Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Förutsättningar

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
Publicerad: 2020-11-17
Lärosäte: Stockholms konstnärliga högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Förutsättningar

Tillfredsställande

SKH befinner sig i en långvarig övergångsprocess från tre tidigare självständiga högskolor till ett sammanhållen konstnärlig högskola med sju institutioner. Systematiken för att kvalitetssäkra personalens kompetens är på plats, exempelvis genom processen för kompetensförsörjningsplanering och stöddokument som finns för tjänstgöringsplanering. En mer eller mindre ofrånkomlig konsekvens är att en väsentlig del av det som bedömargruppen har i uppgift att utvärdera består av nya planer och policyer som bedömargruppen inte kunnat se effekten av, och långt ifrån kan se någon långvarig effekt av.

Bedömargruppen har därför först och främst haft möjlighet att utvärdera den systematiska grunden för SKH:s kvalitetssäkring och har ofta inte haft tillgång till någon egentlig evidens för hur den systematiska grunden fungerar i praktiken. Studenter och lärare berättar vid platsbesöken att de från institutionerna möter en tillmötesgående och inkluderande inställning när det gäller att få processerna att röra sig framåt med så många som möjligt ombord. Ett viktigt utvecklingsområde som bedömargruppen har identifierat rör språkpolitik, och rekommenderar SKH att utarbeta en språkpolicy som bidrar till att förbättra förhållandena för icke-svensktalande studenter och lärare.

Styrkor:

 • Lärosätet arbetar med kompetensförsörjningsplanering som innehåller en analys av nuvarande kompetens och behov framöver, samt en utvärdering av föregående års insatser och planerade insatser för kommande år.
 • Lärosätet arbetar med uppföljning av studenternas prestationer i form av nyckeltal.
 • Lokalerna är välutrustade och anpassade till utbildningarnas behov.
 • Lärosätet arbetar med att revidera de individuella studieplanerna i forskarutbildningen.
 • Lärosätet har en intern högskolepedagogisk kurs som har utvecklats utifrån rollen som lärare inom det konstnärliga området.
 • Lärosätet har en kurs i konstnärlig forskning för lärare.
Utvecklingsområden:
 • Lärosätet behöver utarbeta en språkpolicy som säkerställer att viktiga dokument och viktig information översätts till engelska.
 • Lärosätet behöver en användbar och entydig kommunikationskanal för studenterna.
 • Lärosätet behöver arbeta för att få fler att delta i studentenkäterna, som är en viktig process för återkoppling.
 • Lärosätet behöver en oberoende studievägledning.
 • Lärosätet bör samarbeta med andra lärosäten i den högskolepedagogiska kursen.
2.1 Lärosätet säkerställer att den undervisande personalens kompetens motsvarar utbildningsverksamhetens behov.

Uppfylld

SKH arbetar enligt självvärderingen aktivt med att säkra att lärarnas kompetens motsvarar utbildningsverksamhetens behov, bland annat genom kompetensförsörjningsplaner som innehåller en analys av befintlig kompetens och analys av vilka eventuella åtgärder som behöver genomföras utifrån den planerade verksamheten. Arbetet ingår som en del av institutionernas verksamhetsplaner och ska följas upp i verksamhetsdialogerna. Trots att detta arbete påbörjas först 2020 ser bedömargruppen positivt på att SKH har en strategi för hur man arbetar med kompetensförsörjning. Bedömargruppen ser det som en styrka att kompetensförsörjningsplaneringen dokumenteras för att kunna ingå i kvalitetssystemets förbättringscykel.

Självvärderingen beskriver att även anställningsordningen reviderades 2019, och efter 2019 finns också på prov en särskild introduktion för nya lärare.

Bedömargruppen menar att systematiken för att kvalitetssäkra personalens kompetens är på plats, framför allt genom processen för kompetensförsörjningsplanering. Men eftersom alla åtgärder och styrdokument är nya har bedömargruppen inte haft möjlighet att utvärdera hur de fungerar i praktiken. Det finns alltså ännu inte någon egentlig evidens på området. Det närmaste vi kommer evidens i förhållande till den undervisande personalens kompetens är att studenterna i samband med platsbesöken inte motsatte sig bilden som SKH ger i sin självvärdering.

