Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Student- och doktorandperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Student- och doktorandperspektiv

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
Publicerad: 2020-11-24
Lärosäte: Beckmans designhögskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Student- och doktorandperspektiv

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att bedömningsområdet är tillfredsställande. Platsbesöken styrker att det finns studentrepresentation i alla lärosätets beslutande och rådgivande organ, och att studenternas åsikter och synpunkter tas tillvara. De små klasserna på lärosätet möjliggör vidare en löpande dialog mellan studenter och lärare, där resultatuppföljning, kommunikation, utveckling och synpunkter hela tiden kan pågå. Den individuella handledningen möjliggör också en chans till dialog och stöttning i studenternas utveckling. Lärosätet guidar även vidare studenter med vart de kan vända sig med förslag, vilket underlättar möjligheten till studentinflytande. Något som skulle kunna förbättras är att tydliggöra de formella vägarna som finns för studentinflytande, och se till att det fungerar likvärdigt på alla lärosätets program. Det vore även fördelaktigt att försöka öka svarsfrekvensen på kursvärderingar, och förbättra anonymiteten om möjligt. Slutligen skulle återkopplingen kunna förbättras efter att förslag från studenter tagits emot, för att tydliggöra hur förslagen har beretts, om åtgärder har genomförts eller inte och varför.

Bedömargruppen har identifierat följande huvudsakliga styrkor inom bedömningsområdet:

 • Den nära kontakten mellan studenter och lärare bidrar till löpande uppföljning och möjlighet för studenterna att påverka utbildningen.
 • Den individuella handledningen möjliggör dialog och stöd samt bidrar till studenternas utveckling.
 • Lärosätet guidar aktivt studenter vidare om vart de kan vända sig med spontana förslag, vilket gör att informell påverkan kan formaliseras.

Bedömargruppen har även identifierat följande utvecklingsområden:

 • Lärosätet bör öka tydligheten och likvärdigheten i återkopplingen till studenterna efter de skriftliga kursvärderingarna.
 • Lärosätet bör överväga om det skulle vara hjälpsamt att ha studentrepresentantmöten på alla program.
 • Lärosätet bör förenkla möjligheten för studenterna att framföra synpunkter anonymt.
 • Lärosätet bör tydliggöra de formella vägarna för studentinflytande och se till att de fungerar likvärdigt på alla program. Det bör bland annat bli tydligare för studenterna vart de kan vända sig med synpunkter samt hur synpunkterna behandlas och av vem.

Bedömningar av bedömningsgrunden:

5.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att verka för studenters och doktoranders möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation.

Uppfylld

Av underlagen framgår att det finns studentrepresentation i lärosätets beslutande och rådgivande organ, exempelvis i styrelsen, utbildningsnämnderna, tjänsteförslagsnämnderna, kvalitetsrådet, likabehandlingsgruppen, biblioteksgruppen och antagningsgrupperna. Skriftliga kursvärderingar görs enligt fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar. Även former för formativa kursvärderingar och fördjupade muntliga diskussioner efter kursens slut finns formulerade i riktlinjerna. Studenternas kursvärderingar ingår bland annat i underlag för beslut om ändring av kursplan. Studentenkäter görs vid varje program minst en gång per läsår, och ingår sedan som underlag vid förbättring av utbildningar.

Det framgår även av underlagen att lärosätet har rutiner för dialog på program- och lärosätesnivå. Dialogen sker på programvisa studentrepresentantmöten med programansvariga minst två gånger per år, där studenterna får möjligheten att ta upp frågor om sin utbildning och studiesituation. Studenterna uppmuntras att delta vid mötena, eftersom det innebär en bra chans att påverka i olika sakfrågor. Detta dokumenteras och följs upp av den programansvariga. Dessutom genomförs regelbundna möten mellan studentkårens styrelse och lärosätets stödfunktion, vilket i huvudsak innebär lärosätets studievägledare/utbildningssamordnare. Dessa möten protokollförs av studentkårens styrelse.

