Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
Publicerad: 2020-11-17
Lärosäte: Stockholms Musikpedagogiska Institut
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Utformning, genomförande och resultat

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att rutiner och processer för det utbildningsnära kvalitetsarbete som gäller utformning, genomförande och resultat av lärande fungerar bra på SMI. Lärosätet har nyligen reviderat många styrdokument och nya dokument har tagits fram, nämligen arbetsordning, antagningsordning och anställningsordning. Studieordningen och personalhandboken har också uppdaterats. Det finns även nya styrdokument som reglerar inrättande, nedläggning samt förändring av kurs och program. Dokumenten visar att det finns en klar ansvarsfördelning och systematiska processer för utformning, utveckling och inrättande av utbildningarna.

Studenterna är representerade i organ och är delaktiga i kurs- och utbildningsplanering. De har också inflytande på sitt lärande och examination utifrån deras särskilda intresse och behov, inte minst på grund av den välfungerande studentcentrerade inriktningen som främjar självstyrt lärande och ett undersökande arbetssätt och på grund av en modern utbildningsmiljö.

SMI har identifierad utveckling av dess forskningsmiljö som ett utvecklingsområde. Personalen har möjligheten att forska, men det krävs ett mer systematiskt sätt att koppla ihop forskning och utbildning.

Arbetet med att säkerställa kopplingen mellan nationella och lokala mål pågår. Kvalitetsarbete och utveckling inom utvärdering av utbildningar stöds med klara processer, särskilt inom kursvärdering vars process nyligen har reviderads på ett positivt sätt. Lärosätet har bestämda ansvariga för uppföljning, granskning och åtgärder för att utveckla utbildningarna, och processerna klargörs i styrdokumenten. Arbetet för att utveckla personalbarometern och studentbarometern pågår. Svarsfrekvensen i kursvärderingen är utmärkt och både lärarna och studenterna är medvetna och engagerade i processen. Granskningsresultaten och åtgärder som planeras och genomförs kommuniceras bra genom lärosätets interna kanaler. Den externa kommunikationen, inklusive kommunikationen till sökande studenter om antagningsordning och möjlighet till omprövning, behöver utvecklas. SMI har klara rutiner för antagning av studenter samt tillgodoräknande och omprövning.

Styrkor

 • Utvecklingen och etableringen av utbildningsprogram är systematisk och stöds av kvalitetspolicyns tidsplan.
 • SMI:s kursvärderingar stödjer studentinflytandet på ett tillfredsställande sätt.
 • SMI:s kursvärderingar genererar systematiskt utvecklingsåtgärder som tas upp på ett aktivt sätt i kvalitetsarbetet.
 • SMI:s studiemiljö ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i utbildningen och lärandeprocessen.

Utvecklingsområden

 • Lärosätet behöver utarbeta rutiner för nedläggning av utbildning som också är kända av personalen.
 • Lärosätet behöver utveckla systematiska rutiner för att erkänna och ta tillvara studenternas pedagogiska erfarenheter.
 • Lärosätet behöver utveckla systematiska processer för att säkra ett nära samband mellan forskning och utveckling.
 • Det pågående arbetet med programmatriser och examination bör säkerställa att lärosätet når de nationella målen och att det finns en koppling till de lokala målen.

3.1 Lärosätet har en tydlig ansvarsfördelning samt ändamålsenliga rutiner och processer för utformning, utveckling, inrättande samt nedläggning av utbildningar.

Uppfylld

Enligt SMI:s självvärdering har lärosätet en tydlig ansvarsfördelning för förändringar av utbildningar och utbildningsutbud. I lärosätets självvärdering framgår att FUN i samråd med rektorn beslutar om processerna för inrättande av nya program och revidering av befintliga utbildningsplaner och kursplaner. Ansvarsfördelningen och processen klargörs i arbetsordningen och är mer detaljerade i det nyligen framtagna dokumentet Styrdokument som reglerar inrättande, nedläggning och ändring av kurs och program. Processen att inrätta ett program beskrivs i självvärderingen och initieras ofta av en dialog mellan högskolan och avnämare. Direktionen, som består av rektorn, studierektorn och studiesekreterarna, förbereder underlag till FUN. Utbildningsledarna är ansvariga för utvecklingsarbetet av programmet och inkluderar dialoger som SMI har med branschavnämare. Beslut om inrättning och nedläggning av program fattas sedan av lärosätets styrelse efter förslag från FUN. Inrättande och nedläggning av annan poänggivande utbildning än program fattas på beslut av rektorn utifrån FUN:s rekommendation.

