Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Student- och doktorandperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Student- och doktorandperspektiv

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2019-10-21
Lärosäte: Röda Korsets högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Student- och doktorandperspektiv

Bedömning med motivering: Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredställande

I lärosätets handlingsplan för kvalitetsarbetet och i självvärderingen syns väl att studentinflytande, engagemang och information till studenterna är centrala vid lärosätet. Bedömargruppen anser att lärosätet har ett verksamhetssätt som i dokument och i platsbesök syns i formen av en positiv attityd till studentengagemang och studentmedverkan. Genom olika verksamhetssätt, utredningar och uppföljningar säkerställer lärosätet studenternas möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation. De mest inflytelserika och systematiskt genomförda och uppföljda utvärderingarna är studentbarometern och kursutvärderingar på grundnivån. Utvärderingarna är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet som bedömargruppen ser positivt på. Uppföljningarna av dem har lett till utveckling och förbättring av kurser och utbildningar. Bedömargruppen uppfattar att systematiken för studentinflytande är svagare på avancerad nivå än på grundnivån. Bedömargruppen ser därför positivt på det påbörjade arbetet med att utveckla studentinflytandet på avancerad nivå. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet ser till att informationsflödet till och från alla studenter fungerar. Detta uppfattas vara särskilt betydande för studentengagemanget på avancerad nivå, eftersom dessa studenter inte rör sig kontinuerligt på campus. Bedömargruppen uppfattar att lärosätet visar medvetenhet om problematiken och har inlett ett arbete för att förbättra situationen.

Följande styrkor har bedömargruppen identifierat inom bedömningsområdet student- och doktorandperspektiv:

 • Lärosätet visar en positiv attityd till studentengagemang och studentmedverkan. ·
 • Lärosätet lägger stor vikt vid att främja studentrepresentation i olika organ och har utvecklat ett system för arvodering av studentrepresentanter.
 • Lärosätet har en systematisk insamling av studenternas utvärderingar och uppföljning av dem.
Bedömargruppen vill lyfta fram följande utvecklingsområden inom bedömningsområdet student- och doktorandperspektiv:
 • Lärosätet rekommenderas att se till att alla studenter har direkt tillgång till dokument från möten hos lärosätets nämnder och råd.
 • Lärosätet rekommenderas att skapa tydligare och i högre grad dokumenterade former för studenterna på avancerad nivå att utöva inflytande över sin utbildning och situation.

Bedömning av bedömningsgrunden:

5.1 Lärosätet säkerställer studenternas och doktorandernas möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation.

Uppfylld

I självvärderingen konstateras att studenter på grundnivå finns representerade i högskolestyrelsen, ledningsgruppen, utbildningsnämnden, internationella rådet, disciplinnämnden, jämlikhetsnämnden, rekryteringsrådet, arbetsmiljökommittén och i kvalitetsrådet. Detta bekräftas bland annat i lärosätets styrdokument och i samband med platsbesöken.

Ett övergripande mål från lärosätets sida har varit att öka studentengagemanget inom högskolans verksamhet. Tidigare har studentkåren arbetat på ideell bas. I syfte att stärka ytterligare engagemang och medverkan har ledningen beslutat att från och med höstterminen 2018 betala arvode till studentrepresentanter i olika organ. Finansiellt incitament har varit ett sätt för att lösa problemet med bristande engagemang, vilket har belysts i Röda Korsets högskolas studentkårs studentinlaga. I självvärderingen beskriver lärosätet att förvaltningschefen och de programansvariga för sjuksköterskeutbildningen har regelbundna möten med studentkåren, för att informera om och diskutera aktuella frågor som är angelägna för studenterna. Studentkårens ledning har regelbundna möten med rektorn.

