Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Student- och doktorandperspektiv
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Student- och doktorandperspektiv

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
Publicerad: 2020-11-17
Lärosäte: Stockholms Musikpedagogiska Institut
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Student- och doktorandperspektiv

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att lärosätet säkerställer studenternas möjligheter och förutsättningar att utöva sitt inflytande över utbildningen och sin studiesituation. Lärosätet visar ett engagemang kopplat till studentinflytande, och det finns i dag ett systematiskt arbete som kopplas till ett lärosätesövergripande kvalitetsarbete. Ett utvecklingsområde är att lärosätet behöver säkerställa att det finns ett gott samarbete mellan studenter och lärosätets anställda utöver de informella dialogerna.

Styrkor

 • Studenter får möjlighet till representation i de officiella beslutande och beredande organ på ett tillfredsställande sätt.
 • Lärosätets storlek ger goda möjligheter till effektiva dialoger och kommunikation mellan studenter och lärosäte.
 • Det nära samarbetet mellan undervisande lärare och studenter.

Utvecklingsområden

 • Lärosätet behöver säkerställa att studenternas inflytande inte påverkas negativt av informella processer och dialoger.
 • Det behöver finnas ett oberoende studentombud eller annan person med liknande funktion.

5.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, ett systematiskt arbete med att verka för studenters och doktoranders möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation.

Uppfylld

Enligt lärosätets självvärdering säkerställs studenternas och doktorandernas rätt att utöva inflytande över sin utbildning och sin studiesituation genom möjligheten till representation i beslutande och beredande organ, samt i tillfälliga konstellationer som jurygrupper. Även studentinlagan vittnar om att det finns goda möjligheter till representation. Utöver den representation i olika beslutande och beredande organ som erbjuds hålls även tre gånger per år samrådsmöten mellan SMI:s direktion och studentkårens styrelse. Bedömargruppen ser det som en av lärosätets styrkor.

Lärosätet kan behöva säkerställa, främst via schemaläggning, att studenter har möjlighet till engagemang i studentkåren i större grad, trots att en stor del av studenterna bara befinner sig på lärosätet under en begränsad tid av utbildningen. Detta är ett utvecklingsområde som lärosätet nämner i självvärderingen. När avståndet ökar kan det bli en utmaning för studenterna att vara tillgängliga för representation. Bedömargruppen anser däremot inte att det är ett akut problem och är överlag nöjda med hur lärosätet hanterar detta.

Från och med 2019 genomförs en studentbarometer för att ge alla studenter möjlighet att lämna synpunkter på studiemiljö, information och kursvärderingar. Resultaten från undersökningen presenteras för nämnden och ledningsrådet och följs upp av ledningen. Åtgärder har genomförts på basis av barometern framför allt när det gäller lokalerna. Bedömargruppen ser positivt på barometern. Ett utvecklingsområde är att få fler svarande, vilket lärosätet själv tar upp i självvärderingen.

Lärosätet beskriver att det finns en god relation till studenterna. Det kompletteras med ett systematiskt arbete som stärker studenternas rätt till inflytande över utbildningen och sin studiesituation. Vid platsbesöket framkom däremot att de informella dialogerna gör det svårare för lärosätet att säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete genom rutiner och processer. Bedömargruppen anser därför att tillämpningen av rutiner för kvalitetssäkringsarbetet för studenterna bör utvecklas. Det finns exempelvis inte några exempel på hur studenterna kan utöva sin rätt till inflytande vid beslut som fattas utanför de organ där studentrepresentanter är inbjudna. I lärosätets självvärdering beskrivs hur lärosätet med branschavnämare initierar frågor om utbildningarnas inrättande genom en informell dialog, där studenterna inte är närvarande. I självvärderingen nämner lärosätet även att det ibland fattas beslut av rektorn och inte av styrelsen eller FUN där studenterna finns representerade, av lärosätet definierade som "faktiskt handlande", vilket försvårar studentinflytande. Även de muntliga överenskommelserna som beskrivs i lärosätets självvärdering och under platsbesöket ser bedömargruppen som problematiskt ur ett kvalitetssäkringsperspektiv. En likvärdig utbildning ser bedömargruppen som svår att uppnå utan gemensamma rutiner.

I studentinlagan framhåller studentkåren att kommunikationen mellan ledningen och studenterna fungerar bra när det gäller praktiska och konkreta saker. Exempelvis har önskemål från studenterna om förändringar i studiemiljön uppfyllts inom kort tid. Lärosätet och studenterna beskriver både i de egna skrivelserna och under platsbesök att storleken på lärosätet är en fördel. Genom att lärosätets anställda och studenterna hela tiden befinner sig nära varandra upplever studenterna att det är lätt att få kontakt med personalen. Det bedöms vara ett tillfredsställande tillvägagångssätt från båda parter. Bedömargruppen håller med i det avseendet och ser lärosätets storlek som en fördel med god potential till att utveckla och förbättra studentinflytandet. Med tanke på studenternas rättigheter finns det dock inte ett studentombud, en studievägledare eller liknande, utan studenter hänvisas istället till studierektor. Bedömargruppen menar att det kan finnas en möjlig problematik i den konstruktionen när det gäller att skydda studenternas rättigheter, eftersom studierektorn framför allt är anställd av lärosätet. Det kan bli problematiskt om den personen förväntas driva ärenden mot sin egen arbetsgivare.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)