Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll
Publicerad: 2020-11-17
Lärosäte: Stockholms Musikpedagogiska Institut
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande

Bedömargruppen bedömer att lärosätet säkerställer att utbildningarna, genom rutiner och processer, utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Lärosätet bedriver ett systematiskt arbete med att förbereda studenterna för ett arbetsliv i förändring. Studenterna har handledd egen undervisning och verksamhetsförlagd praktik under hela utbildningen. Både studenternas och lärarnas erfarenheter tas tillvara. Samverkan med arbetslivet inom det pedagogiska området uppges fungerar bra. Samverkan med Kulturskolerådet och kulturskolorna i Södertörnsregionen förstärker den bilden.

Styrkor

 • Studenterna har handledd egen undervisning samt verksamhetsförlagd utbildning
 • Närhet till arbetslivet genom samverkan med bland annat Kulturskolerådet och kulturskolorna i Södertörnsområdet samt genom Kulturskoleklivet.
 • Kontakter med arbetslivet genom fast anställda lärare, timanställda och gästlärare.

Utvecklingsområden

 • Alumnverksamheten, som lärosätet själva identifierat, kan utvecklas.
 • Lärosätet behöver införa ett mer strukturerat arbete med att förbereda studenterna för en arbetsmarknad i förändring även i de delar som handlar om entreprenörskap, kombinerade tjänster, anställning kombinerat med eget företagande med mera.
6.1 Lärosätet säkerställer, genom rutiner och processer, att utbildningarna utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Uppfylld

Lärosätet ska enligt sina stadgar bedriva pedagogisk högskoleutbildning särskilt för dem utan formell behörighet. I utbildningsplanen för musikpedagogprogrammet står bland annat att studentens tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete är en viktig resurs i utvecklandet av ny kunskap. För att bli antagen till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet även minst två års eftergymnasiala studier, exempelvis folkhögskola, eller yrkeslivserfarenhet inom ett område som är relevant för den sökta utbildningen.

I lärosätets vision för 2017–2027 står att studenterna förbereds för att möta målgruppens skiftande behov med fokus på ett livslångt lärande. Ett centralt moment i utbildningen är, enligt självvärderingen, handledd egen undervisning och verksamhetsförlagd utbildning, där studenterna auskulterar på olika arbetsplatser för att observera varierande typer av undervisning, undervisningsmiljöer och andra relevanta verksamheter. Lärosätet samlar även in reflektioner från alumner. Underlaget används i förslag till åtgärder om reviderad utbildning. Enligt självvärderingen ser lärosätet alumnverksamheten som ett utvecklingsområde. Bedömargruppen delar den uppfattningen.

Enligt arbetsordningen utses en styrelseledamot av Kulturskolerådet. Ytterligare tre ledamöter ska representera aktuella musikpedagogiska strömningar. Ett viktigt tema för styrelsens interna utvärdering är styrelsens sätt att förhålla sig till omvärldsbevakning.

Självvärderingen tar upp närheten till arbetslivet som en styrka, dels genom samverkan med Kulturskolerådet och samverkan med kulturskolorna i Södertörnsregionen, dels genom Kulturskoleklivet. Diskussioner förs tillsammans med kulturskolecheferna i Södertörnregionen om kompetensbehov och utvecklingsprioriteringar. Kulturskolorna säkerställer tillgång på platser för verksamhetsförlagd utbildning och lärosätet erbjuder fortbildning i samråd med kulturskolorna. Gästföreläsare bjuds in till särskilda fördjupningsveckor där specifika ämnen behandlas med relevans för studenternas kommande yrkesutövning. Lärare som är anställda vid lärosätet arbetar ofta även vid andra utbildningsorganisationer, som kulturskolor, grund- och gymnasieskolor, folkhögskolor och andra lärosäten samt inom olika konstnärliga verksamheter. Det ger indirekt en relation till de verksamhetsområden som studenterna förbereds för. Bedömargruppen betonar vikten av system som fångar lärarnas erfarenheter och kunskaper samt kontakter med arbetslivet.

Bedömargruppen menar att förmågan att möta förändringar i arbetslivet innebär att kunna hantera frågor som uppstår i undervisningssituationen men även att möta en arbetsmarknad där förutsättningarna ständigt förändras. Kombinerade tjänster, anställning kombinerad med eget företagande, deltidsanställningar, tidsbegränsade anställningar, flera olika arbetsgivare med mera är en del av den verklighet många studenter kommer att mötas av. Bedömargruppen ser här ett utvecklingsområde för lärosätet där lärares kunskaper och erfarenheter tas tillvara på ett strukturerat sätt och där delaktigheten inom lärosätet kan öka.

Bedömningsgrunden anses uppfylld. Bedömargruppen gör bedömningen att lärosätet, genom rutiner och processer, säkerställer att utbildningarna utvecklar studenternas beredskap att möta ett arbetsliv i förändring. Lärosätet bedriver ett systematiskt arbete med utvecklingen av utbildningarna, i samverkan med relevanta aktörer och med en väl fungerande dialog med det omgivande samhället. Studenternas erfarenheter tas om hand och används i utvecklingen av utbildningarna, både tidigare erfarenheter och de som de skaffar sig under utbildningen. Bedömargruppen ser positivt på att lärosätet utvecklar alumnverksamheten.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)