Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2019-10-21
Lärosäte: Sophiahemmet högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Arbetsliv och samverkan

Tillfredsställande.

Lärosätet har rutiner och processer som säkerställer att utbildningarna är användbara och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Det finns dock ett behov av att utveckla rutiner och styrprocesser mellan lednings- och kurs- programnivå avseende arbetsliv och samverkan. Därtill att bredda samverkan avseende det privata näringslivet. Då forskarutbildningen inte har påbörjats har denna inte bedömts.

Bedömargruppen anser att lärosätet har följande styrkor inom bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan:

 • Lärosätets kvalitetssäkringssystem fungerar väl på kurs- och programledningsnivå vilket säkerställer att utbildningarna är användbara och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
 • Lärosätet har en god samverkan med landstinget samt omkringliggande lärosäten därtill en rad samarbeten med såväl nationella som internationella lärosäten.
 • Jobbtorget är ett uppskattat evenemang som möjliggör för studenterna att träffa framtida möjliga arbetsgivare.

Bedömargruppen anser att lärosätet har följande utvecklingsområden inom bedömningsområdet:

 • Jobbtorget bör utvecklas ytterligare genom att även privat näringsliv som anställer sjuksköterskor bjuds in.
 • Prioriteringsarbetet för lärosätets forskningsmedel genomförs med gängse utvärderingsparametrar men sker helt internt förutom en representant från sjukhemmet som är med i prioriteringsarbetet. För att kvalitetssäkra processen rekommenderas att några externa bedömare finns med i bedömningsarbetet då detta skulle bidra till bättre samverkan.
 • Bedömarna ser betydande behov av utveckling av ett strukturerat arbetssätt för ledningsnivåns samverkan med externa aktörer utanför koncernen och för dess koppling till de kurs- och programnära samverkansaktiviteterna.

Bedömning av bedömningsgrunden:

Lärosätet har rutiner och processer som säkerställer att utbildningarna är användbara och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet

Uppfylld.

Utbildningsrapporten är ett centralt dokument avseende att säkerställa att utbildningarna är användbara och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Eftersom arbetsliv och samverkan finns med som en särskild punkt följs det upp av kurs- och programansvariga. Vid platsbesök framkom att resultaten från dessa återfördes till kurs- programansvariga och att ansvariga arbetade med att kontinuerligt utveckla kurser och program. Något som framkom vid platsbesöken var att ansvariga för program och kurser tycker att framtida förändringar i hälso- och sjukvården är viktiga att ta hänsyn till. Sådana bredare frågor om utbildningarnas innehåll behandlas även i det regionala utbildningsrådet för VIL/VFU, vilket bedöms ge god input från arbetslivet på kurs- och programnivån. Vid granskning av utbildningsrapporten har kurs- och programansvariga kommit fram till att de bör inrätta referensgrupper med bred representation från arbetslivet vilket de nu planerar att göra. Det är bedömargruppens uppfattning att lärosätets kvalitetssäkringssystem fungerar väl på kurs- och programledningsnivå samt säkerställer att utbildningarna är användbara och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

I sin självvärdering skriver lärosätet att SHIFs verksamhet, med högskolans och sjukvårdsverksamhet under samma huvudman med en gemensam koncernledning, skapar goda möjligheter till samverkan. Således är de arbetslivsrepresentanter som sitter i lärosätets ledningsorgan koncerninterna. Eftersom de fysiskt sitter nära varandra så är det lätt att prata med varandra även utanför rådande mötesstruktur.

Den för Sophiahemmet sjukhus och lärosätet gemensamma ledningen har en särskild kvalitetsgrupp där såväl representanter från sjukhemmet som representanter från högskolan finns med. Här diskuteras bland annat utbildningsutbud och behov för nyexaminerade. Koncernledning får rapporter från utveckling och uppföljning av högskolans kvalitetssystem. Motsvarande rapportering görs från sjukhuset. Kvalitetsgruppen synkar med kvalitetssamordnaren på högskolan. Organisationen är liten och mycket arbete sker utanför "strukturen" vilket framkom vid första platsbesöket. Då framkom även att integreringen mellan lärosätet och Sophiahemmets sjukhem har ökat.

