Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Förutsättningar
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Förutsättningar

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
Publicerad: 2020-11-17
Lärosäte: Stockholms Musikpedagogiska Institut
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Förutsättningar

Tillfredsställande

SMI är ett förhållandevis litet lärosäte med många högt specialiserade lärare med begränsad tjänstgöringstid, kompletterat med få heltidsanställningar. Det innebär att undervisningen på SMI täcker relativt många specialområden – i kombination med ett begränsat antal anställda lärare (sett till heltidsekvivalenter). Lärarna har i stor omfattning anställning på andra lärosäten och egen konstnärlig verksamhet vid sidan av tjänsten på SMI. Fördelen med detta är att lärarna kan bidra med erfarenheter från mångfalden i det konstnärliga och musikpedagogiska fältet till sin undervisning, vilket leder till att de gör lärmiljön på SMI till del av en större lärmiljö än vad färre anställda med större tjänster kan göra. Nackdelen är att den enskilda lärarens anknytning till SMI kan bli alltför sporadisk, liksom att det kan förekomma att lärare aldrig träffar varandra, vilket kan göra kollegial utveckling och coachning till en utmaning. Genom att tillämpa anställningsordning och rutiner vid anställningar säkerställer lärosätet att lärarna har rätt kompetens. Detta kan dock systematiseras på ett bättre sätt. På kurser, studiedagar och utvecklingssamtal säkerställs också att lärare får möjlighet att utveckla både sin pedagogiska kompetens och ämneskompetens.

De många deltidslärarna är till övervägande del en styrka. Studenterna får tillgång till högt specialiserade och kompetenta lärare, som är närvarande och tillgängliga för studenterna, även mellan lektionerna. Denna personliga kontakt mellan lärare och studenter innebär också en individuell uppföljning som tillsammans med antagningsprov och de digitala plattformarna säkerställer att studenterna får goda möjligheter att genomföra utbildningen i rätt tid. Lärarna hittar bra sätt för det kollegiala samarbetet som kompenserar utmaningarna med att inte vara fysiskt närvarande samtidigt. Först och främst används digitala kommunikationsmedel, både mellan lärarna samt mellan lärarna och studenterna, och detta upplevde båda parter som tillfredsställande. De digitala plattformarna och uppföljningarna säkerställer också att infrastrukturen, studiestödet och läranderesurserna är tillfredsställande.

Bedömargruppens samlade bedömning är att SMI:s förutsättningar för att bedriva utbildningsverksamhet är på en tillfredsställande nivå.

Styrkor

 • Lärosätet har en generös mängd insatser för kompetensutveckling, även för timanställda lärare.
 • SMI:s kvalitetssystem säkerställeratt de lärare som redan är anställda har rätt kompetens för den aktuella utbildningsverksamheten, bland annat genom anställningskommittéer.
 • Studenternas studiegång underlättas genom individuella uppföljningar, studieverkstad och digitala plattformar.
 • Lärosätet gör individuella uppföljningar av lärare, framför allt i form av utvecklingssamtal med rektorn.

Utvecklingsområden

 • Studenterna behöver ha tillgång till biblioteket på distans och en oberoende studievägledning.
 • Lärosätet behöver tydliggöra vissa institutionella processer för uppföljning och utveckling, till exempel utveckling av nya utbildningsprogram.
 • Lärosätet behöver beskriva processerna för rekrytering av lärare tydligare mot bakgrund av nya utbildningsbehov.

2.1 Lärosätet säkerställer att den undervisande personalens kompetens motsvarar utbildningsverksamhetens behov.

Uppfylld

SMI:s anställningsordning innehåller föreskrifter om lärarkategorier, rekrytering av lärarpersonal, befordran och ställning som professor.

