Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2019-10-21
Lärosäte: Sophiahemmet högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Utformning, genomförande och resultat

Tillfredsställande.

Lärosätet har antagna styrdokument och kan visa på väl fungerande processer på de delar av det beslutade kvalitetssäkringssystemet som omfattar årliga kontinuerliga granskningar. Lärosätet kan visa på en på olika sätt väl förankrad forskningsanknuten utbildning samt lärosätet tillhandahåller relevant stöd till studenterna. Lärosätet kan även visa att man kommunicerar de delar av kvalitetssäkringssystemet som är på plats på ett relevant sätt. När det gäller antagning, tillgodoräknanden samt utfärdande av examensbevis finns skriftliga rutiner. Hela det i självvärderingen beskrivna kvalitetssäkringssystemet är dock ännu inte på plats. Lärosätet brister i att kunna redovisa innehåll i de interna och externa bedömningar som ska ingå i 3-årscykler för utbildning på grund- och avancerad nivå. Lärosätet saknar även processer och rutiner avseende kvalitetssäkring av forskarutbildningen. Dessa brister adresseras även i bedömningsområdet "Styrning och organisation". Bedömargruppen anser dock att de övriga bedömningsgrunderna i det här aktuella bedömningsområdet är väl uppfyllda och vid en sammanvägd bedömning finner därför bedömargruppen att bedömningsområdet "Utformning, genomförande och resultat" är tillfredställande.

Bedömargruppen identifierar följande styrkor inom bedömningsområdet:

 • Lärosätet har antagna styrdokument och kan visa på att de delar av kvalitetssäkringssystemet som är på plats kan identifiera brister och utvecklingsområden inom utbildningarna och att dessa återkopplas och åtgärdas.
 • Lärosätet kan genom presenterade dokument samt vid information som framkommer vid platsbesök säkerställa att dess utbildningar utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna.
 • Lärosätet kan visa på ett nära samband mellan forskning och utbildning i form av forskningsaktiva lärare inom relevanta ämnesområden för lärosätets utbildningar samt en hög grad av utbildningsmoment med forskningsanknytning.
 • Lärosätet tillhandahåller relevant stöd till studenter för att kunna genomföra utbildningen inom planerad studietid.
 • Lärosätet publicerar på hemsidan öppen för alla, en kvalitetsredovisning som bygger på programmens utbildningsrapporter samt en handlingsplan för kvalitetsarbetet.
 • Lärosätet har fungerande skriftliga rutiner för antagning av studenter och doktorander, tillgodoräknanden, utfärdande av examensbevis samt överklagande av beslut.

Bedömargruppen identifierar följande utvecklingsområden inom bedömningsområdet:

 • Hela det i självvärderingen beskrivna kvalitetssäkringssystemet är ännu inte på plats.
 • Lärosätet brister i att kunna redovisa innehåll i de interna och externa bedömningar som ska ingå i 3-årscykler.
 • Lärosätet saknar även ändamålsenliga processer och rutiner för utveckling av forskarutbildningen.
 • Svarsfrekvenser på kursvärderingar måste öka för att stärka studenternas påverkan på utbildningarnas utformning och genomförande.
 • Riktlinjer för arbetet med och bedömning av examensarbeten kan utvecklas.
 • Lärosätet kan utveckla mer riktad spridning av informationen som framkommit via kvalitetssäkringsarbetet till studenter och övriga relevanta intressenter.

Bedömningar av bedömningsgrunder:

Lärosätet har en tydlig ansvarsfördelning samt ändamålsenliga rutiner och processer för utformning, utveckling, inrättande samt nedläggning av utbildningar.

Inte uppfylld.

Lärosätet har antagna styrdokument och kan visa på initiala fungerande processer på delar av det beslutade kvalitetssäkringssystemet. Hela det beskrivna kvalitetssäkringssystemet är dock ännu inte på plats.

