Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
Publicerad: 2020-11-17
Lärosäte: Stockholms konstnärliga högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Utformning, genomförande och resultat

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att det utbildningsnära kvalitetsarbetet, särskilt utformning, genomförande och resultat, fungerar bra på SKH. Det finns en tydlig ansvarsfördelning och systematiska processer för utformning, utveckling och inrättande av utbildningarna. SKH har en lovande forskningsmiljö som utvecklas aktivt. Sambandet mellan utbildning och konstnärlig forskning är någonting lärosätet har fokuserat på och har implementerat konkreta åtgärder för att säkerställa. Kvalitetsarbete och utveckling inom utvärdering av utbildningar stöds med tydliga styrdokument.

Lärosätet har också väl identifierade utvecklingsområden för att vidta konkreta åtgärder som undersökningar pekar på för att förbättra utbildningarna. Ett exempel är extern utbildningsutvärdering och kursvärdering som uppmuntrar studenterna till delaktighet. Bedömargruppens uppfattning är att lärarna och studenterna är väl medvetna om betydelsen av utvärderingar och mycket engagerade i dessa processer. Bedömargruppen anser att det som lärosätet bör arbeta med är att säkerställa att rutiner för utformning, inrättande och avveckling av utbildning på forskarnivå kommer på plats. Här kunde lärosätet också klargöra på vilken grund SKH säkerställer att forskningsprofilområdena utvecklas så att kopplingen till utbildning blir tydligare. Extern kommunikation av kvalitetsundersökningsresultat borde också utvecklas.

Styrkor

 • Systemet med utbildningsutbildningsutvärderingar med extern granskningsgrupp i en sexårscykel ser bedömargruppen som positivt.
 • Utvecklingen av SKH:s kursvärderingar uppmuntrar studenterna till delaktighet.
 • SKH har en aktiv forskningsmiljö och klara åtgärder som garanterar ett nära samband mellan forskning och undervisning (forskningsbaserad eller forskningsberedande kurser, forskningsvecka, profilseminarier och lärarens möjlighet att bedriva forskning).
 • Det utvecklande kvalitetsarbetet inom kurs- och utbildningsutvärdering har klara styrdokument.
 • Samarbetet mellan prefekterna och institutionerna fungerar väl och gör att det verksamhetsnära kvalitetssystemet fungerar.
 • Forskningsseminarierna är väl kända i organisationen och har en tydlig koppling till verksamheterna.
Utvecklingsområden
 • Lärosätet behöver utveckla rutiner för att avveckla ett studieprogram på forskarnivå.
 • Kommunikationen runt kvalitetsresultaten behöver synas i praktiken och inte bara i olika dokument (exempelvis på webbplatsen).
 • Lärosätet behöver utveckla rutiner för att säkerställa progression mellan avancerad nivå och forskarutbildningen inom alla ämnena/områdena som SKH undervisar i.
 • Lärosätet behöver systematiska rutiner för att granska och utveckla forskningsprofilområdena, så att de motsvarar undervisningen på SKH.
3.1 Lärosätet har en tydlig ansvarsfördelning samt ändamålsenliga rutiner och processer för utformning, utveckling, inrättande samt nedläggning av utbildningar.

Uppfylld

I SKH:s Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete konstateras det att utbildningsutbudet följs upp och utvecklas kontinuerligt för att säkerställa dess höga kvalitet. SKH har också formulerat relevanta styr- och stöddokument för dessa ärenden. Det finns en instruktion för inrättande av utbildningsprogram, en instruktion för ändring av utbildningsprogram och riktlinjer för nedläggning av utbildningsprogram på grund och avancerad nivå. Uppföljningar, utvärderingar och omvärldsanalys föregår inrättande av nya program. I arbetsordningen framgår ansvarsfördelningen för utformning, inrättande och nedläggning av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Ansvaret för att föreslå beslut till rektor ligger på nämnden för utbildning och forskning (NUF) och processen initieras av NUF eller prefekterna vid institutionerna.

Nedläggning av program inkluderar en nedläggningsperiod som säkerställer att studenterna har möjligheten att slutföra den. Det beskrivs generellt noggrant i instruktionerna och riktlinjer vem som är ansvarig, vad de dokument som krävs ska innehålla, hur processen framskridas och på vilken grund besluten nås. Bedömargruppen anser att ovannämnda ansvarsfördelningar och rutiner är tillfredsställande, och av exempel som ges i självvärderingen används de systematiskt av lärosätet.