Av självvärderingen framgår att SMI:s lärarkår till stor del består av "ämnesspecialister i smala spetsområden". I självvärderingen framhålls också att lärarnas beprövade erfarenhet gör att SMI kan erbjuda en utbildning med "stark förankring i, och relation till, de verksamhetsfält som studenten förbereds för". Dessutom erbjuder lärosätet högskolepedagogiska kurser för lärarna, liksom en generös mängd insatser för kompetensutveckling.

När det gäller rekrytering av nya lärare framgår av SMI:s kvalitetspolicy att rektorn anmäler behov av nya läraranställningar till FUN. En kommitté som består av tre ledamöter utses därefter av FUN, rektor och studierektorn. Kommittén består av en utbildningsledare, en sakkunnig lärare och en student.

Det framgår inte tydligt hur rektorn avgör om det finns behov av nyanställningar. Utbildningsinstitutioner nyanställer normalt på ett av två sätt: antingen som en konsekvens av vakanser (en lärare lämnar institutionen och ersätts av en annan) eller för att utbildningsverksamheten möter nya behov och därför behöver lärare med nya kompetenser. I det första fallet är problemet ganska enkelt, men i det andra fallet är bedömargruppens uppfattning att det är långt mer komplicerat.

Bedömargruppen saknar en beskrivning av processerna för rekrytering av lärare på grund av nya utbildningsbehov, det vill säga att det säkerställs att rekryteringen av nya lärare utvärderas strategiskt utifrån utbildningsverksamhetens utvecklingsbehov.

Av självvärderingen framgår att cirka två tredjedelar av lärarna är timlärare med en tjänstgöring under 20 procent av en heltid. I anställningsordningen framgår att timlärarna anställs per läsår. Under intervjun med rektorn under platsbesöket blev det tydligt att det är sällan som man anlitar helt nya lärare, utan det är ofta samma timlärare som får förnyat förtroende varje år. Det är med andra ord få lärare som byts ut. SMI bör se över hur uppföljning och utvärdering av lärares prestationer görs i samband med dessa nyanställningar. SMI:s utvecklingsbehov kan ändras och bedömargruppen uppmanar därför lärosätet att arbeta vidare med att tydliggöra den strategiska förankringen av rekryteringsprocessen.

Bedömargruppen bedömer utifrån det insända materialet, platsbesöket och intervjuerna att lärarna på SMI har spetskompetens och är väl förankrade i verksamhetsfältet. Bedömargruppen anser också att SMI:s kvalitetssystem säkerställer att de lärare som redan är anställda har rätt kompetens för den aktuella utbildningsverksamheten. Bedömargruppen konstaterar att SMI har en lång erfarenhet av sitt utbildningsområde och ett stort kontaktnät. På så sätt har lärosätet arbetat upp kunskap om vilken kompetens som behövs. Genom individuella uppföljningar av lärarna, kursvärderingarna och regelbundna kontakter med externa intressenter säkerställer lärosätet kompetensen.

Sammantaget anser bedömargruppen att lärosätet via anställningsordning och rutiner vid anställningar säkerställer att den undervisande personalens kompetens motsvarar utbildningsverksamhetens behov. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden uppfylls.

2.2 Lärosätet säkerställer att de tillhandahåller en främjande miljö som ger undervisande personal möjlighet att utveckla såväl sin pedagogiska kompetens som sin ämneskompetens, samt förutsättningar att bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt.

Uppfylld

Kompetensutveckling är en fast del av tjänsten för all undervisande personal på SMI, även för timlärare. Av SMI:s självvärdering framgår att lärarna har, beroende av tjänst, mellan 15 till 30 procent av arbetstiden till egen kompetensutveckling, inom anställningen. Kompetensutveckling kan vara "egen förkovran (…) eller beordrad genom t.ex. särskilda utbildningsinsatser" som SMI anordnar för sin personal. SMI har de senaste åren anordnat ett antal studiedagar och kurser i högskolepedagogik för lärarna. Hösten 2019 behandlas "gruppundervisning som form" i en av de högskolepedagogiska kurserna.