Enligt självvärderingen, och bifogat styrdokument (Rutin och process för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå) har lärosätet i november 2018 fastställt en rutin och en process för utformning, utveckling, inrättande samt nedläggning av utbildningar. Avseende utformning och utveckling av utbildningar beskrivs i självvärderingen en årlig process med utbildningsrapporter som sammanställs för lärosätets samtliga utbildningsprogram. Ansvaret för sammanställande av utbildningsrapporten ligger hos programansvarig. Processen är ny sedan 2018 och endast en mall för utbildningsrapport ingick som bilaga till självvärderingen. Under våren 2019 har dock utbildningsrapporter färdigställts och inför det andra platsbesöket kunde bedömargruppen ta del av två exempel, en för sjuksköterskeprogrammet och en för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kognitiv sjukdom. Utbildningsrapporterna omfattar de flesta av de delar som tas upp i "Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)"och UKÄ:s bedömningsgrunder för kvalitetssäkringsarbetet. Det som saknas är reflexion över hur jämställdhet hanteras i programmen, men det framkommer vid platsbesök att detta är en brist som noterats och att den kommer att åtgärdas.

Utbildningsrapporten utmynnar i en handlingsplan för kommande år där en sammanfattning av områden som ska utvecklas anges. Vid platsbesök framkom att utbildningsrapporterna redan hade identifierat brister, till exempel att man upptäckt att vissa mål inte examinerades. Detta hade då lett till omedelbar åtgärd. Utbildningsrapporterna ska enligt självvärderingen återkopplas till ledningsgruppen och följas upp inom utbildningsnämnden och institutionerna. Programansvariga ska ansvara för återkoppling till studenterna. Vid platsbesök framkom att dessa processer har startat.

Utbildningsrapporternas utvecklingsområden sammanfattas enligt det nya kvalitetssäkringssystemet i en "Kvalitetsredovisning", för 2019.

Kvalitetsredovisningen och en handlingsplan för det övergripande kvalitetsarbetet för 2019 fanns tillgänglig inför platsbesök två. I handlingsplanen refereras till självvärderingens beskrivning av granskningar i 1- och 3-årscykler där utbildningsrapporterna ingår i 1-årscyklerna. Med start 2019 ska lärosätet, enligt självvärderingen, genomföra interna och externa kollegiala granskningar med tre års intervaller där den första interna granskningen är planerad till 2021 och den första externa kollegiala granskningen till 2019. Den externa kollegiala granskningen ska göras tillsammans med Röda Korsets Högskola samt Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Granskningen ska i första hand ske genom att lärosätena väljer ut godkända självständiga arbeten med hög kvalitet, bedömargruppen ifrågasätter om denna del kommer att tillföra kvalitetssäkringsprocessen någon substantiell information, men det framgår av självvärderingen att granskningen även ska omfatta andra områden. Vid platsbesöken framkom att man ännu inte beslutat vad de interna 3 års granskningarna ska innehålla, och vad de externa granskningarna, förutom granskning av självständiga arbeten, ska innehålla.

För utformning och utveckling av nytt utbildningsprogram som kräver ansökan om examenstillstånd finns ett styrdokument (Rutin och process för utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå). Bedömargruppen konstaterar också att det återstår betydande utvecklingsarbete för utbildning på forskarnivå, trots att antagning pågår. Viss planering för utbildning på forskarnivå redovisas i självvärderingen. Utan dokumenterade metoder för regelbunden granskning på plats kan bedömargruppen inte se kvalitetssystemet som tillräckligt uppbyggt för att säkerställa kvaliteten i lärosätets utbildningar.

Bedömargruppen anser att det finns ändamålsenliga styrdokument för inrättande och nedläggning av utbildningar även om det inte gjorts någon nedläggning eller inrättande av program/huvudområde enligt detta nya system. Bedömargruppen anser att lärosätet kan visa på förekomst av ändamålsenliga rutiner och processer för utformning och utveckling av utbildningsprogram vad gäller 1-årscykeln i det beslutade kvalitetssäkringsarbetet. Däremot brister lärosätet i att kunna redovisa innehåll i de interna och externa bedömningar som ska ingå i 3-årscykler och som är beskrivna i självvärderingen, samt i handlingsplanen för 2019, förutom granskning av självständiga arbeten i samarbete med Röda Korsets- och Ersta-Sköndals högskola. Lärosätet saknar även ändamålsenliga processer och rutiner för utveckling av forskarutbildningen.

Bedömargruppen anser därför inte att denna bedömningsgrund är uppfylld.

Lärosätet säkerställer att dess utbildningar utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna, vilket också återspeglas i examinationen.

Uppfylld.