Rektorn eller studierektorn anmäler revideringar av utbildnings- och kursplaner till FUN. Efter granskning och justering av planerna fastställer FUN därefter planerna. Bedömargruppen ser positivt på SMI:s rutiner för revidering. Bedömargruppen anser att rutinerna för inrättande och nedläggning i teorin är ändamålsenliga. Däremot visade platsbesöket att rutinerna för nedläggning av program eller kurser inte var klara för ledamöterna av FUN. Det fanns ingen erfarenhet av nedläggning av program eller kurser. För att kunna genomföra förändringar och modernisering inom professionen och nå högskolans mål är det ett utvecklingsområde att även tydliggöra rutiner för nedläggning.

Det är också mycket positivt att SMI har utförliga dialoger med olika avnämargrupper i sina processer. I dokumentet Tidsplan för kvalitetssäkringsarbete fördelas ansvar och processer för kvalitetssäkring i verksamheten. SMI ingår, tillsammans med kulturskolorna i Södertörnsregionen, i ett råd som inventerar kompetensbehov inom fortbildning, utbildning och utveckling. Genom Kulturskoleklivet finns en återkommande dialog med Kulturrådet som har ett särskilt uppdrag att kartlägga kompetensbehovet.

Sammantaget anser bedömargruppen att det via bland annat det särskilda styrdokumentet samt tidsplanen för kvalitetssäkringsarbetet finns tydliga rutiner för förändringar av utbildningar även om rutinerna för nedläggning bör förbättras. Inte minst är det positivt att olika grupper och intressenter involveras i det arbetet. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden uppfylls.

3.2 Lärosätet säkerställer att dess utbildningar utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i examinationen.

Uppfylld

Enligt självvärderingen har FUN en viktig roll i att säkerställa studentinflytande. FUN har fyra studentrepresentanter, två ordinarie och två suppleanter. I FUN diskuteras konkreta frågor som berör utbildning och det tas beslut som berör utbildningsverksamhetens innehåll och kvalitet. SMI är ett relativt litet lärosäte, och lärande sker ofta i smågrupper och med ett studentcentrerat självstyrt lärande och undersökande arbetssätt. Det är grundat på ett vidgat textbegrepp som inkluderar konstnärlig gestaltning. Denna och den moderna lärandemiljön möjliggör att studenterna kan ta en aktiv roll i lärande, vilket bedömargruppen anser att detta är ett lämpligt sätt att skapa en aktiv roll för studenterna.

Lärosätet anger i självvärderingen att många studenter redan är verksamma som pedagoger när de antas och att alla studenter praktiserar genom verksamhetsförlagd utbildning parallellt med övriga studier under hela utbildningen. SMI hävdar att detta innebär att studenter kan bidra med sina erfarenheter som utvecklar lärandeprocessen. Diskussionerna blir därmed förankrade i frågor hämtade från verkligheten. Studenter deltar i både muntlig och skriftlig kursvärdering som delvis genomförs inom undervisningen, och de har möjligheter att påverka hur den sker. Dokumentet Kursvärdering i SMI förklarar hur kurserna värderas på SMI. Det sker i fyra faser som inkluderar avstamp, avstämning, avslutning och avrapportering. De första tre faserna sker muntlig medan kursen pågår och den sista skriftligt i efterhand. Bedömargruppen anser att både studenternas pedagogiska erfarenheter och kursvärderingsprocessen är relaterad till och genomfört så att studenterna kan ta en aktiv roll i lärandeprocesserna.

