Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

 • Typ av granskning
 • Universitet/Högskola
 • Examen/Utbildning
 • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

 • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
 • Omdöme
 • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Student- och doktorandperspektiv
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Kvalitetssäkringsarbete Bedömningsområde: Student- och doktorandperspektiv

Godkänt med förbehåll
Publicerad: 2019-10-28
Lärosäte: Ersta Sköndal Bräcke högskola
Typ av examen: Lärosätesgranskning
Typ av granskning: Granskning av lärosätets kvalitetsarbete

Student- och doktorandperspektiv

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet

Tillfredsställande

Styrkor

 • Lärosätet uppmuntrar till studenternas och doktorandernas inflytande i beredande och beslutande organ.
 • Lärosätet inhämtar systematiskt åsikter från studenterna genom representation i relevanta organ inom lärosätet.
 • Studenternas inflytande säkerställs och detta visas via tydliga förändringar i kurser som en följd av studenternas uttryckta åsikter.
Utvecklingsområden
 • Lärosätet behöver utveckla lärosätesövergripande rutiner för dokumentation, hantering och återkoppling av studenternas synpunkter.

Bedömning av bedömningsgrunden:

Lärosätet säkerställer studenternas och doktorandernas möjligheter och förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation.

Uppfylld

Lärosätet visar både i lärosätesövergripande dokumentation, som organisationsplan, rektorns besluts- och delegationsordning samt under platsbesöken att både student- och doktorandrepresentation finns i relevanta organ. Däremot väljer få studenter att engagera sig, och studentkåren har ett litet antal medlemmar. Lärosätet beskriver även i självvärderingen att en bredare studentpopulation med nya behov av utbildningsstöd har identifierats. Sammantaget väcker detta frågan huruvida studenter från hela studentpopulationen på lärosätet kan anses vara representerade i dessa organ. Lärosätet tar däremot en aktiv roll i att försöka engagera fler studenter, vilket också framkom under platsbesöken. Representation av studenter och doktorander uppmuntras av lärosätet i form av arvode respektive förlängd doktorandtid, vilket enligt bedömargruppen är en styrka.

Studentinlagan tar studentkåren upp flera brister, exempelvis svårigheter med internetuppkoppling och att examinationssalar, studentlobbyer och matsalen inte är anpassade för antalet studenter vid lärosätet. I självvärderingen lyfter lärosätet både lokalbrister och ett ökat it-stöd som identifierade utvecklingsområden. Lärosätet beskriver att insatser för it-stöd är något som aktivt åtgärdas, vilket även bekräftades under platsbesöken i och med att lärosätet redogjorde för pågående rekrytering av en it-pedagog. Lokalbristerna, menar lärosätet, kommer huvudsakligen åtgärdas när campus Ersta och campus Sköndal kommer att samlas på ett gemensamt campus.

Studentinlagan beskriver hur studenter och doktorander påpekat brister på lärosätesnivå. Bristerna har varken dokumenterats systematiskt eller behandlats på ett lärosätesövergripande plan enligt bedömarna. När det gäller forskarutbildningen har doktoranderna både påpekat brister och presenterat förslag på förbättringar i utbildningen. Det senare har enligt självvärderingen införlivats genom exempelvis en introduktionskurs för doktorander.

Lärosätet lyfter genomgående kursvärderingar som ett viktigt verktyg för att ta del av studenternas och doktorandernas åsikter, sett till utbildningens innehåll, som del i det systematiska kvalitetsarbetet. Under platsbesöken får bedömargruppen tydliga exempel där studenternas åsikter från tidigare kursutvärderingar har påverkat utbildningarna. Vidare gav platsbesöken belägg för en viss systematik där skriftliga kursutvärderingar genomförs och dokumenteras. Respektive institutions lärare får relativt stor frihet i val av form av kursutvärdering för att öka svarsfrekvensen. Detta är ett positivt initiativ, men bedömargruppen menar att det kan resultera i att utvärderingarna inte går att jämföra lärosätesövergripande utan bara inom respektive institution. Bedömargruppen uppmuntrar att lärosätet i det fortsatta arbetet med kursutvärderingarna kombinerar formella processer med frihet för lärare att tillgå metoder som genererar högre svarsfrekvens. Syftet är att generera lärosätesövergripande systematik enligt lärosätets kvalitetssäkringssystem.

Lärosätet har en relativt låg svarsfrekvens på högskoleövergripande studentundersökningar. Samtidigt visar både självvärderingen och platsbesöken att studentundersökningar används som ett viktigt underlag för fortsatt utveckling av lärosätet. Bedömargruppen rekommenderar ESH att fortsätta utveckla det systematiska arbetet för återkoppling av kurs- och programvärderingar till studenterna, vilket under platsbesöken lyftes som en faktor för att öka känslan av delaktighet hos studenterna i kursutvärderingsarbetet.

Lärosätet säkerställer studenternas och doktorandernas förutsättningar att påverka sin studiesituation både genom att understryka vikten av studentrepresentation i flera styrdokument, exempelvis Strategisk plan, Verksamhetsplan och Program för kvalitetsarbete. Vidare förverkligas förutsättningar i studentrepresentation genom studenternas och doktorandernas deltagande i relevanta organ. Lärosätet visar i självvärderingen på ambitioner att systematisera studenternas och doktorandernas inflytande, vilka förtydligas och bekräftas vid platsbesöken. När det gäller dokumentation och intern hantering av informationen finns brister i återkopplingen av både insatser som följd av synpunkter och i uppföljningen av de frågor som studenterna har tagit upp om studiesituationen.

Ansvarig utredare:
Susanna Lindenskoug