Lärosätet visar genom styrdokument, bifogade kursplaner samt vid information som framkommer vid platsbesök att lärosätet säkerställer att dess utbildningar utformas och genomförs på ett sätt som uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocesserna. Ett identifierat utvecklingsområde är att svarsfrekvenser på kursvärderingar måste öka för att man helt ska kunna säkerställa studenternas inflytande.

Enligt självvärderingen och bilaga (Vägledning och rutin för arbete med kursplaner) finns en vägledning och rutin för kursplan, antagen av utbildningsnämnd, som uppmuntrar studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocessen. I detta dokument finns bl.a. en checklista för kursplaner som anger att målen i en kursplan bör signalera aktivitet från studenters sida samt att läraktiviteter ska vara utformade så att de uppmuntrar studenterna till reflexion över det egna lärandet samt utformade så att de tydligt kan bidra till att studenterna uppnår kursens mål. Dokumentet redovisar även exempel på en rad olika utbildningsmoment samt olika typer av examinationer. Bifogade kursplaner samt information som framkom vid platsbesöken styrker att det finns variation i utbildningsmoment och examinationer.

Under 2018 fastställdes en ny kursvärdering som ska användas i alla kurser och som omfattar fyra obligatoriska frågor. En av frågorna lyder "Jag har under kursens gång upplevt att min förmåga till självständigt lärande har uppmuntrats". Vid platsbesök framkom att programansvariga/kursansvariga uppmuntrar till dialog men kursvärderingarnas svarsfrekvens är genomgående låg. Lärosätet arbetar på olika sätt med att öka svarsfrekvensen. Man anger även vid platsbesöken att kursvärderingar ofta kompletteras med olika former av muntlig utvärdering, även om man är medveten om att muntliga utvärderingar inte alltid fångar problem. Trots en låg svarsfrekvens framkom vid platsbesök att synpunkter från kursutvärderingar oftast återkopplas till studenterna och det framkom flera exempel på att studenters synpunkter har ändrat på kursers utformning och innehåll. Under 2017 invigdes nya lärmiljöer på lärosätet med digitalisering i fokus med syfte att stärka det studentcentrerade lärandet. I studentbilagan anges att denna miljö möjligen inte utnyttjas i sin fulla potential på grund av att studenterna inte får tillräckligt bra introduktion, studenterna välkomnar den digitala utvecklingen, men framför i studentbilagan betydelsen av introduktion och delaktighet.

Bedömargruppen anser att det finns en struktur och medvetenhet på lärosätet som säkerställer att studenterna tar en aktiv roll i lärandeprocessen. Bifogade kursplaner visar exempel på god variation i utbildningsmoment och examinationsformer. Det framkommer en genomgående låg svarsfrekvens på kursutvärderingar, men medvetenheten om detta är hög och lärosätet arbetar aktivt på att höja svarsfrekvensen. Trots den låga svarsfrekvensen framkom vid platsbesök exempel på hur studenters direkta synpunkter har förändrat specifika kurser och program. Satsningen på digitala lärmiljöer är god men kan förbättras av ökad information till studenterna.

Lärosätet säkerställer ett nära samband mellan forskning och utbildning i verksamheten.

Uppfylld.

Lärosätet redovisar ett nära samband mellan forskning och utbildning bland annat i form av forskningsaktiva lärare inom relevanta ämnesområden för lärosätets utbildningar samt en hög grad av utbildningsmoment med forskningsanknytning. Lärosätet har inrättat en forskningsnämnd, men dess roll för anknytning till forskning i utbildning är ännu inte identifierad.

Lärosätet ska starta egen forskarutbildning höstterminen 2019. Lärosätet har en forskningsnämnd och en dekan för forskning. Lärosätet redovisar ämnesansvariga forskningsaktiva professorer inom för utbildningarna relevanta områden. Lärosätet har även kliniskt verksamma adjungerade professorer, aktiva inom utbildning och som bedriver forskning med relevans för lärosätets utbildningar. Vid platsbesök framkommer en rad välfungerande inslag i utbildningarna med tydlig forskningsanknytning. För utbildning på grundnivå ska examinator ha lägst doktorsexamen och för utbildning på avancerad nivå vara lägst docent. I den årliga utbildningsrapporten ingår en övergripande beskrivning och värdering av forskningsanknytningen inom samtliga utbildningar. Vid platsbesök framkommer att utbildningar i samband med framtagande av utbildningsrapporten noterat att forskningsanknytningen kan behöva formaliseras och stärkas ytterligare.