Studiemiljön utgörs av formella och informella lärandemiljöer. Det finns flerfunktionella undervisningssalar med utrustning, instrumentarium och anpassad akustik som studenterna har fri tillgång till. Studenter har möjlighet till egna inspelningar och offentliga uppträdanden. De har även tillgång till datorsalar med den senaste hård- och mjukvaran för musik. SMI är involverad i en utveckling av nya former för distansundervisning. Bedömargruppen instämmer i att den materiella omgivningen stöttar studenternas engagemang och delaktighet i utbildningen.

Bedömargruppen konstaterar samtidigt att det inte framgår tydligt varken från SMI:s självvärdering eller från platsbesökets diskussion hur studenternas pedagogiska erfarenheter och insikter fångas upp. Det är något SMI borde utveckla i framtiden.

Sammantaget anser bedömargruppen att SMI möjliggör en aktiv roll i lärandeprocessen för studenterna, genom bland annat ett studentcentrerat lärande i en liten miljö, kursvärderingsprocessen och modern utrustning. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden uppfylls.

3.3 Lärosätet säkerställer ett nära samband mellan forskning och utbildning i verksamheten.

Inte uppfylld

Enligt arbetsordningen är det FUN:s uppdrag och ansvar att utveckla "forskningsstrategin och ge ökad tillgång till forskningskompetens." I SMI:s självvärdering framgår att lärosätet traditionellt har varit ett lärosäte med en mycket stark kunskapsgrund i beprövad erfarenhet. Lärosätet pekar på att dess forskningsområden, musikpedagogik och logonomi, som har utvecklats utifrån beprövat erfarenhet, är unga och saknar forskning. Lärosätet anser att i beaktande av dess storlek och utbildningen på grundnivå, bedriver lärosätet ett ambitiöst forsknings- och utvecklingsarbete. Alla lektorer har 22,5 procent av sina tjänster för att bedriva forskning och kompetensutveckling. Lärosätet har även identifierad utbyggnad och utveckling av dess forskningsmiljö som ett utvecklingsområde. Till exempel har lärosätet ambitionen att skapa en gemensam forskningsmiljö med Södertörns högskola och att tydligare knyta examensarbeten på grundnivå till högskolans forskning. Bedömargruppen anser att en utveckling av de här områdena i framtiden är motiverad, men att SMI i dagsläget har en utmaning i att säkerställa samband mellan forskning och utbildning.

Lärosätets koppling mellan forskning och utbildning är enligt självvärderingen baserad på flera av lärarnas expertis i forskning och genom forskning som de bedriver delvis utanför SMI. De presenterar sin forskning för studenterna och använder forskningsexpertis i lärande och utformning av kurser. Ett annat sätt att säkra forskningsanknytning är att kurserna innehåller tillämpliga forskningsartiklar och forskningsresultat. På platsbesöket klargjorde SMI att alla kurser är konstnärligt eller vetenskapligt grundande. Bedömargruppen vill dock påpeka att SMI:s examenstillstånd enbart gäller generella examina. Särskilt anser SMI att pedagogik är väl vetenskapligt grundat.

Bedömargruppen anser ändå inte att SMI tillräckligt förtydligar sådana kvalitetsprocesser som säkerställer ett nära samband mellan forskning och utbildning i verksamheten. Musikpedagogik är ett etablerat och starkt område både nationellt, nordiskt och internationellt. Även logonomi bör vara ett ämne med starka samband mellan forskning och utbildning, när det gäller forskning i språk, tal och kommunikation. Bedömargruppen anser att till utvecklingsområdena hör vilka krav på undervisning respektive forskning som ställs vid anställning av lärarna samt vilka krav på lärarkompetens respektive forskarkompetens som ställs vid utvecklande av program eller kurser. Vidare är det också ett utvecklingsområde hur det bestäms vilka kurser som är forskningskopplade och hur sambandet mellan forskning i utbildnings- och kursplaner definieras.

