Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Grundlärarexamen, inriktning fritidshem
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Grundlärarexamen, inriktning fritidshem

Hög kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Göteborgs universitet
Ämne: Grundlärarexamen III
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.

Bedömningsområdet Förutsättningar bedöms som tillfredsställande. Den sammanvägda kompetensen bland personalen överensstämmer väl med utbildningens volym, innehåll och genomförande. Den vetenskapliga kompetensen inom fritidspedagogik är hög och den professionsrelaterade kompetensen är god. Lärarna får också god kompetensutveckling. En stor andel av lärarnas anställningar är dock tidsbegränsade, vilket bör ses över för att säkerställa kompetensen på lång sikt. Kompetensen bland handledarna i kurserna inom den verksamhetsförlagda utbildningen är svag, vilket bedömargruppen menar försvagar utbildningens kvalitet. Det framgår av både självvärderingen och intervjuerna att lärosätet arbetar aktivt med att åtgärda detta. Utbildningsmiljön med kompletta forskningsmiljöer är både vetenskapligt och professionsmässigt välutvecklad, särskilt forskningsfältet inom barndomssociologi. Kompletta akademiska miljöer verkar vara ett starkt koncept med möjlighet att låta både lärare verka inom och studenterna möta en helhet och en samlad forskningsinspirerad verksamhet. Ett utvecklingsområde är dock att synliggöra sambandet mellan forskning och utbildning för studenterna i ännu större utsträckning.

Bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat bedöms som tillfredsställande. Sammantaget visar underlagen att måluppfyllelsen är hög inom samtliga kunskapsformer och att det finns en god koppling mellan examensmål, kursmål, aktiviteter och examination.

Inom kunskapsformen Kunskap och förståelse framgår det av underlagen att studenterna genom utbildningen får god vetenskaplig bredd och djup inom det fritidspedagogiska området, och får kännedom om vetenskapsteorier, metoder och relationen mellan teori och beprövad erfarenhet. Enligt bedömargruppen bör dock utbildningen utveckla de undervisningsmoment och den examination som innehåller kvantitativa metoder.

Inom kunskapsformen Färdighet och förmåga framgår det av underlagen att studenterna genom utbildningen får färdigheter i att kritiskt argumentera och reflektera över erfarenheter och forskningsresultat. Detta är tydligt inte minst i de självständiga arbetena. Utbildningen ger adekvat undervisning och examination i didaktik och ämnesdidaktik. Bedömargruppen ser dock ett utvecklingsbehov när det gäller att stärka det yrkesspecifika ämneskunnandet. Underlagen visar vidare att studenterna får varierande och goda möjligheter att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen både på egen hand och tillsammans med andra.

Inom kunskapsformen Värderingsförmåga och förhållningssätt framgår det av underlagen att målets olika delar tas upp under flera olika kurser och moment. Lärosätet bör se över att delmålet hållbar utveckling som helhet beaktas i någon av kurserna. Som ett positivt exempel vill bedömargruppen lyfta fram samarbetet med Universeum, som ökar förståelsen för bland annat miljöfrågor.

Underlagen visar att utbildningen beaktar, kommunicerar och förankrar ett jämställdhetsperspektiv i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Det finns flera olika initiativ och aktiviteter som tyder på en medvetenhet om betydelsen av jämställdhetsarbete på utbildningen.

Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination följs upp systematiskt. Uppföljningens resultat omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling, och återkoppling sker till relevanta intressenter. Utbildningen har 100 procent svarsfrekvens vid utbildningsutvärderingar, vilket bedömargruppen vill lyfta som ett gott exempel. Lärosätet verkar för att studenterna genomför utbildningen inom den planerade studietiden.

Bedömningsområdet Studentperspektiv bedöms som tillfredsställande. Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Studenterna har både ett formellt inflytande i olika organ och ett informellt inflytande genom studentdialog, digitala plattformar och olika uppföljningar. Det finns ingen angiven strategi eller handlingsplan för hur man kan arbeta för att intressera studenterna för ökat deltagande, vilket bedömargruppen ser som ett utvecklingsområde.

Bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan bedöms som tillfredsställande. Utbildningen är utformad och genomförs så att den är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället. Det framgår av underlagen att en rad aktiviteter pågår för att stärka integrationen mellan högskoleförlagd och verksamhetsförlagd utbildning, till exempel genom samverkansprojekt, nätverk, alumnkontakt, fältstudier och föreläsningar med externa föreläsare. Det finns en överhängande utmaning som rör handledare vid den verksamhetsförlagda utbildningen, som är under utveckling.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)