Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Student- och doktorandperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Student- och doktorandperspektiv

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2019-10-21
Lärosäte: Gymnastik- och idrottshögskolan
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Student- och doktorandperspektiv

Bedömning med motivering: Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Lärosätets självvärdering, styrdokument och den information som framkommit under platsbesöken ger en övergripande positiv bild av studenternas och doktorandernas möjligheter till inflytande över utbildningen och studiesituationen. Lärosätet har visat att studenter och doktorander får möjlighet och engageras att delta i det systematiska arbetet med att utveckla kurser och program. Platsbesöken vittnar om att studenterna och doktoranderna har möjlighet till inflytande även utanför de formella organen. Ett positivt exempel på deras möjlighet att påverka är de muntliga programråden för studenterna och de muntliga doktorandseminarierna för doktoranderna som nyttjas som ett kompletterande forum för diskussioner om utbildningens upplägg och miljö. Bedömargruppen har trots detta uppmärksammat ett antal utvecklingsområden som lyfts fram i bedömningen: en bättre planering av mötestider som tar hänsyn till de kåraktivas studier, förbättrad ansvarsfördelning vid återkoppling av enkätresultat och dokumentation om hur resultat tas till vara samt information om enskilda studenters möjlighet och vägar att ge synpunkter på sin utbildning.

Bedömning av bedömningsgrunden:

Lärosätet säkerställer studenternas och doktorandernas möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation

Uppfylld

Studentinflytandet vid lärosätet regleras på en övergripande nivå genom beslutade dokument och rutiner, exempelvis i Riktlinjer för studentinflytande där det framgår att studentinflytande är en del i lärosätets kvalitetsarbete. Lärosätet har även en skriftlig överenskommelse med studentkåren. Lärosätet beskriver i sin självvärdering att studentmedverkan finns i de organ som beslutar om utbildningen, dess planering och genomförande. Detta bekräftades av studentrepresentanterna vid platsbesöken. Studentkåren har dock tagit upp problem med att mötestiderna inte anpassas till de kåraktiva studenternas studier. Studenterna menar att de oftast blir inbjudna till beslutande och beredande organ, men inte har möjlighet att medverka på grund av kort varsel. Positivt är att både självvärderingen och platsbesöken visar att det pågår en dialog mellan ledningen och studentkåren, för att underlätta för de studenter som vill engagera sig kåraktivt.

Enligt lärosätets Riktlinjer för kvalitetssäkring av kurser ska studenterna få möjlighet att genomföra en kursvärdering efter genomförd delkurs och kurs. Enkäterna ingår som ett viktigt underlag i de kursrapporter som utbildningsledaren tar fram. Kursrapporterna bygger, som tidigare nämnts, även på information från de delkursansvariga och examinatorn. Kursrapporterna är därmed det viktigaste underlagen för kvalitetssäkringen av kurser och program.

Det är en styrka att lärosätet genomför muntliga programråd för samtliga utbildningarna, och bedömargruppen ser det som ett mycket positivt initiativ. Programråden används som komplement till kursvärderingarna, och genomförs med två studenter från varje termin och utbildningsledaren för det aktuella programmet. Vid platsbesöken framkom att programrådet är tänkt att ses som en informell dialog. Det framkom även att minnesanteckningar tas från programråden, men att anteckningarna bara delas med de närvarande studenterna och inte med den övriga studiepopulationen. Att minnesanteckningarna inte är tillgängliga för samtliga studenter innebär att deras påverkansarbete avsevärt försvåras, eftersom de inte kan följa upp vad som sägs under programråden. Ansvar för återkopplingen till hela studentpopulationen bör tydliggöras, och minnesanteckningarna kan läggas ut på intranätet. Att programråden betraktas som en av flera informella kanaler som används för att samla in student- och doktorandåsikter kan vara både positivt och negativt.

Både lärarna och studenterna har under platsbesöken tydliggjort att det finns ett engagemang hos den undervisande personalen för att inkludera studenterna i utvecklingsarbetet, och studenterna framhåller att det i många fall är lätt att framföra åsikter. Båda parter vittnar om att den frekventa inofficiella dialogen kan hållas till följd av det korta fysiska avståndet på ett så litet och överblickbart lärosäte samt det goda samtalsklimatet. Trots att man har framhållit det positiva med informella kanaler, så anser bedömargruppen att det systematiska arbetet främst bör vila på formella kanaler. Vissa problem togs också upp under platsbesöken. Eftersom de informella kanalerna både spelar en roll för studenternas möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen, för deras studiesituation och för lärosätets systematiska kvalitetssäkringsarbete, anser bedömargruppen att det är angeläget att resultaten från dessa möten tas om hand på ett systematiskt sätt och tillgängliggörs för samtliga berörda intressenter. Den informella dialogen innebär också en utmaning för att säkerhetsställa anonymiteten för de deltagande studenterna och även att stärka studenterna i att våga framföra sina åsikter. Att lägga alltför stor vikt på informella möten i kvalitetsarbetet är problematiskt, eftersom det saknas dokumentation över tid för systematisk uppföljning.

Under platsbesöken förtydligades hur återkopplingen av enkätresultat ska genomföras. Däremot framgår det inte vem som ansvarar för att säkerhetsställa att det faktiskt sker. Eftersom studenternas möjligheter till påverkan främst sker via enkäter, är det av största vikt att återkoppla enkäter och eventuell analys av dem till studenterna för att stimulera studenterna att besvara enkäterna och därmed höja svarsfrekvensen. En låg svarsfrekvens riskerar att lärosätet inte kan säkerhetsställa att fånga upp eventuella kvalitetsbrister. Bedömargruppens rekommendation till lärosätet är att förtydliga och dokumentera vem som ansvarar för återkopplingen. Bedömargruppen anser att det är positivt att lärosätet nyligen infört automatiska utskick av enkäter. Det innebär att systemet blir personoberoende, att lärosätet säkerställer studenternas anonymitet och att insamling av information sker på samma sätt för samtliga kurser, med tillägg av kurspecifika frågor.

Bedömargruppens uppfattning är att lärosätet ger doktoranderna goda möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation. I doktorandinlagan framkommer en starkt positiv bild av doktoranders möjlighet till inflytande, och den bilden bekräftades under platsbesöken. Goda exempel på doktorandernas inflytande är de doktorandseminarier som genomförs som ett kompletterande forum för diskussioner rörande utbildningens upplägg och miljö. I intervjun med doktoranderna och utbildningsledaren framkommer att de tycker att de snabbt kan åtgärda de problem som uppkommer.

Bedömargruppen menar att lärosätet behöver förbättra dokumentationen om hur man tar tillvara på studenternas synpunkter, hur en enskild student går tillväga för att utöva inflytande över sin studiesituation och vem man ska vända sig till vid eventuella problem. I fördjupningsspårets ena stickspår framkom det att studenterna upplever att deras åsikter inte får gehör. Det framkom även att varken personal eller studenter är medvetna om att det finns en handlingsplan eller dokumenterade tillvägagångssätt för att lämna synpunkter på utbildningen.

Ansvarig utredare:
Carin Dänsel