Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Jämställdhet
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Jämställdhet

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2019-10-21
Lärosäte: Gymnastik- och idrottshögskolan
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Jämställdhet

Bedömning med motivering: Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Inte tillfredsställande

Lärosätet bedriver forskning inom jämställdhet och det finns också flera kurser på lärosätets utbildningsprogram där jämställdhet tas upp, vilket bedömargruppen ser som en styrka och något som kan vidareutvecklas. I utbildningsstrategin framgår att ett av målen är att lärosätet ska vara en jämställd arbetsplats och det finns en plan för jämställdhetsintegrering med tre identifierade områden: resursfördelning inom forskning, könsbundna studieval och karriär samt utbildningens innehåll och genomströmning. Bedömargruppen anser trots detta att lärosätet saknar ett kontinuerligt och medvetet utvecklingsarbete för att beakta jämställdhet. Varken i dokumentationen eller under platsbesöken framkom beskrivningar av hur lärosätet systematiskt inbegriper och beaktar jämställdhet i utbildningars innehåll, utformning och genomförande. Ett utvecklingsområde är att genom kurs- och programvärderingar ta in synpunkter från studenterna genom att ställa specifika frågor om jämställdhet samt i självvärderingar och analyser av kurser och program beakta jämställdhet genom tydliga frågor.

Bedömning av bedömningsgrunden:

Lärosätet säkerställer ett systematiskt arbete med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Inte uppfylld

I dokumentet System för kvalitetsarbete inom högre utbildning framgår att lärosätet har en plan för jämställdhetsintegrering som är ett resultat av det uppdrag som lärosätet fått i regleringsbrevet för perioden 2017–2019. Det finns även riktlinjer för likabehandling och ett pågående arbete med likabehandling utifrån den nya diskrimineringslagen. Utbildningsstrategin lyfter fram jämställdhet som ett av målen, och en redovisning av uppdraget i regleringsbrevet ska göras. Under platsbesöken framgår genom olika exempel, från både ledningen och övrig personal, att jämställdhet är ett område som ingår i lärosätets forskning och som till viss del tas upp i kurser inom de olika utbildningsprogrammen. Det framgår däremot inte hur det systematiska arbetet med att beakta jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande kan säkerställas genom lärosätets processer.

I kursvärderingar för studenter och doktorander följs i dagsläget inte jämställdhetsperspektivet upp alls, men står som ett identifierat utvecklingsområde. Frågorna är av mer generell karaktär och gäller främst utbildningens innehåll och genomförande. Genom självvärderingar och kursanalyser följs kursplaner och undervisningsinnehåll upp av kursansvariga och examinatorer. Jämställdhet finns inte med som ett område i dessa analyser. En stor del av lärosätets kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling bygger på uppföljning och utvärdering genom enkäter och analyser. Bedömargruppen uppmuntrar arbetet med att använda kursutvärderingar och analyser av dessa, med tydliga och specifika frågor om jämställdhet, för att undersöka studenternas uppfattning om jämställdhet i deras utbildning. Dessutom behövs tydliga instruktioner till kursansvariga och examinatorer om att de specifikt ska analysera jämställdhet i kursens innehåll, utformning och genomförande vid självvärderingar och kursanalyser. I programvärderingar med avgångsstudenter finns en fråga (av drygt hundra) om jämställdhet. Programråden med studenter från respektive årskurs tar sporadiskt upp frågor om jämställdhet. Minnesanteckningar skrivs oftast från dessa råd och tas sedan muntligt upp vid möten med grundutbildningsnämnden. Inga minnesanteckningar förs från diskussioner i grundutbildningsnämnden om jämställdhet, och därmed finns ingen möjlighet att gå tillbaka och se vad som diskuterats tidigare eller vilka eventuella åtgärder som nämnden uppmanat till. Det sker därmed inget systematiskt arbete med att ta hänsyn till studenternas synpunkter gällande jämställdhet.

Som ovan beskrivits finns flera utvecklingsområden. Lärosätet behöver utveckla systematiska processer för att implementera, genomföra och följa upp jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande.

Ansvarig utredare:
Carin Dänsel