I självvärderingen konstaterar lärosätet att forskarutbildningen är relativt ung och att forskningen är ett av lärosätets utvecklingsområden. Enligt självvärderingen revideras den allmänna studieplanen enligt kraven som ställs i lag, förordning och lärosätets ansökan för tillstånd att utfärda examen på forskarnivå. Forskarutbildningens kursplaner granskas internt vartannat år för revidering, och reviderad kursplan beslutas av forskarutbildningsutskottet. Utbildningens relevans, innehåll och kvalitet diskuteras mot bakgrund av kursrapporter varje år i NUF och de utvecklingsåtgärder som framkommer genomförs av de ämnesansvariga.

Vid platsbesöken blev det klart för bedömargruppen att rutinen för granskning och revidering fungerar bra. I fördjupningsmaterialet har bedömargruppen fått ta del av ett dokument med rubriken Överordnad plan för revision av styr- och stöddokument forskarutbildningen 2019–2020, där det framgår att centrala styrdokument for forskarutbildningen ska revideras. Detta ser bedömargruppen som en styrka, men vill poängtera att SKH inte har de nämnda processerna eller instruktionerna för utformning, inrättande och nedläggning av utbildning på forskarnivå. Bedömargruppen uppmanar SKH att även utveckla systematiska rutiner för utformning, inrättande och nedläggning av utbildning också på forskarnivån.

Bedömargruppens åsikt är att för närvarande är forskarutbildningens struktur, i synnerhet sammanlänkningen mellan forskningsområde, forskningsämne, forskningsinriktning och forskningsprofilområde, komplex och skulle dra nytta av en förenkling. Arbetet som görs inom forskningsprofilområdena gynnar forskarutbildningen genom att knyta magisterstudenter, lärare som är verksamma inom institutionerna, doktorander och profilprofessorer med varandra och alltså skapa en livlig forskningsmiljö. Men SKH saknar en process där forskningsprofilområdena utformas, utvecklas eller läggs ned samt nya initieras. Det är likaså oklart hur forskningens profilområden är relaterade till och påverkar inriktningen på utbildningarna. Vidare anser bedömargruppen att det behövs en översyn för att säkerställa att utbildning på forskarnivå erbjuds efter alla masterutbildningar vid SKH.

Bedömningsgrunden anses uppfylld. Sammantaget anser bedömargruppen att det finns tydliga rutiner för inrättande, förändring och nedläggning av utbildningar där ansvar och processer beskrivs noggrant. Rutinerna inom forskarutbildningen behöver dock utvecklas.

3.2 Lärosätet säkerställer att dess utbildningar utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i examinationen.

Uppfylld

Enligt lärosätets självvärdering finns fastställda ramar för upplägg av kurs- och utbildningsplaner på grundnivå och avancerad nivå. De klargörs i Rubriker och principer för kurs- och utbildningsplaner. Där konstateras att "Kurs- och utbildningsplaner styr utbildningars och kursers innehåll, utformning och examensprocesser och ska utgå ifrån högskolans mål och strategier för utbildningen" och att deras syfte är att "Studenterna ska fa? den utbildning som utlovas i kurs- och utbildningsplanerna". Dokumenten ger väl formulerade riktlinjer för planering. Det är delegerat till nämnden för utbildning och forskning att besluta om kurs- och utbildningsplaner. Nämnden har i sin tur delegerat till fyra utskott att fatta dessa beslut. Nämnden och utskotten har studentrepresentanter. Bedömargruppen anser de här processerna är klara, stöder pålitlig pedagogisk styrning och säkerställer att studenterna får sådan utbildning som är utlyst vid ansökan.

Enligt lärosätets självvärdering sker undervisningen i små grupper och ger möjlighet till anpassning utifrån studenternas särskilda behov. Examinationsformerna är som regel utformade så att studenterna själva är aktiva och visar de kunskaper, färdigheter och förmågor de inhämtat under kursen. Bedömargruppen finner det mycket bra att de försöker motverka risken för beroendeställning till en enskild lärare. Lärosätet pekar även på dialogen med student- och doktorandgrupper, både i dagliga återkommande samtal och genom organiserade avstämningar och utvärderingar, som en styrka i att säkra studenternas möjlighet till inflytande över sin lärandesituation. På forskarnivå har doktoranderna stor frihet i utformningen av den egna undervisningen, som bedömargruppen uppfattar främjar doktoranders individuella forskningsintresse väl. Handledning för doktorander är en viktig process. Den årliga revideringen och uppföljningen av individuell studieplan ger tillfälle till ömsesidig återkoppling på forskarnivå.