Bedömningsgrunden anses uppfylld. Sammantaget är det bedömargruppens uppfattning att åtgärderna för kompetensförsörjningen verkar genomtänkta, och vid platsbesöken förstärktes bilden. Bedömargruppen anser därför att sannolikheten att lärosätet kommer att säkra kvaliteten framöver är god.

2.2 Lärosätet säkerställer att de tillhandahåller en främjande miljö som ger undervisande personal möjlighet att utveckla såväl sin pedagogiska kompetens som sin ämneskompetens, samt förutsättningar att bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt.

Uppfylld

I SKH:s strategiska plan (2016/19) står det: "Ett av SKH:s övergripande mål är att vidareutveckla kompetenser bland medarbetare för att möta framtida utmaningar och förändrade förutsättningar med excellens, mångfald och risk­tagande." Av självvärderingen framgår att SKH i flera år har genomfört två kompetensutvecklingskurser för lärare: den pedagogiska kursen Lärarrollen i konstnärlig utbildning och forskningskursen Introduktion till konstnärlig forskning. Bägge är på 7,5 högskolepoäng. SKH planerar att utveckla den kursverksamheten utifrån SUHF:s rekommendationer, så att den blir mer omfattande och möjlig att genomföra på engelska.

Bedömargruppen menar att det är positivt att lärosätet har genomfört insatser för att ytterligare förbättra undervisningens och forskningens kvalitet. Bedömargruppen vill peka på att SKH i utvecklingen av de universitetspedagogiska kurserna med fördel kan samarbeta med andra universitet som har universitetspedagogik som forskningsområde. Bedömargruppen menar även att forskarkurserna kan utvecklas i samarbete med ett eller flera relevanta universitet.

När det gäller lärarnas möjlighet till att forska och delta i kompetensutveckling framgår följande av självvärderingen: "Ett ut­vecklingsområde är en tydligare planering för mer sammanhållen tid för lärares forsk­ning och kompe­tens­ut­veckling. [...] Ett sätt att möta dessa utmaningar är den systematiserade och dokumenterade kompetens­försörjningsplaneringen som kommer att införas 2020". Planering och uppföljning av individuell kompetensutveckling sker enligt självvärderingen vid årliga samtal mellan chef och medarbetare, och det finns ett lokalt arbetstidsavtal som reglerar fördelningen av enskilda lärares arbetstid.

Tjänstgöringsplaneringen är enligt självvärderingen en förutsättning för att tid för kompetensutveckling, forskning och övrig arbetstid kan utnyttjas effektivt, och det finns en övergripande mall för dokumentationen. Det anser bedömargruppen bidrar till att ge undervisande personal förutsättningar att bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt. Bedömargruppen har inte haft möjlighet att studera effekterna av kompetensförsörjningsplaneringen, eftersom den nyligen infördes, men bedömer i likhet med SKH att det är sannolikt att kompetensförsörjningsplaneringen kommer att bidra till de nödvändiga förändringarna framöver.

Av självvärderingen framgår att "SKH bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket innebär att arbetsmiljön undersöks kontinuerligt. Vid behov genomförs förändringar, som också följs upp. […] Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en av de nyckelprocesser som har dokumenterats under 2019.". Bedömargruppen har inte funnit någonting som talar emot detta, utan tvärtom verkar arbetsmiljöproblem fångas upp och åtgärdas systematiskt. Bedömargruppen menar att lärosätets arbete med att aktivt och systematiskt främja en god arbetsmiljö för den undervisande personalen underlättar möjligheterna för dem att bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt.

Bedömningsgrunden anses uppfylld. Bedömargruppen bedömer att relevanta styrdokument och den systematiska grunden är på plats för att erbjuda en främjande miljö, men att det är för tidigt att utvärdera de egentliga resultaten av insatsen. Bedömningen får stöd av att det inte framkom kritik vid platsbesöket.

2.3 Lärosätet säkerställer att infrastruktur, studentstöd och läranderesurser är ändamålsenliga för studenternas och doktorandernas lärande och att dessa används på ett effektivt sätt.