Studenterna uttrycker i studentinlagan en önskan om ökad återkoppling och tydligare kommunikation om uppföljningen eller de åtgärder som tas på basen av resultaten av kursvärderingar. Vid platsbesöken verifierades inte problematiken. Lärosätet har sedan 2018 arbetat systematiskt med att förbättra svarsfrekvens och engagemang från studenterna i kursvärderingsprocessen. Systematiken beskrivs i lärosätets styrdokument, och under platsbesöken framlades exempel på hur kursvärderingarna leder till utveckling och förbättring av kurser och utbildningar. Ett exempel är att de studerande får information inför varje ny termin om vad tidigare kursvärderingar visat och vilka kvalitetsförbättringsåtgärder som genomförts. Vid platsbesöken uppges att kursutvärderingarna på avancerad nivå sker i hög grad muntligt på grund av att studentgruppen är mindre och att den enskilde studenten därför har närmare kontakt med den kursansvariga läraren. Lärosätet uppger vid platsbesöken att de muntliga utvärderingarna fungerar väl. Uppgiften kunde inte verifieras, eftersom inga studenter på avancerad nivå fanns tillgängliga för intervju och på grund av att program­utvärderingar inte fanns för alla program på avancerad nivå. Informationsdelningen om de beslut som fattas inom lärosätet delges studentkåren, som i sin tur informerar studenterna. Cirka en tredjedel av studenterna på grundnivå och en mindre andel av studenterna på avancerad nivå är medlemmar i studentkåren. Studentkåren representerar ändå samtliga studerande. Vid platsbesöken lyfter lärosätet fram att det finns svårigheter med att engagera studenterna på avancerad nivå i lärosätets verksamhet. Vid det andra platsbesöket bekräftar lärosätet att man inlett ett arbete för att förbättra studentengagemanget och studentinflytandet på avancerad nivå.

För att följa upp kvalitetssäkringsarbetet utförs en studentbarometer vartannat år. Studentbarometern beskrivs i Handlingsplan för kvalitetsarbete 2017–2022. Studentbarometern är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med undersökningen är att få studenternas åsikt och feedback om studiemiljön, utbildningen, stress och belastning samt informationshantering. Studentbarometern riktar sig till alla studenter som studerar på högskolans program. Undersökningens resultat delges till studenter och personal samt följs upp av ledningen, och det finns flera exempel på att resultaten leder till förbättringsåtgärder. Till exempel har det framkommit att en hög andel av studenterna känner sig osäkra på rutinerna vid brand och utrymning. Detta har lärosätet löst genom systematisk information om bl.a. utrymning.

Bedömargruppen anser att lärosätet har ett verksamhetssätt som i dokument och i platsbesök syns i formen av en positiv attityd till studentengagemang och studentmedverkan. Genom olika verksamhetssätt, utredningar och uppföljningar säkerställer lärosätet studenternas möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation. De mest inflytelserika och systematiskt genomförda och uppföljda utvärderingarna är studentbarometern och kursutvärderingar på grundnivån. Utvärderingarna är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet som bedömargruppen ser positivt på. Det framgår av intervjuer och dokumentation att uppföljningarna av dessa har lett till utveckling och förbättring av kurser och utbildningar.

Bedömargruppen uppfattar att systematiken för att säkerställa studentinflytande är svagare på avancerad nivå än på grundnivå. Bedömargruppen ser därför positivt på att lärosätet har identifierat detta som ett utvecklingsområde och påbörjat arbetet med att vidareutveckla studentinflytandet på avancerad nivå. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet formaliserar och dokumenterar informationsflödet till och från studenterna på den avancerade nivån. Detta uppfattas vara särskilt betydande för studentengagemanget, eftersom de här studenterna inte rör sig kontinuerligt på campus. Bedömargruppen erfar att lärosätet visar medvetenhet om problemet och har inlett ett arbete för att förbättra situationen. Bedömargruppen är därför förvissad om att kvalitetsarbetet som helhet fungerar och att verksamheten utvecklas systematiskt. Exempel på detta är t.ex. dokumenterade förändringar i undervisningsarrangemang, medvetenhet om behovet av att hitta andra former för att på ett mer systematiskt sätt inkludera avancerad nivå och planerade förändringar i organisationen (utvärdering och uppföljning av organisationen).

Sammanfattningsvis anser bedömargruppen att studenterna har goda formella möjligheter att påverka utbildningen och sin studiesituation, men att lärosätet behöver skapa tydligare strukturer för studenterna på avancerad nivå att utöva inflytande över sin utbildning och situation.

Ansvarig utredare:
Charlotte Elam