Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhet
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Jämställdhet

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
Publicerad: 2020-11-17
Lärosäte: Stockholms konstnärliga högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Jämställdhet

Tillfredsställande

Bedömargruppen bedömer att lärosätet, genom rutiner och processer, säkerställer ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande. Uppföljning av att jämställdhet beaktas i utbildningarna och i verksamheten i övrigt följs upp och utvärderas i samband med underlag till årsredovisning, vid verksamhetsdialoger, i arbetsmiljökommittén och i förvaltningens ledningsgrupp.

Lärosätets utgångspunkt för jämställdhetsarbetet är diskrimineringslagen. Begreppet jämställdhet definieras som kvinnors och mäns (juridiskt kön) lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämställdhetsarbetet är en del av lärosätets mer omfattande likabehandlingsarbete och kan ibland vara svårt att separera från detta. Bedömargruppen ser inte det som något problem.

I styrande dokument finns tydliga skrivningar om ett systematiskt jämställdhetsarbete. Flera dokument, bland annat lärosätets likabehandlingsplan som också innefattar jämställdhet, är nyligen uppdaterade. Därför har det varit för tidigt att följa upp resultaten av dem.

Bedömargruppen anser att lärosätet visar stor kunskap och medvetenhet om jämställdhet och likabehandling. Ett utvecklingsarbete och ett kunskapshöjande arbete pågår. Brister som påpekas av studenter och medarbetare tas omhand i den mån det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

Styrkor

 • Vid lärosätet finns en stor kunskap och medvetenhet om jämställdhet.
 • Lärosätet erbjuder högskolepedagogisk utbildning för lärare och doktorander, som bland annat syftar till ökad kännedom om jämställdhetsperspektiv i undervisningen vid val av material med mera.
 • Lärosätet ger kurser med ett normkritiskt perspektiv inom ramen för ämneslärarprogrammet.
 • Lärosätet har en likabehandlingsplan som innefattar jämställdhet, med aktiviteter som är tydligt kopplade till ansvar, tidplan och uppföljning.
 • Lärosätet är tydligt med hur olika begrepp används.
Utvecklingsområden
 • Lärosätet behöver förbättra systematiken i och dokumentationen av jämställdhetsfrågor, exempelvis vid framtagning av kursplaner, samt tydligare integrera arbetet med aktiva åtgärder i verksamhetsplanering och uppföljning (identifierat av lärosätet).
4.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Uppfylld

I lärosätets självvärdering framgår att jämställdhetsaspekten ska genomsyra verksamheten och beaktas vid nyckelprocesser, som "antagning av studenter, rekrytering av personal, genomförande av kurs- och utbildningsprogram samt då beslut fattas". En tidigare tillsyn av UKÄ nämns, där det framkom att lärosätets anställningsordning var i behov av uppdatering utifrån ett jämställdhetsperspektiv. En översyn av både anställningsordning och arbetsordning gjordes 2019.

Medarbetar- och studiemiljöundersökningar genomförs vartannat år. En studiemiljöundersökning 2018 resulterade bland annat i en hbtq-certifiering och i att ett studentombud anställdes, med uppdrag att stödja enskilda studenter och studentkårer utifrån deras behov. Frågor om jämställdhet ingår i studiemiljöundersökningar och i utbildningsvärderingar, enligt självvärderingen. Uppföljning av att jämställdhet beaktas i utbildningarna och i verksamheten i övrigt följs upp och utvärderas i samband med underlag till årsredovisning, vid verksamhetsdialoger, i arbetsmiljökommittén och i förvaltningens ledningsgrupp.

I lärosätets Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete framgår att aktiv, medveten inkludering och jämställdhet ska finnas med vid exempelvis antagning av studenter, rekrytering av personal och i genomförande av kurser och program. Breddad rekrytering ses som ett medel för att uppnå det övergripande målet i Strategisk plan: att "Utbilda självständiga konstnärer, pedagoger och forskare som driver utvecklingen inom sina områden". Lärosätets antagningsgrupper till högskolans utbildningar, genomgår därför en utbildning i diskrimineringsgrunder och normkritik, inklusive ett jämställdhetsperspektiv, enligt självvärderingen.