Inte uppfylld

I självvärderingen beskriver lärosätet att det finns vissa utmaningar kopplade till att dess lokaler finns i fastigheter på olika adresser, men att ett arbete pågår med att samla hela SKH i ett gemensamt campus. Bedömargruppen har full förståelse för SKH:s nuvarande utmaningar med att effektivt kunna utnyttja lokaler och infrastruktur trots att lokalerna är utspridda. Ett gemensamt campus kommer på många sätt vara en stor fördel för SKH, även när det gäller kommunikation. Bedömargruppen vill uttrycka sitt fulla stöd för arbetet som SKH:s ledning gör för att förverkliga detta.

SKH förfogar över de specialiserade och välutrustade lokaler och produktionsanläggningar som är avgörande för konstnärliga lärprocesser. De ställs till förfogande för studenternas lärprocesser och hanteras av personal med specialkompetens. Studenterna har rapporterat om till exempel grus på golvet i danslokalerna. De problemen har lösts och studenterna var vid platsbesöket nöjda med lösningen, liksom med de anläggningar som står till deras förfogande. Bedömargruppen bedömer utifrån detta att kvalitetsprocesserna för lokaler och produktionsteknik på SKH är välfungerande.

Ett annat område som påverkas av SKH:s nuvarande situation med fysiskt åtskilda enheter är den interna kommunikationen, som är helt avgörande för lärosätet. SKH utarbetade en kommunikationspolicy i september 2019, som alltså har varit i funktion i gott och väl ett halvår vid tidpunkten för platsbesöket. För närvarande arbetar lärosätet med ett pilotprojekt med ett learning management-system (LMS), som man planerar att införa som en gemensam plattform för lärande från och med höstterminen 2020. Vid tidpunkten för platsbesöket var plattformen inte igång, och det var inte klart för bedömargruppen om SKH planerade att den skulle ersätta andra plattformar, som intranätet. Vid platsbesöken framgick det att studenterna inte använder intranätet i den utsträckning som det är tänkt. Studenterna tyckte också att lärosätet har för många olika plattformar som de behöver hålla sig uppdaterade på. Bedömargruppen bedömer att det finns en förbättringspotential här för SKH. Enhetliga och användbara kommunikationsvägar kommer enligt bedömargruppen vara ett viktigt redskap för att förbättra studenternas delaktighet och engagemang samt knyta samman lärosätet bättre. Bedömargruppen rekommenderar SKH att se över processer och rutiner för den interna kommunikationen.

Ett tredje viktigt område är språkpolitik. Det finns svårigheter för icke-svensktalande studenter att delta i studentpolitiskt arbete på SKH. Enligt nuvarande praxis har studenterna en möjlighet att be studentkåren om hjälp att översätta dokument till exempelvis engelska. SKH ger då ekonomiskt stöd till studentkåren. Processen förefaller dock vara sårbar, och stimulerar inte till engagemang och delaktighet för icke-svensktalande studenter. Dessutom kan det upplevas som ett hinder att studenten själv ska be om att få dokument översatta som hen inte förstår. Bedömargruppen rekommenderar SKH att utarbeta en språkpolicy som bidrar till att förbättra förhållandena för icke-svensktalande studenter och lärare.

Enkäter om studiemiljön görs regelbundet och av självvärderingen framgår även att åtgärder genomförs utifrån resultaten, vilket bedömargruppen ser positivt på. Men bedömargruppen anser att det är problematiskt att svarsfrekvensen är 25 procent, vilket får sägas vara lågt trots att det vid platsbesöken framkom att företaget som utformat enkäten anser att det är tillfredsställande. Bedömargruppen menar att det naturligtvis är viktigt med regelbunden återkoppling genom enkäter, men att svaren inte kan användas till mycket om de saknar statistisk signifikans. Kvalitetssäkringen är beroende av kontinuitet (regelbundna enkäter), men lika mycket av deltagande (med tillfredsställande svarsfrekvens). Bedömargruppen är positiv till det som beskrivs i självvärderingen, att lärosätet i samarbete med studentrepresentanter ser över hur deltagandet kan öka. SKH uppmanas att fortsätta sitt arbete för att höja svarsfrekvensen i studentenkäterna.