Bedömningsgrunden anses uppfylld. Bedömargruppen anser att relevanta styrdokument finns på plats och platsbesöken stärkte bilden av att lärosätet har en medvetenhet och bedriver ett aktivt utvecklingsarbete på området.

3.3 Lärosätet säkerställer ett nära samband mellan forskning och utbildning i verksamheten.

Uppfylld

Enligt Strategisk plan vid Stockholms Konstnärliga Högskola 2016–2019 har lärosätet haft som mål att utveckla en dynamisk och kritisk miljö för forskning inom de konstformer som lärosätet representerar. I den strategiska planen är sambandet mellan forskning och utbildning formulerat som en vision, och bland annat ska en tydlig progression i utbildningarna från grundnivå via avancerad nivå till forskarnivå erbjudas för att genom övergripande mål uppnå visionen.

På en operativ nivå framgår det av Instruktion för inrättande av utbildningsprogram att det vid inrättande av utbildning ska tydliggöras hur den relaterar till forskning inom och utanför SKH samt hur den är forskningsbaserad eller förbereder för forskningsutbildning. Bedömargruppen anser att riktlinjerna ger lärosätet ett visst stöd för att säkerställa ett nära samband mellan forskning och utbildning i verksamheten och konstaterar att fördjupningsmaterialet ger belägg för att processen fungerar. I självvärderingen beskrivs att det i samband med SKH:s sammanslagning inrättades profilområden vid ett gemensamt forskningscentrum för att skapa en konstnärlig forskningsmiljö som går på tvären i högskolan. Av platsbesöken framkom att profilområdena erbjuder en plattform för interdisciplinära möten, både när lärare och studenter möts på onsdags-seminarierna, men även när en profilprofessor undervisar på institutionerna.

Bedömargruppen menar att även arbetet inom profilområdena starkt påverkar undervisningen samt sambandet mellan forskning och utbildning vid lärosätet. Bedömargruppen rekommenderar därför SKH att stärka kopplingen mellan forskningsprofilerna och det pågående kvalitetsarbetet, för att säkerställa att forskningsanknytningen blir relevant för utbildningarna.

Bedömargruppen anser att mer arbete behövs för att lärosätet ska nå målet inom alla ämnen och områden som SKH undervisar i. De fyra områdena som definieras i forskarutbildningen inom ämnet konstnärlig praxis (performativa och mediala praktiker) motsvarar inte terminologiskt de sju ämnesområdena där avancerad utbildning bedrivs. Detta gör det oklart för bedömargruppen om utbildning på forskarnivå erbjuds inom alla områden där SKH har avancerad utbildning. Det samlade underlaget visar även på brister i sambandet mellan forskning och utbildning inom utbildningar som vilar på vetenskaplig grund (lärarutbildningen och Kulturskoleklivet).

I kvalitetspolicyn konstateras att den konstnärliga forskningen och forskarmiljöerna inom SKH bidrar till att stärka utbildningarna och lärandeprocesserna. Även om forskarutbildningen vid SKH bedrivs på konstnärlig grund, rekommenderar bedömargruppen att lärosätet aktivt undersöker hur de bättre kan stödja de pedagogiska miljöerna som vilar på vetenskaplig grund.

SKH pekar i självvärderingen på att man har en mycket aktiv forskningsmiljö, att man bedriver utbildning på alla nivåer och att man bedriver utvecklingsarbete, för att ytterligare stärka forskningsförankringen och sambandet mellan forskning och utbildning. Forskningsanknytningen möjliggörs bland annat genom att undervisande lärare bedriver konstnärlig forskning, doktorander deltar i undervisningen och professorer och lektorer har forskningsarbetstid i sina tjänster.

Det finns gemensamma seminarier och en forskningsvecka för studenter och lärare. De arrangeras i samarbete mellan profilprofessorn och lärarna från institutionerna. Bedömargruppens intryck efter platsbesöken är att dessa har utvecklats så att de mer och mer systematiskt inkluderas i utbildningarna på avancerad nivå. För doktorander finns en interdisciplinär handledarpool. Ett utvecklingsområde som bedömargruppen har identifierat är att styrdokumenten kunde vara tydligare för det forskningsområde som lärosätet representerar.