Lärosätet har ett samarbete med Stockholms läns landsting och 8 högskolor som bedriver utbildningar inom vårdområdet. Här bedrivs samarbete i ett gemensamt utbildningsråd för att på strategisk nivå skapa samordning och kvalitetsuppföljning av VIL-platser. Sophiahemmets sjukhus har ett avtal med lärosätet om VFU-platser och uppföljningssamtal kring dessa sker regelbundet enligt intervjuerna vid det första platsbesöket. Här påtalades även att det är lätt att förmedla förbättringsförslag till lärosätet då man sitter i samma koncernledning.

Enligt självvärderingen anordnar lärosätet varje termin ett "jobbtorg" för de studenter som går sjuksköterskeprogrammet. Här får studenterna tillfälle att träffa arbetsgivare från olika hälso- och sjukvårdsverksamheter i Stockholmsområdet. Studenterna är i sin inlaga mycket positiva till "jobbtorget" och skriver att de är med i såväl planeringen som genomförandet av evenemanget. Här menar bedömargruppen att detta bör utvecklas ytterligare genom att även privat näringsliv, som anställer sjuksköterskor, bjuds in.

I självvärderingen samt vid platsbesöken framkom att lärosätet, utöver ovanstående, har en rad samarbeten med såväl nationella som internationella lärosäten något bedömargruppen anser vara positivt.

Vid platsbesök framkom att lärosätet inom forskningen samarbetar såväl med externa lärosäten som t.ex. Karolinska Institutet som med det privata näringslivet. Detta anser bedömarna vara positivt eftersom det stärker forskningens samhällsrelevans.

Vid det första platsbesöket framkom att den ideella föreningen lägger in mycket pengar till högskolans forskning. De projekt som erhåller medel måste spegla sjukhusets verksamhet. Därtill övriga fokusområden som t.ex. förlossningsklinik, BB. Prioriteringsarbetet sker efter gängse utvärderingsparametrar men sker helt internt förutom en representant från sjukhemmet som är med i prioriteringsarbetet.

Vid intervjuerna framkom att forskningsanslag ska tilldelas forskningsaktiva på sjukhuset via högskolan för att kunna attrahera kompetens till sjukhuset. Prioriteringsförslag ställs till styrelsen för beslut. Detta arbete skulle, enligt bedömargruppen, behöva kvalitetssäkras genom att några externa prioriteringsledamöter bjöds in till prioriteringsprocessen, något som är mycket vanligt förekommande på andra lärosäten.Vid rekrytering av doktorander använder lärosätet extern granskning vilket bedömargruppen menar är positivt.

Bedömargruppen ser betydande utvecklingspotential för strukturer och former för ledningsnivåns samverkan med externa aktörer utanför koncernen. Efter platsbesöken är det bedömargruppens uppfattning att den gemensamma koncernen, med dess fördelar, även kan innebära ett något för snävt och introvert perspektiv vad gäller arbetsliv och samverkan. Det kan vara svårt för lärosätet att särskilja sig från koncernen i detta perspektiv eftersom allt finns inom koncernen.. Det kan på sikt påverka kvaliteten på utbildningarna och bedömargruppen menar därför att lärosätet även på ledningsnivå borde samverka mer med externa arbetsgivarrepresentanter från olika branscher som tex läkemedels-, medicinskteknisk- och Contract Research Organization-området.

Lärosätet har i sin självvärdering själv uttryckt att man saknar ett strukturerat arbetssätt för samverkan som kan visa resultat av vad det bidragit till och hur samverkan kan utvecklas. För detta har en samverkansstrateg anställt med början i januari 2019. Det finns enligt bedömargruppen även ett behov av att knyta samman de utbildningsnära samarbetena som görs på kurs- och programnivå med ledningens arbete avseende arbetsliv och samverkan.

Bedömargruppen rekommenderar att ledningen arbetar med att bredda sina perspektiv på arbetsliv och samverkan. Bedömargruppen finner denna bedömningsgrund uppfylld, men rekommenderar utveckling av samverkan med aktörer utanför koncernen, och med aktörer utöver de vårdgivare som deltar i VFU/VIL-samverkan

Ansvarig utredare:
Anders Brantnell