I dagsläget har bara programmen Mode och Visuell kommunikation studentrepresentantmöten. Bedömargruppen anser att det kan övervägas om även Formprogrammet skulle kunna dra nytta av att ha dessa möten. En annan sak att se över är att ta hand om synpunkter från studenterna likvärdigt på alla program. I det ingår att synpunkter tillvaratas, bereds under en transparent process och att besluten sedan kommuniceras tillbaka till studenterna. Syftet är att skapa en öppen process, oavsett om förslagen går igenom eller inte. Bedömargruppen upplever att den processen fungerar väl vid Form och Visuell kommunikation. Inom Mode-programmet har det vid platsbesöken framkommit exempel på att förslag från studenter inte alltid har tagits om hand och beretts på ett transparent sätt. Mode-programmet kan möjligen dra lärdomar från hur man arbetar inom de två andra programmen.

På platsbesöken framkom att lärosätet aktivt guidar vidare förslag från studenter till formella forum, vilket är positivt och gör att informell påverkan kan formaliseras. Exempel på detta är hur förslag från till exempel rektorsluncher fångas upp och guidas vidare till rätt instans.

Lärosätet är litet, vilket både innebär styrkor och utmaningar. Det finns en tät kontakt mellan studenter och lärare i och med de små klasserna på lärosätet. Det gör att kontakten hålls löpande, vilket möjliggör stöd till studenterna under utbildningen. Kontakten innebär även en form av löpande resultatuppföljning, samt en möjlighet för studenter att påverka utbildningen och framföra synpunkter löpande. Handledningstillfällena möjliggör också dialog, uppföljning och bidrar till studenternas utveckling.

Studentrepresentantmöten, studentenkäter, muntliga utvärderingar efter kurser, kontinuerlig utvärdering i undervisningen samt kontinuerlig kommunikation mellan studenter och lärare genererar information om förbättringsbehov. Bedömargruppen anser dock att fördelningen av ansvaret för att ta emot synpunkter från studenterna behöver tydliggöras. För studenterna behöver det vara tydligt var ansvaret ligger för att ta emot och bereda förslag och synpunkter, så att det finns en transparens och möjlighet för studenterna att följa med i processen fram till eventuella åtgärder och beslut. Processen bör vara likvärdig på alla lärosätets program.

Vid platsbesöken har det framgått att sammanställningar av kursvärderingar görs tillgängliga för studenter och personal. Bedömargruppen anser dock att det vore fördelaktigt med ökad tydlighet och likvärdighet när det gäller återkopplingen till studenterna efter de skriftliga kursvärderingarna och kommunikation när det har beslutats om åtgärder baserat på kursvärderingarna. Det framgick under platsbesöken att vissa studenter tycker att det är tydligt att lärarna tar till sig och arbetar med framförda ändringsförslag och hur det går till, medan andra upplever att de inte får veta att och hur förslag leder till konkreta resultat. Ett exempel som framfördes är hur kursmål hastigt har flyttats mellan kurser, utan förankring och kommunikation med studenterna. Bedömargruppen anser att det bör skapas tydligare rutiner om hur förändringar som planeras eller har gjorts i kurser eller program kommuniceras till studenterna på ett effektivt sätt. Det skapar en ökad tydlighet och transparens i lärosätets förbättringsarbete.

Av platsbesöken framgår att svarsfrekvensen på kursvärderingar i allmänhet är låg. Bedömargruppen anser att lärosätet med fördel skulle kunna undersöka lösningar som kan uppmuntra studenterna att svara på dem i större utsträckning. Ett konkret exempel som lyfts fram under platsbesöken är att i högre grad genomföra kursvärderingarna under schemalagd tid. Ett annat utvecklingsområde enligt bedömargruppen är att förenkla möjligheten till anonymitet på lärosätet i den mån det går, exempelvis vid kursvärderingar eller när det finns behov av att diskutera eventuella problem som uppstått. Syftet är att studenterna ska känna sig så trygga som möjligt i att kunna framföra sina åsikter. Bedömargruppen är medveten om att anonymitet kan vara svårt på ett litet lärosäte. Men just på grund av att det är ett litet lärosäte kan behovet av möjlighet till anonymitet vara särskilt viktigt för att synpunkter tryggt ska kunna framföras.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)