Bedömningsgrunden anses uppfylld. Bedömargruppen anser att lärosätet har bra grundrutiner på plats som knyter utbildningar till forskning och att det utvecklingsarbete som pågår är motiverat.

3.4 Lärosätet säkerställer att dess utbildningar utformas och genomförs med tydlig koppling mellan nationella och lokala mål, lärandeaktiviteter och examinationer.

Uppfylld

Lärosätet har en examensordning som klargör utbildningarnas tillämpningsområde, de krav som utbildningen på olika nivåer har och hur examina svarar mot nationella regler. Det inkluderar också information om tillgodoräknande och examensbevis. Enligt självvärderingen ansvarar NUF för måluppfyllelse inom utbildningarna vid SKH. Styrdokumentet Rubriker och principer för kurs- och utbildningsplaner vid Stockholms konstnärliga högskola som är beslutat av rektor fastställer vad kurs- och utbildningsplaner ska innehålla. Det är utskotten under NUF som fastställer kursplanerna.

I självvärderingen beskriver lärosätet att de obligatoriska kurserna på forskarnivå anges i den allmänna studieplanen med tydlig koppling mellan nationella och lokala mål. Dessutom har lärosätet en mall för individuell studieplan där det finns en matris med lärandemålen. I matrisen fyller doktoranden och handledaren kontinuerligt under utbildningen i vilka lärandemål som uppfyllts, enligt självvärderingen. Mallen i kombination med processen för säkerställandet av måluppfyllelsen ser bedömargruppen som en styrka.

SKH har systematiska instruktioner för kursplaner inklusive lärandemål och behörighetskrav som framgår av Rubriker och principer för kurs- och utbildningsplaner vid Stockholms konstnärliga högskola. Enligt självvärderingen har SKH gjort en översyn av hur arbetet med kursplanering fungerar på de flesta institutioner i syfte att synkronisera och kvalitetssäkra. SKH beskriver väl hur detta arbete går till och att de har olika rutiner vid de tidigare självständiga högskolorna. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet tar fram en gemensam praxis för arbetet med framtagande och revidering av kursplaner som kan underlätta processen och spara energi. Arbetet med att genomföra den enhetliga processen pågår redan på institutionerna. Bedömargruppen anser att det är en styrka att kursplanerna utarbetas från alla olika nivåer, och platsbesöken förstärkte intrycket att utvecklingsarbetet fungerar. Både lärare och studenterna är väl engagerade i det.

I självvärderingen framgår det att SKH har beslutat om modell för utbildningsutvärdering av alla utbildningar och ett fokusområde är kopplingen mellan lärandemål, lärandeaktiviteter och examination och en vägledning finns fastställd för den processen: Utbildningsutvärdering vid Stockholms konstnärliga högskola – vägledning för utbildningarna.

Bedömningsgrunden anses uppfylld. Bedömargruppen uppfattar att de olika styrdokument som finns för samtliga utbildningsnivåer ger lärosätet goda förutsättningar att utforma utbildningarna med tydlig koppling mellan nationella och lokala mål samt tror att de planerade utvecklingsåtgärderna kommer att hjälpa lärosätet att likrikta sättet som utbildningarna säkerställer kopplingen till lärandemålen på.

3.5 Utifrån kontinuerliga uppföljningar och periodiska granskningar vidtar lärosätet de åtgärder som krävs för att förbättra och utveckla utbildningarna.

Uppfylld

I självvärderingen nämner SKH att de insamlingsaktiviteter som används för att följa upp och utvärdera utbildningarna är systematiserade och gemensamma för hela lärosätet. Dessa är kursvärderingar, uppföljning av nyckeltal, programvärderingar, studiemiljöundersökningar och utbildningsutvärderingar med extern granskning.

Lärosätet påpekar att arbetet med att tydliggöra processen och "hur resultat från de strukturerade insamlingsaktiviteterna ska tas om hand, återkopplas och följas upp" pågår. Vidare beskriver lärosätet i självvärderingen att det under arbetet med att utveckla processbeskrivningarna blev det tydligt vilka rutiner och stöddokument som behöver utvecklas. Bedömargruppen instämmer i att det är ett utvecklingsområde och ser lärosätets pågående utvecklingsarbete att klargöra vilka rutiner och stöddokument som behöver utvecklas som positivt.