Lärosätet erbjuder sedan hösten 2018 lärare och doktorander en högskolepedagogisk utbildning, som bland annat syftar till ökad kännedom om jämställdhetsperspektiv i valet av material, text och litteratur. Bedömargruppen har av underlagen förstått att deltagandet är frivilligt, och ser det därför som ett utvecklingsområde att lärosätet säkerställer den undervisande personalens kompetens i jämställdhetsfrågor. Kurser med ett normkritiskt perspektiv ges inom ramen för ämneslärarprogrammet.

Arbetet med aktiva åtgärder för jämställdhet och likabehandling sker i samverkan med både studentkåren och de fackliga organisationerna. Mer lättillgängliga broschyrer om diskriminering och kränkning mot studenter respektive anställda har tagits fram med utgångspunkt i Policy och handläggningsordning vid diskriminering. Broschyrerna förmedlas i samband med nyregistrering av studenter och vid introduktion av nyanställda.

Vid platsbesöken lyfte lärosätet bland annat fram arbetet med ett jämställdhetsperspektiv i undervisningen i positiva ordalag. Föreläsningar arrangeras som även tar upp ett normkritiskt perspektiv. I självvärderingen identifierar lärosätet ett antal utvecklingsområden, bland annat systematik och dokumentation om jämställdhetsfrågorna vid exempelvis framtagning av kursplaner samt en tydligare integrering av arbetet med aktiva åtgärder för jämställdhet i verksamhetsplanering och uppföljning. Bedömargruppen ser lärosätets förmåga att identifiera utvecklingsområden som en styrka.

Enligt självvärderingen gör sökande till lärosätets utbildningsprogram i stor utsträckning könsbundna val. Orsakerna anges som komplexa och långsiktiga. Därför krävs riktade aktiviteter för att komma till rätta med dem. Lärosätet fick i Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor, i uppdrag att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering för att nå de jämställdhetspolitiska målen om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Ett prioriterat område i planen som då togs fram var breddad rekrytering eller aktiv, medveten inkludering – ett annat område var de könsbundna studievalen. I syfte att bredda rekryteringen och på sikt bryta de könsbundna studievalen strävar lärosätet efter att ge en könsneutral bild av utbildningarna. Samverkan sker även med bland annat grundskolor, gymnasieskolor och kulturskolor. Bedömargruppen inser svårigheterna i att bryta de könsbundna studievalen eftersom de ofta görs i tidig ålder och påverkas av omständigheter som ligger utanför lärosätets kompetensområde. Bedömargruppen ser positivt på de åtgärder som nämns med att ge en könsneutral bild av utbildningarna samt samverka med skola och kulturskola.

Bedömargruppen vill lyfta fram lärosätets likabehandlingsplan Lika villkor, lika värde, där jämställdhet mellan könen ingår som en av diskrimineringsgrunderna. Planen identifierar både styrkor och utvecklingsområden. Dokumentet innefattar även en plan för arbetet under 2020, med åtgärder i form av enskilda aktiviteter och beskrivningar av hur nya perspektiv ska integreras i befintliga processer. Planen lyfter bland annat fram arbetet med att öka medvetenheten om lärosätets arbete för lika rättigheter och möjligheter, åtgärder för att utbildningarna ska attrahera sökande oavsett kön, könsidentitet med mera samt innehållet i utbildningarna och hur detta kan påverka rekryteringen av studenter. Bedömargruppen anser att det finns en tydlig ansvarsfördelning och uppföljning av aktiviteter. Lärosätet är tydligt med hur olika begrepp definieras och används, vilket bedömargruppen ser som en styrka.

Bedömningsgrunden anses uppfylld. Bedömargruppen bedömer att lärosätet har processer och rutiner som säkerställer att jämställdhet beaktas i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande. Flera dokument är nyligen uppdaterade, och därför det är svårt att redan nu se resultaten av dem. Men bedömargruppen anser att det finns en stor medvetenhet och kunskap vid lärosätet som säkerställer ett fungerande jämställdhetsarbete. Ett utvecklingsarbete och ett kunskapshöjande arbete pågår. Brister som påpekas av studenter och medarbetare tas omhand i den mån det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)