Sammantaget anser bedömmarguppen att SMI, trots ett ambitiöst utvecklingsarbete, inte i tillräcklig utsträckning förtydligar vilka processer som säkerställer samband mellan utbildning och forskning, inte minst i samband med anställningsprocesser. Bedömargruppen anser inte att bedömningsgrunden uppfylls.

3.4 Lärosätet säkerställer att dess utbildningar utformas och genomförs med tydlig koppling mellan nationella och lokala mål, lärandeaktiviteter och examinationer.

Inte uppfylld

Enligt SMI:s självvärdering har lärosätet en tydlig koppling mellan nationella och lokala mål, lärandeaktiviteter och examinationer. Utbildnings- och kursplanerna granskas enligt SMI i FUN när det gäller kopplingen mellan nationella och lokala mål och hur de bryts ned i lärandemål innan de fastställs. I studiehandledningar beskrivs hur lärandeaktiviteter och examinationer kopplar till lärandemålen.

Av självvärderingen framgår att arbetet med att säkerställa kopplingen mellan nationella och lokala mål dock är pågående. Vid platsbesöken framkom att ett utvecklingsarbete pågår för att tydliggöra kopplingen mellan nationella och lokala mål, lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer. Det är för bedömargruppen inte tydligt hur SMI arbetar med programmatriser och kursplaner och var examinationsmoment specificeras. Självvärderingen och platsbesöken har inte gett klarhet i detta. Bedömargruppen ser brister i hur lärosätet hanterar kopplingen mellan nationella och lokala mål, lärandemål, lärandeaktiviteter samt examinationer.

Bedömargruppen anser att det är viktig att SMI systematiskt utvecklar arbetet för att förbättra kopplingen mellan program, kurser samt nationella och lokala mål. Detta skulle kunna underlätta för studenterna om de vill gå vidare på avancerade nivå på en annan högskola.

Sammantaget anser bedömargruppen att SMI inte i tillräcklig utsträckning säkerställer kopplingen mellan målen och examinationerna. Bedömargruppen anser inte att bedömningsgrunden uppfylls.

3.5 Utifrån kontinuerliga uppföljningar och periodiska granskningar vidtar lärosätet de åtgärder som krävs för att förbättra och utveckla utbildningarna.

Uppfylld

I självvärderingen framgår att FUN, ledningsrådet och samrådet är ansvariga för uppföljning, granskning och åtgärder för att förbättra och utveckla utbildningarna. Detta konstateras i arbetsordningen. Det är en generell process för kontinuerlig uppföljning och granskning av utbildningarna som tydliggörs i lärosätens kvalitetspolicy. En positiv utveckling är att det sedan 2018 finns en gemensam processbeskrivning för kursvärderingar inom lärosätets utbildningar. Den består av återkoppling från den senaste kursvärderingen, avstämning under kursens gång, eventuell revidering, utvärdering vid kursslut och sammanfattning av utvärderingarna. Analys samt eventuella förslag på ändringar tillgängliggörs också för studenterna. Mer generella programutvärderingar görs vart tredje år i form av alumnenkäter.

Det är ledningsrådets ansvar att planera, genomföra och återkoppla resultaten från interna utvärderingar till FUN. Sist utvärderades Musikpedagogprogrammet (2016–2017) och det identifierades då att många små kurser som läses parallellt leder till splittrade studier och för många hemuppgifter och examinationer. Utifrån den utvärderingen genomfördes förändringar genom att de små kurserna slogs samman till en kurs per läsår och det genomfördes en ämnesintegrering och samverkan mellan olika kurspaket.

En extern kvalitetsgranskning av utbildningar görs av lärosätet vart sjätte år, första gången blir 2023. Det är en ambition som bedömargruppen ser positivt på. På platsbesöket förstärktes bilden att processen uppföljning och utveckling av utbildningarna fungerar. Det är positivt att svarsfrekvensen för kursutvärderingar är 100 procent. Sammanfattningen av svaren för kursvärderingen publiceras, samlas och arkiveras. Bedömargruppen anser att de ovan nämnda processerna är lämpliga.