Självvärderingen beskriver kursvärderingsprocessen, som även är beskriven i styrdokumentet Processbeskrivning: Genomförande av kursvärdering. Platsbesöken bekräftade för bedömargruppen att hela lärosätet är väl medveten om kursvärdering och bedömargruppen har fått uppfattningen att processen fungerar smidigt. Lärosätet gör varje år även programvärderingar som också utvecklas pågående för att få studenternas syn på sina utbildningar. Resultatet sammanställs på institutionsnivå och följs upp på verksamhetsdialoger. Självvärderingen tar också upp den studiemiljöundersökning som gjordes för första gången 2018. Resultatet av den tas till största delen hand om i arbetsmiljöplanerna, men självvärderingen beskriver att det kan finnas resultat från studiemiljöundersökningen som behöver hanteras på annat sätt, till exempel av NUF. Inom ramen för arbetet med att tydliggöra processerna för hur resultat från de strukturerade insamlingsaktiviteterna ska tas om hand, återkopplas och följas upp, pågår en översyn för att även utveckla processen för studiemiljöundersökningen.

SKH berättar också att NUF under 2019 beslutade om en modell för utbildningsutvärdering och har även tagit fram en vägledning: Utbildningsutvärdering vid Stockholms konstnärliga högskola – vägledning för utbildningarna. Utbildningsutvärderingarna syftar till att utveckla programmen genom att styrkor lyfts fram och utvecklingsområden identifieras. På dess grund genomförs för närvarande en pilotutbildningsutvärdering som innebär att varje program utför en självvärdering och sen granskas av en extern bedömargrupp.

Bedömningsgrunden anses uppfylld. Bedömargruppen anser att lärosätet gör kontinuerliga uppföljningar och periodiska granskningar på ett ansvarsfullt sätt. Gruppen anser också att det utvecklingsarbete som lärosätet nu genomför kommer att säkerställa att utbildningarna förbättras och utvecklas.

3.6 Lärosätet säkerställer att granskningsresultat publiceras och att åtgärder som planeras eller genomförs för att förbättra och utveckla utbildningarna kommuniceras på ett ändamålsenligt sätt med relevanta intressenter.

Inte uppfylld

Av självvärderingen framgår att en redovisning av genomfört kvalitetsarbete inom ramen för kvalitetssystemet och åtgärder som har genomförts eller planeras för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet ska ingå i en årlig kvalitetsredovisning. Den har genomförts första gången 2020. Kvalitetsredovisningen redovisas internt till SKH:s styrelse, rektor, NUF och förvaltningens ledningsgrupp. Det framgår vidare av Riktlinjer för kvalitetsarbete att de verksamhetsansvariga och kvalitetssamordnaren ansvarar för att åtgärder genomförs och återkopplas till berörda.

Grundat på platsbesöken håller bedömargruppen med lärosätet om att ett utvecklingsområde är kanalerna för att sprida information om resultat av genomförda uppföljningar och utvärderingar samt åtgärder som har genomförts eller planeras. Granskningsresultat och planerade åtgärder publiceras inte offentligt utan på lärosätets intranät – därmed utesluts viktiga målgrupper från kommunikationen. I självvärderingen refereras till en kommande kommunikationsplan och målgrupper för kommunikationen skrivs fram (primärt studenter och doktorander, både nuvarande och blivande). Bedömargruppen tror att den nya kommunikationsstrategin 2020–2021 kommer att vara ett bra stöd för lärosätet i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Informationen som genereras ur kursvärderingar fungerar bra vid institutionerna. Kursvärderingar är enligt självvärderingen en av flera nyckelprocesser som lärosätet har arbetat särskilt med att utveckla under 2019. Bedömargruppen kunde på platsbesöket se exempel på att information nådde både de studenter som gått kursen och kommande studenter. SKH beskriver detta som ett utvecklingsområde i självvärderingen, men bedömargruppen konstaterar att området verkar fungera väl.

Bedömningsgrunden anses inte uppfylld. Det saknas ett samlat grepp om kommunikationen, och de dokument som är avsedda att styra kommunikationen om kvalitetsarbetet är relativt nyligen fastställda. Bedömargruppen har därför inte kunnat se resultatet av dem.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)