Bedömargruppen anser att lärosätet säkerställer ett nära samband mellan forskning och utbildning.

Lärosätet säkerställer att dess utbildningar utformas och genomförs med tydlig koppling mellan nationella och lokala mål, lärandeaktiviteter och examinationer.

Uppfylld.

Lärosätet visar genom styrdokument, bifogade kursplaner, utbildningsrapporter inom kvalitetssäkringssystemet samt vid information som framkommer vid platsbesök att lärosätet säkerställer att dess utbildningar utformas och genomförs med tydlig koppling mellan nationella/lokala mål, lärandeaktiviteter och examinationer. Lärosätet visar även att de delar av kvalitetssäkringssystemet som är på plats kan identifiera brister och utvecklingsområden inom utbildningarna.

Enligt självvärderingen och bilaga (Vägledning och rutin för arbete med kursplaner) finns en vägledning och rutin för kursplan, antagen av utbildningsnämnd år 2018 och reviderad 2019, som innehåller hur lärandemål ska konstrueras för att en koppling mellan mål, lärandeaktiviteter och examination ska åstadkommas. Det finns ännu ingen liknande vägledning för utbildningsplaner, men en sådan ska utformas under 2019. Bedömargruppen fick inför platsbesök två ta del av två utbildningsrapporter, som innehåller en matris som mappar samtliga nationella och lokala mål mot lärandeaktiviteter och examinationer. Vid platsbesök framkommer att utbildningsrapporterna fångat bristande samstämmighet mellan mål och examination, dvs det har upptäckts att vissa mål inte tydligt har examinerats, detta har då åtgärdats. Vid platsbesök framkommer även att det har noterats att kursansvariga kan tolka kopplingen mellan mål, lärandeaktiviteter och examinationer något olika, här har lärosätet identifierat ett utvecklingsarbete med att standardisera bedömningar ytterligare.

Bedömargruppen anser att lärosätets kvalitetssäkringssystem kan säkerställa kopplingen mellan mål, lärandeaktiviteter och examinationer. Systemet med årliga utbildningsrapporter har redan visat sig kunna fånga upp brister, till exempel i form av att vissa mål inte tydligt examinerats, brister som då åtgärdats.

Lärosätet säkerställer att varje student och doktorand ges goda förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad studietid.

Uppfylld.

Lärosätet tillhandahåller relevant stöd till studenter, men det framkommer vid platsbesök att rutiner för genomförande av examensarbeten kan utvecklas så att studenter ges samma förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad studietid.

Individuellt stöd finns tillgängligt som studievägledning, studie- och presentationsteknik, lärandestöd och tillgång till studenthälsa under studietiden. Studievägledare arbetar enligt självvärderingen med uppsökande verksamhet för studenter som riskerar att inte klara behörighetskraven. Studenterna erbjuds vägledningssamtal och möjlighet till individuella studieplaner, alternativt studieuppehåll för att ta igen studier. Nya studenter är på två dagars introduktion på internat som innehåller bland annat samarbetsövningar. Lärosätet har också ett bibliotek som kan stödja studenter och doktorander. Vid platsbesök framkommer att lärosätet kan förbättra sina rutiner kring examensarbetet för att studenterna ska komma igång och avsluta sina examensarbeten i tid. Det framkom även att bedömningar av examensarbeten varierar och här finns ett utvecklingsarbete med att utarbeta bättre riktlinjer så att bedömningarna blir mer samstämmiga. Studentstödet följs upp systematiskt i programutvärderingar och alumni undersökningar.

Bedömargruppen anser att lärosätet tillhandahåller ett tillräckligt studentstöd för att säkerställa förutsättningarna för att genomföra utbildningen. Ett identifierat utvecklingsområde är rutiner kring examensarbeten.

Utifrån genomförda uppföljningar vidtar lärosätet de åtgärder som krävs för att förbättra och utveckla utbildningarna.

Uppfylld.

Lärosätet har en antagen kvalitetssäkringspolicy i vilken det ingår årliga uppföljningar med utbildningsrapporter från samtliga program. Lärosätets årliga uppföljningar har kommit igång och utbildningsrapporterna har börjat att identifiera brister som leder till åtgärd.

