Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
Publicerad: 2020-11-17
Lärosäte: Stockholms konstnärliga högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Bedömargruppen bedömer att lärosätet genom rutiner och processer säkerställer att utbildningarna utvecklar studenternas beredskap att möta ett arbetsliv i förändring. Flertalet studenter på grundnivå har under sin utbildning någon form av praktik. Omfattande externa kontakter finns med arbetslivet. En särskild utvecklingsstrateg har anställts, som bland annat ska utveckla alumnverksamheten.

Styrkor

 • Det finns tydliga skrivningar och mål i styrande dokument.
 • Lärosätet har definierat ett antal utvecklingsområden, vilket visar på en medvetenhet och vilja att förändra och förbättra.
 • Lärosätet har omfattande kontakter med arbetslivet, både nationellt och internationellt, genom ordinarie lärare, timanställda och gästlärare samt olika nätverk, branschorganisationer med flera.
 • Lärosätet har anställt en utvecklingsstrateg med uppgift att bland annat ta fram en högskolegemensam alumnundersökning och därigenom förbättra återkopplingen på utbildningarna.
 • Vid inrättandet av nya program kommer lärosätet att säkerställa att utbildningens samhällsrelevans förs in i utbildningen och beakta hur studenterna förbereds för sina yrken.
 • Lärosätet har beslutat om en modell där varje program genomför en självvärdering med en extern bedömargrupp, där en arbetslivsrepresentant ingår.
Utvecklingsområden
 • Lärosätet behöver förbereda studenter på forskarnivå och eventuellt även studenter på avancerad nivå för ett arbetsliv i förändring.
 • Lärosätet behöver utveckla en struktur för samverkan med konstfälten inom doktorandverksamheten, mer formaliserade kontakter med arbetslivet samt systematisk omvärldsbevakning och omvärldsanalys (på initiativ av lärosätet).
 • Lärosätet behöver utveckla arbetet med att ge studenterna en gemensam kunskap och beredskap i frågor om exempelvis entreprenörskap och projektfinansiering.
6.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, att utbildningarna utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Uppfylld

I Strategisk plan för lärosätet återfinns målet om att "utbilda självständiga konstnärer, pedagoger och forskare som driver utvecklingen inom sina områden". För att nå detta mål ska bland annat samarbetet mellan utbildning, forskning och yrkesliv fördjupas, studenterna förberedas för ett konstnärskap i en föränderlig omvärld samt mötesplatser med de professionella fälten och det omgivande samhället utvecklas. Enligt lärosätets självvärdering ska studenterna efter genomgången utbildning "visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet". Vid inrättandet av nya program ska nämnden säkerställa att utbildningens samhällsrelevans liksom hur studenterna förbereds för sina yrken beaktas. Nämnden har också beslutat om en modell för utbildningsutvärdering, som även nämns under bedömningsgrunderna 1.1 och 3.5 ovan, där varje utbildningsprogram genomför en självvärdering och därefter granskas av en extern bedömargrupp, där en arbetslivsrepresentant ska ingå. Vicerektor för samverkan har en samordnande roll när det gäller samverkan med det omgivande samhället.

Lärosätets utbildningar omfattar sju huvudområden med olika förutsättningar. I självvärderingen framgår att flertalet studenter under sin utbildning har någon form av praktik. Omfattande kontakter finns med arbetslivet, både nationellt och internationellt, genom timanställda och gästlärare samt olika nätverk och branschorganisationer med flera. Vid platsbesöken framförs dock önskemål om fler kontakter med arbetslivet och professionerna. Önskemål finns också om att dessa inslag ska komma in tidigare i utbildningen än vad som sker i dag.

I Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå framgår att "utbildningen kvalificerar för konstnärlig verksamhet och konstnärlig forskning i konstnärliga och/eller akademiska kontexter inom nationella såväl som internationella sammanhang". Vid platsbesöken lyfte doktoranderna bland annat fram frågan om vad som händer efter doktorsexamen och bristen på postdoktorandtjänster. Det finns däremot stöd för att förbereda ansökningar till Vetenskapsrådet.

Bedömargruppen bedömer att lärosätet har en struktur för arbetet med att förbereda studenter på grundnivå för ett arbetsliv i förändring. Av självvärderingen framgår inte om motsvarande struktur finns för studenter på avancerad nivå eller forskarnivå. Vid platsbesöken förstärktes denna bild. Bedömargruppen ser här ett utvecklingsområde för lärosätet.

I självvärderingen framgår att lärosätet har identifierat ett antal utvecklingsområden, däribland mer formaliserade kontakter med arbetslivet, systematisk omvärldsbevakning och omvärldsanalys, alumnverksamheten samt bättre struktur för samverkan med konstfälten inom doktorandverksamheten. En utvecklingsstrateg har anställts för att bland annat utveckla alumnverksamheten och därigenom förbättra återkopplingen på utbildningarna.

Bedömargruppen ser bristen på fasta anställningar som gemensam för flertalet av de områden som lärosätet utbildar för. Många studenter kommer att mötas av en frilansmarknad med projektbaserade anställningar, egna projekt med stöd från olika aktörer etc. Några blir så kallade kombinatörer som kombinerar anställningar med egenföretagande. Andra får en arbetsgivarroll. För en del väntar en internationell arbetsmarknad. Många frågor kommer att aktualiseras i mötet med arbetslivet. Det finns därför behov av att utveckla lärosätets arbete med att ge studenterna en gemensam grund att stå på inför mötet med ett arbetsliv i förändring även i de delar som inte avser den konstnärliga utvecklingen. Bedömargruppen ser här ett utvecklingsområde för lärosätet.

Bedömningsgrunden anses uppfylld. Bedömargruppen bedömer att lärosätet, genom rutiner och processer, säkerställer att utbildningarna utvecklar studenternas beredskap att möta ett arbetsliv i förändring. Bedömargruppen ser positivt på en fortsatt utveckling av de utvecklingsområden som lärosätet har identifierat och betonar vikten av system som även fångar timanställdas och gästlärares kunskaper och kontakter med arbetslivet samt system för att fånga önskemål och synpunkter från både medarbetare och studenter. Utvecklingsstrategen, som nämns i självvärderingen, anställdes under 2019, och därför är det svårt för bedömargruppen att se resultatet av det arbetet. Intentionen bedöms emellertid som god.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)