Positivt är att i självvärderingen och vid platsbesöket identifierade SMI utvecklingsområden som också bedömargruppen anser behöver utveckling när det gäller undersökningar och granskningar. Några av dessa har nyligen tagits fram för att revideras, som personalbarometern och studentbarometern. Det innebär att arbetet pågår för att utveckla undersökningarna och genomföra åtgärder för förbättring utifrån dem.

Sammantaget anser bedömargruppen att SMI via bland annat kursvärderingarna, återkoppling och generella programutvärderingar genomför de åtgärder som krävs för att förbättra och utveckla utbildningarna. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden uppfylls.

3.6 Lärosätet säkerställer att granskningsresultat publiceras och att åtgärder som planeras eller genomförs för att förbättra och utveckla utbildningarna kommuniceras på ett ändamålsenligt sätt med relevanta intressenter.

Uppfylld

SMI presenterar i självvärderingen flera arenor där det pågår kommunikation med relevanta intressenter om utveckling av utbildningar t.ex. dialogmöten med departement, styrelsemöten, studentkårsmöten och personalmöten. Granskningsresultat publiceras på intranätet och skickas via ett internt nyhetsbrev till studenterna genom den elektroniska plattformen. I självvärdering skrivs det också att "Protokoll från styrelse och nämnd samt minnesanteckningar från samråds- och profilmöten finns tillgängliga för personal och studenter på intranätet. Även resultat av enkäter och undersökningar med alumner, studenter och personal görs tillgängliga på samma plattform."

I kursutvärderingssystemet avrapporteringsfas skriver en lärare en sammanfattning av resultat och förslag på förändringar som också läggs ut på intranätet. Vidare informeras också avnämargrupperna. SMI har regelbunden dialog med externa aktörer genom Södertörnregionens Kulturskoleråd, Kulturrådet och andra högskolor genom Kulturskoleklivet. Kontakter finns även med Svenska Logonomförbundet och Röstforum. Bedömargruppen ser positivt på detta arbete.

Bedömargruppen anser att det är viktig att SMI utvecklar den externa kommunikationen ytterligare. Vid sidan av avnämargruppen som får information muntlig och de organ som de deltar i borde den externa kommunikationen nå den intresserade bredare publiken.

Sammantaget anser bedömargruppen att SMI genom bland annat dialoger och publiceringar säkerställer att relevanta intressenter nås av granskningsresultatet. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden uppfylls.

3.7 Lärosätet har och tillämpar goda rutiner för antagning av studenter och doktorander, tillgodoräknanden samt för utfärdande av examensbevis. Lärosätet har även en fastställd rutin för omprövning av beslut gällande studenter och doktorander.

Uppfylld

SMI visar i självvärderingen att de har rutiner för antagning av studenter, urval, tillgodoräknande och omprövning av beslut – detta framgår av antagningsordningen. Det finns också fastställda riktlinjer för behörighetsprövning av reell kompetens. Lärosätets antagning sker framför allt genom Antagning.se via ett formulär på högskolans webbplats och genom antagningsprov. I studieordningen anges reglerna för examination. Utfärdande av examina anges i aktuella utbildningsplaner. FUN har det övergripande ansvaret för överklagandeärenden, där alternativet är en civil rättsprocess. Bedömargruppen anser att lärosätet hanterar dessa frågor på ett tillfredsställande sätt.

Bedömargruppen påpekar ändå några utvecklingsområden: I studieordningen framgår bland annat att omprövning kan ske, men platsbesöket gjorde det sannolikt att flera studenter inte känner till möjligheterna till omprövning. Kommunikation till studenterna om studieordningen kan därför förbättras. Antagningsordningen borde göras tillgänglig för de sökande, numera är den publicerad på intranätet. Lärosätet borde klargöra ansvaret och processen för utfärdande av examensbevis, det nämns inte i arbetsordningen, utbildningsplanerna och studieordningen.

Sammantaget anser bedömargruppen att SMI genom antagningsordningen och studieordningen har och tillämpar tillfredsställande rutiner för antagning, tillgodoräknande och omprövning. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden uppfylls.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)