Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhet
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Jämställdhet

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
Publicerad: 2020-11-24
Lärosäte: Beckmans designhögskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Jämställdhet

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Inte tillfredsställande

Summera kortfattat bedömningsområdet och lyft de viktigaste slutsatserna. Inkludera även styrkor och utvecklingsområden i den mån sådana har identifierats. Dessa presenteras med fördel i punktform.

Bedömargruppens bedömer att bedömningsområdet jämställdhet inte är tillfredsställande. Platsbesöken styrker att det finns ett genuint intresse, engagemang, medvetenhet och kunskap hos ledning, medarbetare och studenter om frågor som är kopplade till området jämställdhet. Detta ryms inom den breda definition av jämställdhet som används, där områden som likabehandling, icke diskriminering, trakasserier, genus och breddad rekrytering framträder. Lärosätet saknar dock tydliga mål kopplade till hur jämställdhet kommer in i utbildningarna och hur dessa följs upp av exempelvis programansvariga, kvalitetsråd och nämnder. Vid platsbesöken framkommer att likabehandlingsfrågor framöver kommer att ingå i kvalitetsrådets arbete. Det framgår däremot inte tydligt vilka rutiner och processer som är uppsatta för att jämställdhet ska beaktas i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande och hur detta kopplas till de uppföljningar som lärosätet genomför inom ramen för lärosätets kvalitetssystem.

Bedömargruppen har identifierat följande huvudsakliga styrkor inom bedömningsområdet:

 • Det finns ett genuint intresse, engagemang, medvetenhet och kunskap hos ledning, medarbetare och studenter i frågor som relateras till jämställdhet.
 • Lärosätet utgår från en bred definition av jämställdhet som är användbar för att utveckla området jämställdhet inom utbildningarna.

Bedömargruppen har även identifierat följande utvecklingsområden:

 • Lärosätet bör ta fram en strategisk inriktning med tydligt uppsatta mål för arbetet med jämställdhet inom utbildningsverksamheten.
 • Lärosätet bör se över rutiner och processer för uppföljning av hur jämställdhet beaktas inom utbildningarna.
 • Lärosätet bör ta fram en plan för hur nämnderna (den framtida nämnden) följer upp jämställdhet inom utbildningarna och koppla den till lärosätets kvalitetssystem.

Bedömningar av bedömningsgrunden:

4.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Inte uppfylld

Bedömargruppen bedömer att bedömningsgrunden inte är uppfylld. Platsbesöken styrker att det finns ett genuint intresse, engagemang, medvetenhet och kunskap hos ledning, medarbetare och studenter i frågor som är kopplade till området jämställdhet. Det framgår av den breda definition av jämställdhet som används, där områden som likabehandling, icke diskriminering, genus och breddad rekrytering används. Olika åtgärder genomförs vid lärosätet för att utjämna en ojämn könsfördelning bland undervisande personal och hos studenter. Det är däremot inte möjligt att bedöma, genom de underlag bedömargruppen har tagit del av och utifrån platsbesöken, hur lärosätet systematiskt arbetar med jämställdhet kopplat till utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande. Lärosätet saknar bland annat en fastställd strategi eller övergripande mål för jämställdhetsarbetet, vilket bedömargruppen framhåller som ett viktigt utvecklingsområde. Lärosätet behöver även ta fram en plan för hur jämställdhet genom rutiner och processer kan följas upp systematiskt inom utbildningarna, samt koppla detta till lärosätets kvalitetssystem. Bedömargruppen ser också gärna att lärosätet förtydligar de programansvarigas, kvalitetsrådets och nämndernas (den framtida nämndens) roll för hur jämställdhet följs upp inom utbildningarna, samt hur det kopplas till lärosätets kvalitetssystem.

Av arbetsordningen framgår att rektorn är ytterst ansvarig för jämställdhetsarbetet vid lärosätet. Det har funnits en likabehandlingsgrupp vid lärosätet som har arbetat med att förbättra och främja likabehandling för studenter och blivande studenter. Vid platsbesöken framkom att frågor om likabehandling framöver ska övergå till att behandlas av kvalitetsrådet. Bedömargruppen har tagit del av lärosätets Likabehandlingsplan som beslutades 2018 och fått information om att en ny reviderad upplaga kommer att gälla från 2020. Vid platsbesöken framkommer att studenterna är aktiva och bevakar frågor inom ovan angivna områden.

Av självvärderingen framgår att lärosätet ska vara en jämställd högskola och arbetsplats. Lärosätets ambition att utveckla jämställdhet inom utbildningarna är god. Vid platsbesöken presenteras flera exempel på hur exempelvis kön beaktas vid rekrytering av lärare och bland gästlärare, sakkunnigbedömningar samt vid grupparbeten med studenter. Inom vissa program har man sett över hur undervisningstimmar hos den undervisande personalen är fördelade utifrån kön för att se om det finns skillnader. Det framgår också av platsbesöken att de beaktar jämställdhet vid marknadsföring av utbildningar och när de söker företag och samverkansparter. Normkritiska perspektiv ingår i kurser men de framhåller att de behöver arbeta vidare med dessa på ett mer systematiskt sätt. Det påtalas att det är flest kvinnor som studerar vid lärosätet, och att det pågår diskussioner om hur rekryteringen av män kan utökas inom utbildningarna.

Jämställdhet i utbildningarnas innehåll diskuteras utifrån flera olika perspektiv och framträdande är normkritik, likabehandling, icke diskriminering, breddad rekrytering och makt. Bedömargruppen framhåller att dessa olika perspektiv bidrar till ökad kunskap om genus och jämställdhet på ett övergripande plan, vilket kommer studenterna till godo.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)