Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Student- och doktorandperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Student- och doktorandperspektiv

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2019-10-21
Lärosäte: Sophiahemmet högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Student- och doktorandperspektiv

Tillfredsställande.

Lärosätet visar överlag tillfredsställande möjligheter och förutsättningar för studenter att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation. Trots att bedömargruppen ser stor förbättringspotential och identifierar flera förbättringsområden ses också befintliga möjligheter för samtliga studenter att påverka. Framförallt vill bedömargruppen lyfta behovet för lärosätet att bättre kommunicera med sina studenter och att säkerställa systematik bland de goda exempel som finns på lärosätet.

Sammantaget anser bedömargruppen att lärosätet har följande styrkor inom bedömningsområdet Student- och doktorandperspektiv:

 • Studentrepresentation vid beredande och beslutande organ.
 • Ekonomisk ersättning till studentkåren.
 • Utbildning för studeranderepresentanter tillsammans med Röda Korset Sjukhus och Ersta Sköndal Bräcke Högskola kring högskolors organisation och styrning.

Bedömargruppen identifierar följande förbättringsområden:

 • Synliggöra studenternas rättigheter kring att kombinera studentinflytande med studier.
 • Systematisk återkoppling till studenterna, särskilt kring kursvärdering och -analys.
 • Systematiskt komplettera studentinflytande för kurser med låg svarsfrekvens på kursvärdering.
 • Översyn av avtalet mellan Sophiahemmet Högskola och dess studentkår.

kursBedömning av bedömningsgrunden:

Lärosätet säkerställer studenternas och doktorandernas möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation.

Uppfylld.

I självvärderingen beskriver lärosätet hur studentrepresentation via studentkåren fungerar i olika sammanslutningar på lärosätet. Studentrepresentanter bjuds in till beredande och beslutande organ som påverkar studenterna, de ges utrymme att uttrycka åsikter bland annat genom stående punkter på dagordningarna, och ska få möjlighet att komplettera eventuella obligatoriska kursmoment till följd av dessa möten. I studentinlagan beskriver också studenterna en god möjlighet att påverka sin utbildning och studiesituation på central nivå. Bedömargruppens intryck av studenternas inflytande vid de centrala mötena stärktes vid platsbesöken. Däremot uppfattar bedömargruppen att studenters rättigheter att kombinera studentinflytande med studier och obligatoriska moment, särskilt VFU, bättre kan synliggöras för samtliga studenter vid lärosätet.

Både självvärderingen och studentinlagan nämner kursvärderingar och analyser som viktiga verktyg för studentinflytande. Studentinlagan nämner bland annat att studenterna varit med och tagit fram en ny mall till kursvärderingen. I självvärderingen beskriver lärosätet en tydlig ansvarsfördelning som tydliggör kursledarens ansvar att återkoppla till berörda parter såsom studenter. I studentinlagan framkommer ordval som bedömargruppen anser tyder på att detta inte är en återkoppling som genomförs systematiskt utan mer baseras på enskilda lärare. Denna uppfattning förstärktes vid platsbesöken där det framkom att även om vissa lärare återkopplar är det inte alla som gör det. Här skulle bedömargruppen vilja se att lärosäte bättre säkerställer att samtliga kurser erbjuder studenterna återkoppling.

Utifrån kursanalyser framkommer det också att svarsfrekvensen på kursvärderingar överlag är lågt. Någonting som lärosätet enligt sin självvärdering uppfattat och vill förbättra. Denna vilja och arbete lyftes också vid platsbesöken. Bland annat skriver lärosätet att de arbetar för att skapa en gemensam process för kursvärderingarna. Likaså arbetar lärosätet för att skapa en gemensam process också för programutvärderingarna, men där har lärosätet inte nått lika långt. Vid platsbesöken framkom det att lärare arbetar på olika sätt för att hämta in studenternas tankar och åsikter. Det är bedömargruppens uppfattning att studenterna ges möjlighet att påverka sin utbildning och studiesituation med kursvärderingarna men vill uppmana lärosätet att mer systematiskt komplettera studentperspektivet för kursutveckling när svarsfrekvensen är låg.

Lärosätet tar i självvärderingen upp att man sedan 2018 börjat arbeta mer med enkäter inom programstart och introduktion vilket lett till förändringar inom utbildningar och studiesituation. Likaså har man i och med lärosätets nya kvalitetssystem också alumnenkäter i sin 3-årscykel vilket används för att granska studentinflytandet. Vid det andra platsbesöket lyfte också lärosätet att man börjat fundera på hur man kan använda enkäter vid fler typer av informationshämtning från studenterna. Bedömargruppen ser en viss oro på om lärosätet riskerar att förlita sig för mycket på enkäter och hur svarsfrekvensen kan falla ut, men ser positivt på att lärosätet arbetar aktivt med att hitta nya sätt för studentinflytande.

Det finns ett samarbetsavtal mellan Sophiahemmet Högskola och Sophiahemmet Högskola Studentkår som bland annat omfattar ekonomisk ersättning och tillsättande av studentrepresentanter i centrala organ. Utöver central ersättning till studentkåren erbjuder högskolan arvode till studenter i olika nämnder och råd. Överlag uppfattar bedömargruppen detta avtal som väldigt positivt. En formulering som bedömargruppen reagerade på var att det är Sophiahemmet Högskolas Studentkår som enligt avtalet ska ha ansvar för introduktionsverksamhet för studentrepresentanterna. Bedömargruppen rekommenderar därför att avtalet ses över för att betona studentkåren och lärosätets gemensamma ansvar för att introduktion till studenter ska fungera.

Det finns goda exempel på när lärosätet tar ett särskilt ansvar för studentinflytandet. Bland annat den utbildning som ges tillsammans med Röda Korsets Högskola och Ersta Sköndal Bräckes Högskola för att ge studeranderepresentanter en insyn i högskolors organisation och styrning. Detta togs också upp som positivt exempel vid platsbesök. Detta är ett nytt initiativ som saknas i styrdokument och bedömargruppen rekommenderar att lärosätet lägger in en punkt i avtalet med studentkåren för att systematisera denna utbildning. Bedömargruppen uppfattade vid platsbesöken att denna utbildning i dagsläget inte tillfredsställande ersätter behov av introduktion för studentrepresentanter vid råd och nämnder, utan ses som en komplettering som hjälper studentrepresentanterna att skapa sig en större bild av studentinflytande och lärosätens styrning.

Doktorandinflytandet är svårt att uttala sig om då lärosätet inte tidigare haft egna doktorander. Enligt självvärderingen ska dock dessa ges inflytande på flera sätt som bedömargruppen tycker verkar ändamålsenliga. Bland annat nämner självvärderingen deltagande i beredande och beslutande organ, både interna och externa mentorskap, samt inrättandet av en doktorandombudsman.

Övergripande anser bedömargruppen att lärosätet trots ett antal brister och förbättringspotential säkerställer studenternas möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation. Studenter erbjuds goda möjligheter att påverka, via kursvärderingar, muntlig kommunikation samt engagemang via studentkåren, där lärosätet tar tillvara på de åsikter som kommer in. Däremot rekommenderar bedömargruppen starkt att lärosätet fortsätter det förbättringsarbete som lärosätet uppvisat sedan omorganisationens start. Mer systematisk feedback till studenterna, fortsatt arbete att tillsammans med studenterna hitta sätt för studenter att påverka på deras villkor, samt stärkt stöd till studentkåren och dess representanter i form av kunskap och utbildning.

Ansvarig utredare:
Anders Brantnell