Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Kvalitetssäkringsarbete
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Kvalitetssäkringsarbete

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2019-10-21
Lärosäte: Röda Korsets högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Bedömning:

Godkänt godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll

Motivering:

Sammantaget visar underlagen på att kvalitetssäkringsarbetet endast kan godkännas med förbehåll. Bedömningsområdet Styrning och organisation bedöms inte vara tillfredsställande. Bedömargruppens uppfattning är att lärosätet kan åtgärda bristerna i det bedömningsområde som inte är tillfredsställande inom två år.

Bedömargruppen anser att lärosätets kvalitetssystem är ambitiöst uppbyggt utifrån dels erfarenheter, dels den nya organisationens visioner och mål för verksamheten. Eftersom systemet är ungt har det inte till alla delar kunnat genomföras fler än ett årsvarv, men bedömargruppen uppfattar systemet som ändamålsenligt och transparent, och att systemet kan säkerställa kvaliteten i utbildningarna och i lärosätets övriga verksamhet. Vid Röda Korsets högskola råder en stolt kvalitetskultur som genomsyrar både styrdokumenten och intervjuerna vid platsbesöken. Den nya organisationen, med otydliga roller i praktiken, är i sin nuvarande form inte till fördel för kvalitetsarbetet. Bedömargruppen anser att en tydlig ansvarsfördelning är en viktig förutsättning för ett systematiskt kvalitetsarbete. Lärosätet är medvetet om problemet och har nyligen utvärderat organisationen, och ett utvecklingsarbete har tagit vid. Lärosätet beskriver systematiska processer för utvärdering, utveckling och återkoppling och intervjuerna vid platsbesöken vittnar om en engagerad personal och studentkår. Lärosätet visar genom utvärderingen av organisationen och andra åtgärder, som paus i en del av utbildningsverksamheten på avancerad nivå, prov på att lärosätet tar tillvara de resultat som utvärdering av verksamheten visar.

Bedömargruppen anser att lärosätet beskriver flera processer för systematisk utvärdering och utveckling av lärosätets förutsättningar för verksamheten som också fungerar väl, och följs upp regelbundet. Samtidigt finns det andra processer som behöver vidareutvecklas. Systematiken för processerna inom strategisk kompetensförsörjning är otillräckligt beskrivna, framför allt för kompetensutveckling för befintlig personal. Det är oklart i vilken omfattning kompetensutveckling sker utifrån den enskilda medarbetarens önskemål och hur utvecklingen avser stöda lärosätets strategiska plan och behov. Lärosätet har en systematik beskriven för att säkerställa kompetensen vid nyrekrytering av personal. För att säkerställande infrastrukturen för IT, sätter lärosätet stort fokus på en IKT-pedagog som ska anslutas till lärosätets verksamhet. Lärosätet arbetar aktivt och systematiskt med att främja en god arbetsmiljö för studenter och medarbetare, vilket underlättar möjligheterna att bedriva arbete och studier på ett effektivt sätt. Den undervisande personalens deltagande i programråd, där pedagogisk utveckling diskuteras, är ett exempel på den främjande miljön. Bedömargruppen uppfattar att lärosätets kvalitetssäkringsarbete inom kursvärderingar har lett till tydliga förbättringar av förutsättningar och effektivitet i utbildningen.

Bedömargruppen anser att lärosätet uppfyller samtliga bedömningsgrunder inom bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat, men till olika grad. Bedömargruppen konstaterar att lärosätet har rutiner och processer för utformning, utveckling, inrättande samt nedläggning av utbildningar. Inrättande av nya utbildningsprogram beskrivs översiktligt. Bedömargruppen anser också att lärosätet beskriver en lärandemiljö med studentens lärande i centrum och att man har lagt kraft på uppföljning. Det är tydligt för bedömargruppen att en utveckling av utbildningen och lärandemiljön sker på lärosätet. Bedömargruppen kan konstatera att lärosätet har fokuserat på att kvalitetssäkra forskningsanknytningen i undervisningen och att arbetet gett utdelning. Processerna är tydligt beskrivna och systematiskt uppföljda. Bedömargruppen anser att målet att samtliga anställda lärare tillhör någon av högskolans tre forskningsmiljöer är en god grund för att skapa koppling mellan forskning och utbildning. Bedömargruppen anser att lärosätet har tillfredsställande rutiner för antagning av studenter och för utfärdande av examensbevis. Bedömargruppen konstaterar att en tydlig plan för när tillgodoräknandeprocessen kan återupptas saknas och anser att detta bör prioriteras av lärosätet.

Bedömargruppen anser att lärosätets aktiva och systematiska arbete med jämställdhet genomsyrar både utbildningens innehåll och utformning samt genomförandet av utbildningsverksamheten. Det aktiva arbetet bekräftas i styrdokument, av pågående utvecklingsarbete och i intervjuer i samband med platsbesök. Flera goda exempel på systematiskt arbete finns, t.ex. en tydlig presentation av arbetet på lärosätets webbplats.

I lärosätets handlingsplan för kvalitetsarbetet och i självvärderingen är det tydligt att studentinflytande, engagemang och information till studenterna är centrala vid lärosätet. Genom olika verksamhetssätt, utredningar och uppföljningar säkerställer lärosätet studenternas möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation. De mest inflytelserika och systematiskt genomförda och uppföljda utvärderingarna är studentbarometern och kursutvärderingar på grundnivån. Utvärderingarna är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet som bedömargruppen ser positivt på. Uppföljningarna av dem har lett till utveckling och förbättring av kurser och utbildningar. Bedömargruppen uppfattar att systematiken för studentinflytande är svagare på avancerad nivå än på grundnivå. Bedömargruppen ser därför positivt på det påbörjade arbetet med att utveckla studentinflytandet på avancerad nivå. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet ser till att informationsflödet till och från alla studenter fungerar.

Bedömargruppen anser att kvalitetssystemet innehåller rutiner och processer för att säkerställa att utbildningarna har ett arbetslivsperspektiv och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Lärosätet presenterar samverkan som en integrerad del av verksamheten på olika plan – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Intressenter har identifierats och anges i lärosätets dokument för utbildningsstrategier. Högskolan har ett fungerande samverkansarbete med mål och prioriteringar, och arbetet följs upp.

Ansvarig utredare:
Charlotte Elam