Inför platsbesök två har bedömargruppen fått ta del av två utförliga utbildningsrapporter som ingår i den av lärosätet fastställda årliga uppföljningen. Utbildningsrapporterna har identifierat en del brister/utvecklingsområden och vid platsbesök framkommer att dessa håller på att åtgärdas eller redan har åtgärdats. Som exempel kan nämnas att lärosätet upptäckt otillräcklig examination av vissa mål och åtgärdat detta, eller att lärosätet behöver tillföra mer lärarresurser och åtgärdat även detta. Vid platsbesök framkom att det vid lärosätet finns en väl fungerande dialog mellan lärare, programansvariga och studierektor som bidrar till att utbildningarna utvecklas på basen av insamlad feedback. Trots en låg svarsfrekvens på kursvärderingar framkom vid platsbesök att synpunkter från kursutvärderingar oftast återkopplas till studenterna och det framkom även flera exempel på att studenters synpunkter har ändrat på kursers utformning och innehåll.

Bedömargruppen anser att lärosätets kvalitetssäkringssystem leder till att nödvändiga åtgärder för att förbättra och utveckla utbildningarna vidtas.

Åtgärder som planeras eller genomförs för att förbättra och utveckla utbildningarna kommuniceras på ett ändamålsenligt sätt med relevanta intressenter.

Uppfylld.

Lärosätet har, på hemsidan öppen för alla, publicerat sammanställningen av utbildningsrapporterna för 2018 i en Kvalitetsredovisning och har en publicerad Handlingsplan för det övergripande kvalitetssäkringsarbetet gällande utbildningar. Bedömargruppen anser att detta är ett lovvärt initiativ. Vid platsbesök framkom även att synpunkter och vidtagna åtgärder från kursvärderingar oftast återkopplas till studenterna.

Lärosätet har offentliggjort en Kvalitetsredovisning och en Handlingsplan på sin hemsida. Vid platsbesöken framkommer god kännedom om utbildningsrapporternas innehåll och stor medvetenhet om styrkor och svagheter i program och kurser som framkommit i dessa utbildningsrapporter bland program-, kursansvariga och lärare. Processen till sammanställande av Kvalitetsredovisning och Handlingsplan verkade dock inte vara lika förankrad bland program-, kursansvariga och lärare. Kvalitetsredovisning och Handlingsplan är sammanställda av en särskilt utsedd kvalitetssamordnare. Det framkommer dock vid platsbesök att programansvariga har fått återkoppla på Kvalitetsredovisningen. Processen har under året komplicerats av att kvalitetssamordnare har bytts ut under processens gång på grund av att den först tillsatte kvalitetssamordnaren gått till annat arbete.

Bedömargruppen anser att nödvändiga åtgärder som identifierats för att förbättra och utveckla utbildningarna kommuniceras öppet. Lärosätet kan däremot förbättra informationsvägar till studenter och andra relevanta intressenter för att säkerställa att denna information når ut.

Lärosätet har och tillämpar goda rutiner för antagning av studenter och doktorander, tillgodoräknanden samt för utfärdande av examensbevis. Lärosätet har även en fastställd rutin för omprövning av beslut gällande studenter och doktorander.

Uppfylld.

Lärosätet följer nationella författningar och föreskrifter i Högskoleförordning, Högskolelag samt i Universitets- och Högskolerådets föreskrifter. Det finns ett styrdokument "Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå vid Sophiahemmets högskola" samt rutiner för tillgodoräknanden samt omprövning av beslut.

I styrdokumentet "Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå vid Sophiahemmets högskola" finns de föreskrifter som lärosätet tillämpar vid ansökan, behörighet, urval, antagning samt överklagande av beslut. I självvärderingen och i ovan nämnda styrdokument beskrivs lärosätets rutiner för tillgodoräknanden av relevant högskoleutbildning vid annat lärosäte, däremot anger lärosätet att man inte har möjlighet att pröva så kallad "reell" kompetens. Det finns även ett styrdokument, från 2018, kring regler för examination "Regler för examination på grundnivå och på avancerad nivå vid Sophiahemmets högskola", där man beskriver processen runt rättelse/omprövning av betyg.

Bedömargruppens anser att det föreligger fungerande skriftliga rutiner för antagning av studenter och doktorander, tillgodoräknanden, utfärdande av examensbevis samt överklagande av beslut

Ansvarig utredare:
Anders Brantnell