Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Kvalitetssäkringsarbete
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Kvalitetssäkringsarbete

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2019-10-21
Lärosäte: Gymnastik- och idrottshögskolan
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Bedömning:

Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll

Motivering:

Sammantaget visar underlagen att kvalitetssäkringsarbetet endast kan godkännas med förbehåll. Bedömningsområdena Styrning och organisation, Utformning, genomförande och resultat samt Jämställdhet bedöms som inte tillfredsställande. Lärosätet har dock till stor del processer och rutiner för att kunna säkra kvalitet och bedömargruppens uppfattning är att lärosätet kan vidareutveckla och åtgärda bristerna i de bedömningsområden som inte är tillfredsställande inom två år.

Lärosätets kvalitetssystem är nytt och har enligt självvärderingen en övergripande struktur med tre huvudområden: utbildning på grund- och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå samt övriga områden som inkluderar samverkan, internationalisering, student- och doktorandinflytande, lika villkor, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. För de två första områdena finns det till stor del, processer, rutiner och beskrivningar för att, fullt utvecklat, kunna säkra kvaliteten. Inom det tredje området finns cykler som ännu inte genomförts och där det inte finns tydliga beskrivningar av hur kvalitetssäkringsarbetet ska ske, hur informationen ska tas om hand och hur den ska kommuniceras till organisationen. Lärosätet har en kvalitetspolicy som tillsammans med kvalitetssystemet har en tydlig koppling till lärosätets strategi. Bedömargruppen upplever att lärosätet har förmåga att identifiera utmaningar och visar förmåga att hitta lösningar på flera av dem. Då lärosätet är litet sker delar av informationsflödet och andra processer informellt vilket i vissa situationer kan vara både lämpligt och effektivt. Det är däremot bedömargruppens uppfattning att lärosätet bör vidareutveckla den systematiska uppföljningen och även renodla och förenkla själva systemet. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara att cykler, såsom internationalisering, samverkan och lika villkor, inkluderas i cykler för kvalitetssäkring och uppföljning av kurser och program för såväl utbildning på grund- och avancerad nivå som för utbildning på forskarnivå.

Lärosätet har god översikt över personalsituationen och har genom självvärderingen och i samband med platsbesöken redogjort för identifierade utmaningar man vill fortsätta arbeta med. Ett viktigt dokument i detta arbete är lärosätets kompetensförsörjningsstrategi som utgör en grund för en systematisk och samlad satsning på personalens kompetens. Dokumentet är också centralt i den treåriga cykeln för uppföljning av lärosätets kompetenssatsningar. Denna cykel finns beskriven men är ännu inte genomförd och bedömargruppen upplever att det finns skäl att förtydliga och komplettera denna beskrivning.

Det operativa arbetet med utformning, inrättande och nedläggning av utbildning har en tydlig ansvarsfördelning medan denna inte är lika uppenbar för de befintliga utbildningarnas uppföljning och utveckling, där mellanled och funktioner är många. Även säkerställande av måluppfyllelse av studieresultat och studenternas aktiva roll i lärandeprocesserna utifrån ett pedagogiskt perspektiv kan tydliggöras och utvecklas vidare. Utbildningarnas forskningsanknytning bedöms tillfredsställande men bedömargruppen ser även här förbättringspotential. Som utvecklingsområde föreslår bedömargruppen att kopplingen mellan utbildning och forskning på ett tydligare sätt tas upp, granskas och kvalitetssäkras, i kurs- och programanalyser.

Lärosätet bedriver forskning inom jämställdhet och det finns också ett flertal kurser på lärosätets utbildningsprogram där jämställdhet tas upp vilket bedömargruppen ser som en styrka och potential som kan vidareutvecklas. Bedömargruppen anser trots detta att lärosätet saknar ett kontinuerligt och medvetet utvecklingsarbete för att beakta jämställdhet. Varken i dokumentationen eller under platsbesöken framkom beskrivningar av hur lärosätet systematiskt inbegriper och beaktar jämställdhet i utbildningars innehåll, utformning och genomförande.

Enligt lärosätes självvärdering och styrdokument samt den information som framkommit under platsbesöken ges en övergripande positiv bild av studenters och doktoranders möjlighet att utöva inflytande över utbildning och studiesituation. Lärosätet har visat belägg för att studenter och doktorander ges möjlighet och engageras att delta i det systematiska arbetet för att utveckla kurser och program. Bedömargruppen har trots detta uppmärksamt ett antal utvecklingsområden; en bättre planering av mötestider som tar hänsyn till kåraktivas studier, förbättrad ansvarsfördelning vid återkoppling av enkätresultat och dokumentation hur resultat tas till vara samt information om enskilda studenters möjlighet och vägar att ge synpunkter på sin utbildning.

Utbildningarna vid lärosätet har skapats för att tillgodose behov på arbetsmarknaden vilket leder till en god användbarhet och anställningsbarhet för studenterna. Det finns i de flesta program en stark koppling till arbetslivet under utbildningen. Det är dock inte helt tydligt för bedömargruppen hur lärosätet följer upp och tar till vara på de omvärldsanalyser och samverkansträffar som genomförs regelbundet. Lärosätet beskriver tydligt att uppföljning av samverkan ska ske genom de systematiska uppföljningscyklerna var tredje år. Då högskolan ännu inte kommit till år tre i cykeln har detta arbete ännu inte konkretiserats.

Avslutningsvis ser bedömargruppen positivt på att lärosätet initierat en extern granskning av forskarutbildningen och vill samtidigt starkt rekommendera liknande egeninitierad extern utvärdering av de utbildningar som inte utvärderas av UKÄ, detta som ett komplement till det kontinuerliga inre uppföljningsarbetet som sker vid lärosätet.

Ansvarig utredare:
Carin Dänsel