Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
Publicerad: 2020-11-24
Lärosäte: Beckmans designhögskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Arbetsliv och samverkan

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att lärosätet har ett väl utvecklat och systematiskt arbete för att förbereda studenterna för arbetslivet. I utbildningsprogrammen finns obligatoriska kurser som innehåller praktik i arbetslivet och som tidigt utvecklar studenternas kontaktnät för framtida yrkesverksamhet. Verksamma lärare och gästlärare på lärosätet är även själva professionella utövare inom sina konstnärliga områden och tillför kontinuerligt erfarenheter och aktuella kunskaper till studenterna i undervisningen.

Lärosätet har en lång tradition av att samarbeta med externa parter, företag och branschorganisationer och det är en viktig, och i vissa fall avgörande, faktor för studenterna att söka till lärosätets utbildningar. Genom mässor och utställningar får också studenter uppmärksamhet för sina arbeten från samhälle och kulturliv. Mässor och utställningar är tillfällen under utbildningen när studenterna även konkret samarbetar med företag.

Bedömargruppen har identifierat följande huvudsakliga styrkor inom bedömningsområdet:

 • Lärosätet har sammantaget en styrka i sin grundade tradition med samarbeten med företag och externa partner och de kontakter och möjligheter det skapar för studenter att få praktik, att skapa kontaktnät och få anställning.
 • Utbildningar med hög grad av verklighetsförankring, samt kopplingen till branschen och samverkan mellan utbildningar och företag lockar studenter att söka sig till lärosätet.
 • Utbildningarna innehåller kurser där samverkan med arbetslivet ingår som del av innehållet.

Bedömargruppen har även identifierat följande utvecklingsområden:

 • Alumnverksamheten kan utvecklas och systematiseras ytterligare för att öka kontakterna med alumner.

Bedömning av bedömningsgrunden:

6.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, att utbildningarna utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Uppfylld

De samlade underlagen visar att det på lärosätet finns lång erfarenhet av att ha uppmärksamhet på förändringar i omvärlden, som det grundläggande viktiga för utbildningarna och studenternas yrkesliv. I lärosätets strategiska inriktningsbeslut Beckmans Designhögskola, strategisk inriktning 2017–2020 anges bland annat att lärosätet ska vara en mötesplats för kreativ och konstnärlig utveckling med hög relevans för samhället och dess utveckling. Mål i den strategiska inriktningen är även att lärosätet ska vara en intressant samarbetspartner för samhället, och i det större perspektivet mot omvärlden. I självvärderingen framgår tydligt att det är centralt för lärosätet att utveckla utbildningar som står i samklang med samhällets behov och efterfrågan, och det har också bekräftats under platsbesöken.

Verksamma lärare och gästlärare på lärosätet är själva professionella utövare inom sina konstnärliga områden och tillför kontinuerligt erfarenheter och aktuella kunskaper till studenterna i undervisningen, vilket bedömargruppen kunnat ta del av både i lärosätets självvärdering och vid platsbesöken. Detta lyfts även fram av studenter som en viktig och värdefull del i undervisningen. Studenter har under platsbesöken även uttryckt att lärosätets utbildningar är verklighetsförankrade och att kopplingen till branschen och samverkan mellan utbildningar och företag lockar studenter att söka sig till lärosätet.

Samverkan med arbetslivet i olika former förekommer kontinuerligt under utbildningarna. I lärosätets självvärdering beskrivs, som exempel, hur kursen Rum, ljus, möbel inom Formprogrammet ger studenterna inblick i hur de kan arbeta som professionella designer mot en uppdragsgivare. Studenterna får i uppdrag att lösa ett designuppdrag mot ett företag och går igenom alla steg som ingår i en designprocess. Lärosätets självvärdering beskriver vidare hur samarbetsprojekt mellan utbildningsprogrammen utvecklar studenternas förmågor till samverkan med andra discipliner. Det sker till exempel genom specifika kurser och samarbetsprojekt mellan programmen, som upplägg för deltagande i Möbelmässan där Forms studenter utformar utställningsdelar i samarbete med studenter från Visuell kommunikation. I samband med mässan tränas även studenterna i att kommunicera med olika externa parter för att få fram underlag och skapa skalmodell eller prototyp. Bedömargruppen anser att det är ett värdefullt sätt att pröva sin kommande yrkesroll när studenter redan under utbildningens gång får pröva på samarbeten, och även de svårigheter som kan uppstå. På platsbesöken framgick att utvärderingssamtal hålls med externa parter i slutet av kurser med samarbeten. Vid samtalen förs bland annat en dialog om förbättringsområden som studenterna lyft fram under kursens gång och i kursvärderingar.

I samband med platsbesöken tittade bedömargruppen djupare på hur processen för uppföljning och förändring sett ut med bland annat kursen Rum, ljus och möbel som exempel. Bedömargruppen tog del av kurs- och utbildningsplaner, kursvärderingar, protokoll från utbildningsnämndmöten och lärares redogörelser och hur studenters synpunkter på samarbeten med företag har tagits upp och arbetats in i kommande kurser. I förändringsarbetet ingick även tankar om hur formyrket kan se ut i framtiden och vilka verktyg och kunskaper som kan behövas, och fokus lades mer på ämnen som gestaltning och designmetodik. Samtal fördes med olika delar av branschen, men det betonades att konstnärlig grund och specialisering var viktigt att hålla oförändrade i kontakter med externa parter. Förändringen har skett under en treårscykel och har gjort kursen mer relevant för studenternas kommande arbetsliv. Sammantaget har detta stärkt bedömargruppens bild av att lärosätet genom rutiner och processer i utbildningarna säkerställer att studenter får beredskap att möta arbetslivet, samt att det på ett övertygande sätt följer upp och genomför de åtgärder som krävs för att förbättra och utveckla utbildningarna i samarbete med den bransch som studenterna ska verka i.

Vikten av att ha en företagsförankring visas även genom att det i lärosätets styrelse finns representanter från yrkeslivet med erfarenhet från olika branscher och företag. Även alla utbildningsnämnder har externa sakkunniga representanter. Bedömargruppen har vid platsbesöken fått ta del av att styrelsen för diskussioner om kontakter med näringsliv, arbetsliv och förändringar som påverkar utbildningarna.

Kontakt med alumner har av tradition varit en betydelsefull del av lärosätets verksamhet. Lärosätet påpekar i självvärderingen att det just som litet lärosäte är beroende av starkt stöd från alumner. Genom att alumner verkar som gästlärare och föreläsare får studenter förebilder inför framtida yrkesliv och kontaktnät skapas som för vidare ut i arbetslivet. Självvärderingen redogör för verksamheter som redan nu finns. Bland annat ordnas kvällsaktiviteter där alumner bjuds in, en alumnutställning i lärosätets lokaler öppen för allmänheten och alumnprojekt som genomförts i Sverige och andra städer som London, Paris och Milano. Bedömargruppen noterar dessa och andra aktiviteter som värdefulla i lärosätets strävan efter att dra in alumner i verksamheten där de kan byta erfarenheter med studenter och varandra.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)