna. Exempel på systematisk utveckling visas i processen med omarbetning av utbildningsplanen vid institutionen för konst. Arbetet påbörjades 2015/16, och bearbetades vidare i lärarlag efter självvärderingen 2018. En ambition i arbetet med utbildningen var att vara relevant i förhållande till samhälle och fält, vilket prövas i mötet med andra aktörer i samhället. Ett exempel som tas upp i institutionens självvärdering inför utbildningsuppföljningen 2018 var kursen Ballongen. Studenterna deltog i ett projekt i en stadsdel i Västerås där deras arbeten sattes in i konkret samhällelig vardag hos dem som bodde där och de fick prova egna gestaltningar i ett sammanhang. Utöver kontinuerliga uppföljningar och utveckling av utbildningar så ska även frågan om samhällets föränderliga behov ingå som en bedömningsgrund i de utbildningsvärderingar som ska utföras vart sjätte år.

Av självvärderingen framgår att lärosätets ledning arbetar aktivt med att få fler samverkansparter och ser behovet av samverkan med olika typer av företag och organisationer. Det bekräftades vid platsbesöken. Medvetenhet och omvärldsanalys för att bredda lärosätets kontakter externt anser bedömargruppen är positivt för att stärka kopplingen till arbetslivet.

En styrka i lärosätets utbildningar är betoningen på hållbarhet och processer för hållbar utveckling. Det är en hållning och inriktning som bedömargruppen tycker är värdefull och har växande betydelse för framtida samverkan med arbetslivet.

Doktorander som hör till institutionerna har påbjuden undervisningstid och får därmed kontakt med studenter och medverkar i deras förberedelse för arbetsmarknaden. Lärare inom konst nämnde vid platsbesöken att studenter i tredje årskursen kan välja en yrkesorienteringskurs i konstnärlig verksamhet, där tanken är att forskning är en möjlig del av yrkets framtid. För studenter på mastersprogram har doktorandkontakten betydelse för var de vill placera sin praktik. Studenterna uppmanas också av lärare att söka intressanta och heta områden inom det egna fältet, även internationellt.

Bedömargruppen noterar att lärosätet har ett långvarigt samarbete med inkubatorverksamhet som finns placerad i de egna lokalerna. Nyexaminerade alumner kan söka dit och få praktiskt stöd i att arbeta konstnärligt. Det är ett gynnsamt stöd i förberedelse för arbetslivet. Det ger möjligheter och tillfällen för studenter och externa samverkansparter att skapa kontaktnät. I många kurser ingår också egenföretagande, och i samarbete med andra lärosäten erbjuds fristående kurser i entreprenörskap.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)