Bedömargruppen anser att det är mycket positivt att all undervisande personal, även timlärarna, har en generös tillgång till kompetensutveckling jämfört med liknande utbildningsinstitutioner internationellt, och bedömer att SMI har en främjande miljö. Enligt självvärderingen finns också möjlighet för lärarna att delta i kursverksamheten vid Södertörns högskola. Det finns exempelvis utvecklingskurser i handledning och seminarier. SMI erbjuder också en introduktion till nyanställda.

Eftersom en stor del av personalen även har andra anställningar, är det enligt rektorn lite av ett pussel att få kompetensutvecklingen på plats. Det framgick av platsbesöket att kompetensutvecklingen följs upp i utvecklingssamtal med lärarna och timlärarna. Däremot har lärosätet inte tydligt beskrivit processerna för uppföljningen.

Bedömargruppen uppmanar lärosätet att arbeta vidare med att tydliggöra hur systematisk uppföljning och dialog mellan ledningen och lärarna säkerställer att kompetensutvecklingen alltid har relevans för både den enskilda läraren och undervisningsverksamheten.

Sammantaget anser bedömargruppen att lärosätet säkerställer att lärarna får möjlighet att utveckla både sin pedagogiska kompetens och sin ämneskompetens, genom bland annat kurser, studiedagar och utvecklingssamtal, samt ger lärarna förutsättningar att bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden uppfylls.

2.3 Lärosätet säkerställer att infrastruktur, studentstöd och läranderesurser är ändamålsenliga för studenternas och doktorandernas lärande och att dessa används på ett effektivt sätt.

Uppfylld

Av självvärderingen framgår att lärmiljön vid SMI består av informella, formella och virtuella lärmiljöer som ger förutsättningar för ett studentcentrerad lärande med ett undersökande arbetssätt och eget ansvarstagande i olika former av läraktiviteter och pedagogiska möten. Studierektorn har samordningsansvaret för studenter med funktionsvariationer, bedömningar av behov och beviljande av pedagogiskt stöd. Lokalerna, som är nya och välutrustade, kan bokas av studenterna via webben. Språkstöd finns tillgängligt för studenterna. Lärare och studenter har tillgång till ett virtuellt Learning Management System. SMI deltar i ett pilotprojekt om digital närvaro i musikundervisningen, ultra low latency, som ska möjliggöra musikutövande på distans. Vid platsbesöket framgick att både lärare och studenter var nöjda med detta. I plattformen Schoolity görs bland annat schemaläggning, studieplanering och återkoppling.

SMI flyttade sommaren 2017 till ombyggda och anpassade lokaler vid campus Flemingsberg. I planeringen och projekteringen av lokalerna var arbetsmiljön för studenter och lärare ett prioriterat område. Bedömargruppen anser att SMI arbetar systematiskt med kvalitetsarbetet i arbetsmiljön. I självvärderingen framgår att man arbetar systematiskt med att riskbedöma och göra uppföljningar av arbetsmiljöarbetet. Via en plattform kan exempelvis fel anmälas. Lokaltekniker har också i uppdrag att varje dag syna arbetet. Lokalerna har bland annat tagits upp i studentbarometern och utifrån de synpunkter som kom fram där har vissa förändringar gjorts. Bedömargruppen bedömer även att den psykosociala arbetsmiljön är god, utifrån att SMI sedan många år har mycket få arbetsrelaterade sjukskrivningar och arbetsbortfall.

Den systematiska uppföljningen av kvaliteten i lärmiljön är däremot inte självständigt beskriven i självvärderingen, men enligt Tidsplan för kvalitetssäkringsarbetet 2018–2028 ingår den i en rad olika återkommande processer, enkäter och kursvärderingar. Bedömargruppen uppmanar SMI att tydliggöra hur feedbackprocesserna på området fungerar.

