Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhet
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Jämställdhet

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2019-10-21
Lärosäte: Röda Korsets högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Jämställdhet

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Bedömargruppen anser att lärosätets aktiva och systematiska arbete med jämställdhet genomsyrar både utbildningens innehåll och utformning samt genomförandet av utbildningsverksamheten. Det aktiva arbetet bekräftas i styrdokumenten, av pågående utvecklingsarbete och i intervjuer under platsbesöken. Flera goda exempel på systematiskt arbete finns, som tydlig presentation av arbetet på lärosätets webbplats, regional nätverkssamverkan med externa partner, i kursplanerevisioner och i arbetsgivarfrågor.

Sammantaget lyfter bedömargruppen fram följande styrkor inom bedömningsområdet jämställdhet:

  • Jämställdhet och arbete för att främja jämställdhet genomsyrar verksamheten vid lärosätet.·
  • Lärosätet samverkar med externa partner för att främja jämställdhet.
  • Lärosätet har ett systematiskt arbete för att granska kurser och program utifrån jämställdhet.

Bedömning av bedömningsgrunden

4.1 Lärosätet säkerställer ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Uppfylld

Lärosätet beskriver i självvärderingen och vid intervjuerna att man strävar efter ett transparent, aktivt och systematiskt arbete för att främja jämställdhet inom utbildning, forskning, och ledarskap. Lärosätet har identifierat mål och utvecklingsområden inom jämställdhet. I Kvalitetsrapporten för 2018 beskriver lärosätet hur man arbetar för att nå målet. Lärosätet har en fastställd policy och handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet. Det finns konkreta mål och åtgärder för att främja jämställdhet inom lärosätet, med tidsplaner för de olika åtgärderna, beskrivningar av planerad eller genomförd uppföljning och en tydlig ansvarsfördelning. I verksamhetsberättelsen och vid platsbesöken anges att lärosätet ingår i ett nätverk för likabehandling, tillsammans med samtliga högskolor och universitet i Stockholm, vilket ses som ytterligare stöd och nätverk för arbete med jämställdhet, jämlikhet och likabehandling. Lärosätet beaktar jämställdhet inom personalens arbete och vid rekrytering av ny personal, vilket beskrivs i dokument och verifieras vid platsbesöken.

Lärosätet gör ett systematiskt arbete för att granska kurser och program utifrån jämställdhet. Utöver kursutvärderingar granskar lärosätets sina kurser regelbundet. Lärosätet arbetar till exempel aktivt med att säkerställa jämställdhetsperspektivet i kurslitteratur och författarskap. Minnesanteckningar från utbildningsnämnden visar att lärosätet har ett konsekvent och systematiskt arbete att lyfta de efterfrågade aspekterna jämställdhet och hållbar utveckling i utbildningsplaner och kursplaner. Arbetet för att säkerställa att jämställdhet beaktas i kurslitteratur, examinationer och lärandeaktiviteter fortgår och beskrivs i Handlingsplan för kvalitetsarbete vid Röda Korsets högskola 2017–2022. Det finns i Sammanställning av programvärdering HT18 tecken på att jämställdhetsarbetet i utbildningsprogrammen har utvecklats i positiv riktning. Det aktiva arbetet för att säkerställa att jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande beaktas bekräftats vid platsbesöken.

År 2018 tillsattes jämlikhetsnämnden som leds av HR-chefen. Nämnden har till uppdrag att följa upp jämställdhetsarbetet och jämlikhetsfrågor. Av kvalitetsrapporten framgår att dokumentet Riktlinjer och ärendehantering vid misstanke om kränkande särbehandling har arbetats fram i samverkan med personal och studenter under 2018 och detta bekräftas vid intervjuerna. Dokumentationen finns tillgänglig för all personal och lärosätet har även tecknat en överenskommelse med Region Stockholm om ärendehantering av trakasserier och kränkande särbehandling av studenter under verksamhetsförlagd utbildning. Lärosätets webbplats har en tydlig beskrivning av lärosätets jämställdhetsarbete.

Jämställdhet och arbete för att främja jämställdhet finns beskrivet genomgående i flera handlingsplaner och processbeskrivningar som bedömargruppen har tagit del av. Lärosätet beskriver t.ex. hur könsfördelningen ser ut för olika akademiska och ledande roller. I styrdokument och andra handlingar visas genomgående att jämställdhet och jämställdhetsarbete är kända och synliga begrepp på lärosätet. Uppfattningen stärks vid platsbesöken och bekräftas av minnesanteckningar från bland annat utbildningsnämnden. Även studenterna upplever att lärosätet bedriver ett aktivt och systematiskt jämställdhetsarbete och agerar t.ex. vid anmälningar om trakasserier, vilket exemplifieras av ett konkret exempel i studentinlagan. Studentbarometern visade att det finns studenter som upplevt trakasserier, och anger att det skett under grupparbeten och examinationer samt att studenterna då inte har vetat vart de ska vända sig. Som en följd av vad som framkommit genomförs nu vid lärosätet ett förebyggande arbete med utbildningsinsatser för personal och studenter om ärendehantering vid kränkande särbehandling och trakasserier. Detta, anser bedömargruppen, är exempel på att återkoppling och uppföljning fungerar.

Ansvarig utredare:
Charlotte Elam