Bedömningsgrunden anses inte uppfylld, eftersom det saknas en välfungerande och tydlig infrastruktur för digital kommunikation och en språkpolitik för icke-svensktalande som ger dem möjlighet att delta i alla relevanta angelägenheter på lärosätet. Den fysiska infrastrukturen är väl fungerande på SKH, men bedömargruppen anser att lärosätet behöver bli bättre på att undersöka studenternas studiemiljö och utveckla internkommunikationen till studenterna (särskilt icke-svensktalande studenter).

2.4 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, att studenter och doktorander ges goda förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad studietid.

Uppfylld

Enligt självvärderingen följer lärosätet upp studenternas prestationer systematiskt i form av nyckeltal som kommuniceras direkt till den relevanta prefekten. SKH:s utbildningar har överlag hög prestationsgrad, vilket SKH ser som ett tecken på att det generellt finns goda förutsättningar att genomföra utbildning inom planerad studietid på SKH. Bedömargruppen delar den uppfattningen.

Studenterna beskriver i studentinlagan och under platsbesöket att de upplever att lärosätet tar hand om kursutvärderingarna och att de ser resultat av sin återkoppling, även om det kan gå lång tid eftersom inte alla kurser erbjuds kontinuerligt.

Av studentinlagan framgår att det finns en viss oklarhet om vilken arbetsmängd som förväntas för att få högskolepoäng inom utbildning på grundnivå, och platsbesöken bekräftade den bilden. Det framgick att det saknas en gemensam förståelse för detta inom organisationen. Bedömargruppen menar att det kan medföra att studenterna blir överbelastade och att det är oklart var ansvaret för överbelastningen ligger. Bedömargruppen uppmanar SKH att sätta igång ett arbete med att tydliggöra förhållandet mellan högskolepoäng och arbetsmängd.

Under platsbesöket framförde studenterna att de gemensamma forskarseminarierna ofta krockar med undervisningsaktiviteter, där studenterna är tvungna att välja antingen det ena eller det andra. Studenterna menar att de mycket gärna vill ha möjlighet att delta i båda aktiviteterna. Lärosätet har informerat bedömargruppen att det nu finns planer för att hantera problemet. Bedömargruppen rekommenderar SKH att vara fortsatt uppmärksamma på detta.

Av självvärderingen framgår att studie- och yrkesvägledning vid SKH erbjuds av lärare och programansvariga eller områdesansvariga samt i vissa delar av handläggare på utbildningsadministrativa avdelningen. De programansvariga och lärarna har regelbundna planerings- och uppföljningsmöten med studenterna, både formella och informella. När det gäller studievägledning menar bedömargruppen att det är en svaghet att SKH saknar utbildade studievägledare med tystnadsplikt som inte står i beroendeställning till studenterna. En del problem som kommer fram både i studentinlagan och i samband med platsbesöken, kan tyda på att det saknas en neutral person att prata med om problem i verksamheten. Studentombudet som är anställd genom ett samarbete mellan SKH och Kungl. Konsthögskolan verkar enligt bedömargruppen inte ha en position i organisationen som på allvar kan kompensera för bristen på neutral studievägledning. Bedömningen baserar bedömargruppen på vad som kommit fram under platsbesöket.

På forskarutbildningen är den individuella studieplanen, som upprättas i samråd mellan doktoranden och dennes huvudhandledare vid studiernas början, det centrala verktyget för att följa tidsåtgång och progression i studierna för den enskilde doktoranden. Av självvärderingen framgår vidare att prefekten vid den institution där doktoranden är anställd också deltar i beredningen av den individuella studieplanen, med särskilt fokus på planeringen av doktorandens möjliga undervisningsuppgifter och andra uppgifter som hör till institutionstjänstgöringen. Bedömargruppen bedömer att processerna för doktorandernas utbildning fungerar väl, och att doktoranderna alltså har överblick över sin utbildning, vilket möjliggör att de slutför studierna i rätt tid.

Bedömningsgrunden anses uppfylld, eftersom processerna för uppföljning av både studenternas och doktorandernas studiesituation generellt bedöms vara goda. Ett utvecklingsområde är att tydliggöra studenternas arbetsmängd i förhållande till studierna.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)