Av självvärderingen framgår att ett utvecklingsområde för biblioteket är att studenterna även ska kunna ha tillgång till bibliotekets databaser med inloggning på distans, något de inte har nu. De lösningar som finns till hands nu är för dyra. Bedömargruppen menar att det är ett stort problem, eftersom SMI:s studenter inte är på plats på campus varje dag och måste sköta en stor del av studierna på distans. Bedömargruppen anser att biblioteket är viktigt för SMI:s studiemiljö och att studenterna därför måste ha möjlighet att logga in på distans, och uppmanar SMI att lösa problemet. Studenterna har tillgång till biblioteket på Södertörns högskola, och SMI har en representant i biblioteksrådet på Södertörns högskola som har möten två gånger per termin. De har bland annat till uppgift att följa upp i vilken omfattning SMI:s studenter utnyttjar bibliotekets resurser och utvecklingsområden.

Studievägledningen för studenterna sköts av studierektorn och är inte förankrad någon annanstans i verksamheten. Det är enligt bedömargruppen inte optimalt, eftersom studierektorn genom sin position i institutionens styrelse i vissa situationer kan få en olycklig dubbelroll genom att både vara den som ger råd till studenterna utifrån deras eget bästa och samtidigt har ansvaret för att leda institutionen. Även om studierektorn vill balansera de två rollerna på ett föredömligt sätt, kommer det tillfällen när motstridiga intressen kan väcka berättigade misstankar om att studievägledningen av studenterna inte har varit tillräckligt objektiv. Bedömargruppen konstaterar därför att ett utvecklingsområde är att studievägledningen tas tillvara på ett bättre sätt med en lösare koppling till institutionens ledning.

Sammantaget är bedömargruppens överordnade intryck att lärosätet via bland annat digitala plattformar och uppföljningar säkerställer att infrastrukturen, studiestödet och läranderesurserna i allt väsentligt är ändamålsenliga och används på ett effektivt sätt. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden uppfylls.

2.4 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, att studenter och doktorander ges goda förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad studietid.

Uppfylld

Av SMI:s självvärdering framgår att en första kontroll av studenternas förutsättningar att genomföra utbildningen sker vid antagningen. Studenter som söker till programutbildning genomgår antagningsprov där en jury bedömer studenternas förkunskaper utifrån utbildningskraven. Enligt självvärderingen söker "studenterna både mot uppställda krav för antagning och i konkurrens om platser med övriga sökande". Vid den senast antagningen var det drygt 3 sökande per plats.

Bedömargruppen delar lärosätets åsikt om att det är en stor fördel för studenternas möjlighet att genomföra studierna i tid att de har relevant kompetens redan när de påbörjar studierna. Det säkerställs effektivt genom ett antagningsprov, särskilt när det är konkurrens om studieplatserna.

Efter den inledande antagningen av studenter finns på SMI en omfattande palett av olika åtgärder som kan underlätta studenternas möjligheter att genomföra studierna i tid. SMI beskriver det som en styrka att man kan möta studenternas behov av att studera på deltid i olika omfattning med anpassad individuell studiegång. Studenterna har kontinuerlig tillgång till sin studieplan och sina studieresultat, inklusive ofärdiga redovisningar och rester via Schoolity. I musikpedagogprogrammet har profilansvariga lärare i uppgift att följa studenternas studiegång. I logonomprogrammet har utbildningsledaren fokus på studenternas resultat. Till sist är det studierektorns uppgift att följa varje students utveckling och ge vägledning om till exempel individuell studieplan och studieuppehåll.

SMI har också, enligt självvärderingen, samverkan med Södertörns högskola om olika aktiviteter som kan hjälpa studenterna att genomföra studierna. Genom studieverkstaden får studenterna möjlighet till handledningsstöd, samt föreläsningar och kurser i exempelvis studieteknik, skrivande och muntlig presentation. Det finns också en möjlighet för studenter till stödsamtal.

Bedömargruppen gör den samlade bedömningen att SMI via antagningsprov, digitala plattformar och individuell uppföljning säkerställer att studenterna får goda möjligheter att genomföra utbildningen i rätt tid. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden uppfylls.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)