Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Student- och doktorandperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Student- och doktorandperspektiv

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
Publicerad: 2020-11-17
Lärosäte: Stockholms konstnärliga högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Student- och doktorandperspektiv

Tillfredställande

Lärosätet ger studenter och doktorander möjlighet att utöva sitt inflytande över utbildningen och sin studiesituation genom att de får möjligheter till representation i olika beredande och beslutande organ samt tillfälliga konstellationer. Studenterna är delaktiga i kurs- och utbildningsplanering, och de kan också utöva inflytande över både lärande och examination utifrån sina särskilda intressen och behov. SKH ser studentinflytande som en viktig del i kvalitetssäkringsarbetet och studenterna kan genom de olika studentkårerna ta upp olika frågor som de anser är viktiga.

Däremot finns det utmaningar i och med det stora antalet beredande och beslutande organ som studenterna erbjuds tillfälle att delta i, eftersom det blir svårt för studenter och doktorander att påverka i den utsträckning de skulle önska. Att studenter och doktorander har en stor andel undervisning som kräver närvaro på lärosätet försvårar för dem att vara representerade i lärosätets olika beredande och beslutande organ i den mån de önskar. Bedömargruppen anser att det är ett utvecklingsområde.

Kommunikationen mellan anställda på lärosätet samt studenter och doktorander verkar fungera enligt bedömargruppen. Studenterna och doktoranderna känner sig hörda genom en god dialog med handledare och prefekter samt känner sig bekväma med att de frågor som studentkåren för vidare tas på allvar. Studenterna och doktoranderna beskriver att de får en bra återkoppling vid eventuella åtgärder. De efterfrågar däremot snabbare åtgärder vid vissa situationer, vilket bedömargruppen ser som ett utvecklingsområde.

Styrkor

 • Studenter och doktorander upplever att möjligheterna att utöva inflytande över utbildningen och studiesituationen är goda tack vare en god kommunikation med lärosätets anställda.
 • Studenternas och doktorandernas möjlighet till inflytande säkerställs bland annat genom det systematiska arbetet med utvärderingar och återkopplingar som studenter doktorander och undervisande lärare beskriver.
 • Studentkårerna och lärosätet verkar ha en god dialog om att möjliggöra och effektivisera studentkårernas representation i olika beredande och beslutande organ.
Utvecklingsområden
 • Lärosätet behöver ytterligare säkerställa att icke-svenskspråkiga studenter och doktorander har möjlighet att utöva inflytande över sin utbildning och studiesituation.
5.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att verka för studenters och doktoranders möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation.

Uppfylld

Av det samlade underlaget har bedömargruppen fått intrycket att studenterna och doktoranderna kan utöva inflytande över utbildningen och studiesituationen genom formell representation i olika beslutande och beredande organ. Lärosätet beskriver i självvärderingen att de tillsammans med SKH:s studentkårer tog fram gemensamma riktlinjer för hur studentinflytandet ska systematiseras. Det har däremot framkommit efter platsbesök att studenter och doktorander framför allt kommunicerar med undervisande lärare genom informell dialog. Direktkontakten med undervisande lärare ger möjlighet till inflytande, men i självvärderingen har lärosätet identifierat att den delvis informella kontakten mellan studenter och lärare leder till att det i vissa fall saknas formella och systematiska strukturer för studentinflytande. Bedömargruppen anser att det finns en god dialog mellan studenterna och doktoranderna samt de ansvariga lärarna och prefekterna, men håller med om att lärosätet behöver se över eventuella brister i systematiska strukturer för att utreda, analysera och åtgärda eventuella problem.

Vid platsbesöken beskrevs det hur lärosätet i samråd med studentkårerna har diskuterat vilka beslutande och beredande organ som bör prioriterats. Det ser bedömargruppen som att lärosätet aktivt arbetar för ett fungerande student- och doktorandinflytande. I självvärderingen skriver lärosätet även att en förteckning över de beslutande och beredande organ, inklusive tillfälliga arbetsgrupper, som är aktuella för läsåret har utformats för att underlätta studentkårens möjlighet till representation i de råd och grupper som anses prioriterade. Bedömargruppen ser kommunikationen mellan studentkårerna och lärosätet som en styrka. Studenterna och doktoranderna har däremot uttryckt att det är svårt att utöva sitt inflytande, eftersom tidsbrist försvårar närvaro vid beslutande och beredande möten. Lärosätet har själva uttryckt att detta är ett utvecklingsområde eftersom en stor del av utbildningen består av obligatoriska moment. Bedömargruppen anser att tidsbristen som studenter och doktorander upplever är ett utvecklingsområde och att lärosätet bör fundera över hur de kan underlätta för studenter och doktorander som vill engagera sig ideellt i studentkårsverksamheter.

Av självvärderingen och platsbesöken framgår att lärosätet tillsammans med Kungl. Konsthögskolan har anställt ett studentombud, som har i uppdrag att ge stöd åt enskilda studenter och doktorander samt stödja studentkårerna utifrån deras behov. Genom en av studentkårernas skrivelser framkommer det att studentkåren har hänvisat studenter till studentombudet vid ett antal händelser. Bedömargruppen anser att det finns goda möjligheter för studenter och doktorander att påverka sin studiesituation ur ett rättssäkert perspektiv genom studentombudet. Bedömargruppen menar samtidigt att det finns ett potentiellt jävsproblem med att studentombud får sitt uppdrag direkt av lärosätet i stället för studentkåren, eftersom det kan vara problematiskt för studentombudet att driva ärenden mot sin egna uppdragsuppdragsgivare. Därför ser bedömargruppen detta som ett utvecklingsområde. Lärosätet behöver fundera på om studentkåren kan involveras i hur studentombudets arbetsuppgifter utformas för att stärka studentombudet som en oberoende instans.

I studentinlagorna som delgetts bedömargruppen, och även under platsbesöken, har det framkommit att ett av lärosätets utvecklingsområden är att möjliggöra även för internationella icke-svenskspråkiga studenter att påverka sin egen utbildning och studiemiljö genom representation i olika beslutande och beredande organ. Lärosätet bör undersöka deras möjlighet att ta del av all information, eftersom intranätet i huvudsak är på svenska. I och med att lärosätet skriver i den strategiska planen för 2016–2019 att SKH ska erbjuda utbildningar och utbyten som är attraktiva för studenter och lärare nationellt och internationellt, anser bedömargruppen att en förändring bör ske inom detta område. Kvalitetssäkringssystemet bör inkludera rutiner och processer som tillfredsställer icke-svenskspråkiga studenters önskemål om representation.

Bedömningsgrunden anses uppfylld. Studenter och doktorander får goda möjligheter till inflytande, bland annat genom det systematiska arbetet med kursvärderingar och tät dialog mellan lärare och studenter. Bedömargruppen vill samtidigt påpeka vikten av att lärosätet behöver säkerställa att icke-svenskspråkiga studenter och doktorander har möjlighet att utöva inflytande över sin utbildning och studiesituation.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)