Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3

Hög kvalitet
Publicerad: 2019-04-15
Lärosäte: Göteborgs universitet
Ämne: Grundlärarexamen III
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.

Bedömningsområdet Förutsättningar bedöms som tillfredsställande. Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på både kort och lång sikt. Lärarna har god, yrkesrelevant grundutbildning och relevanta ämneskunskaper. Utbildningens svaghet när det gäller personalen är svårigheten att knyta handledarna vid den verksamhetsförlagda utbildningen närmare lärosätet. Detta arbete bör därför skyndas på. Utbildningsmiljön bedöms vara stark med flera kompletta akademiska miljöer som grund för utbildningen. Bedömargruppen menar att det är angeläget att lärosätet fortsätter sitt arbete med att tydliggöra för studenterna hur forskningen är en nödvändig grund för utbildningen. Studenterna uppfattar forskningen som abstrakt och långt från den pedagogiska praktiken.

Bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat bedöms som tillfredsställande. Sammantaget visar underlagen att måluppfyllelsen är hög inom samtliga kunskapsformer, och att det finns en god koppling mellan examensmål, kursmål och examination. När det gäller kunskapsformen Kunskap och förståelse visar underlagen att studenterna har goda ämneskunskaper och kunskaper om aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten. Lärosätet bör tydligare sätta yrkeskunskapen i fokus och tydliggöra relationen mellan ämne, ämnesdidaktik och ämnesmetodik för studenterna. En viktig punkt är att området förskoleklass behöver utvecklas. Vetenskapsteori och metodfrågor presenteras successivt i programmet. Åtgärder för att stärka metodutbildningen har nyligen vidtagits, vilket bedömargruppen ser som angeläget särskilt inom de kvantitativa delarna.

Inom kunskapsformen Färdighet och förmåga visar underlagen att måluppfyllelsen är hög för samtliga mål. När det gäller den del av målet som handlar om förmågan att reflektera över forskningsresultat har utvärderingar visat att studenterna är kritiska till hur olika ämnen i utbildningen förhåller sig till forskningslitteraturen. Bedömargruppen ställer sig positiv till de riktlinjer som lärosätet har fattat beslut om och som bland annat handlar om gemensamma principer för att välja kurslitteratur som skapar progression och helhet genom utbildningen. Bedömningen är att lärosätet arbetar systematiskt med att studenterna ska utveckla ett kritiskt och reflekterat förhållningssätt till egna och andras erfarenheter samt till forskningsresultat, så att de har goda förutsättningar att utveckla både yrkeskunnande och skola när de lämnar utbildningen.

Inom kunskapsformen Värderingsförmåga och förhållningssätt visar underlagen att måluppfyllelsen är hög. Samtliga aspekter av målet behandlas på ett systematiskt sätt i utbildningens upplägg och genomförande, vilket gör det troligt att studenterna uppnår målet.

Den samlade bedömningen är att jämställdhetsperspektivet beaktas på ett adekvat sätt i utbildningen, även om det finns förbättringspotential när det gäller ansvarsfördelningen mellan lärosätets övergripande nivå och utbildningsnivån.

Det framgår av självvärderingen att lärosätet har ett välutvecklat kvalitetssystem. Den samlade bilden är att lärosätet arbetar systematiskt för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig examensmålen. Bedömningen är att lärosätet verkar för att studenterna genomför utbildningen inom den planerade studietiden.

Bedömningsområdet Studentperspektiv bedöms som tillfredsställande. Studenterna får möjlighet att delta i såväl beredande som beslutande organ. Det lärosätet bör beakta är hur programrådet kan utformas så att studenterna tycker att det är meningsfullt att delta. Studenterna får även möjlighet att påverka utbildningen informellt i dialoger och utvärderingar.

Bedömningsområdet Arbetslivs och samverkan bedöms som tillfredsställande. Bedömningen är att lärosätet arbetar konstruktivt och aktivt för att skapa goda relationer med det omgivande samhället, framför allt med de skolor där studenterna kan genomföra sin VFU. Utbildningens upplägg och genomförande ger studenterna generella färdigheter och förmågor som är användbara i arbetslivet, och då inte bara för skolvärlden. Det framgick dock vid intervjuerna att studenterna vill få mer färdigheter och förmågor som är relevanta för skolarbetet. Det menar bedömargruppen att utbildningen ska uppmärksamma.

Ansvarig utredare:
Ulrika Thafvelin