Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Datalogi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Ifrågasatt kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Stockholms universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling

Aspektområdet uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms sammantaget inte vara tillfredsställande.

Det sker kontinuerlig kompetensutveckling av lärare och handledare vid Stockholms universitet. Däremot saknas det i underlaget beskrivningar över hur personalens sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs upp på ett systematiskt sätt i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen. Följaktligen saknas också beskrivningar över hur resultaten av uppföljning omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling och huruvida de återkopplas till relevanta intressenter. I självvärderingen beskriver Stockholms universitet inte några strategier för att utifrån identifierade kompetensbehov rekrytera personal. Inte heller beskrivs rutiner och aktiviteter för att stödja nyanställda och underlätta deras integration. Den systematiska uppföljningen av handledarnas och lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling i syfte att främja hög kvalitet i utbildningen är inte heller tydligt beskriven av Stockholms universitet i självvärderingen.

Samma sak gäller den systematiska beskrivningen av forskarutbildningsmiljön vid Stockholms universitet. Det saknas beskrivningar över vem som ansvarar för doktorandutbildningen, vem som säkerställer att utbildningen, dess verksamhet och miljö bedrivs i linje med universitetets regler och riktlinjer samt hur lärosätet systematiskt arbetar med att säkerställa att viktiga relationer och samarbeten skapas och knyts till forskarutbildningsmiljön. Inte heller framgår det huruvida det finns regler och rutiner som på ett systematiskt sätt säkerställer en god psykisk och fysisk arbetsmiljö för anställda och doktorander.

När det gäller måluppfyllelse av kunskapsformerna kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt finns det rutiner för regelbunden uppföljning och återkoppling på individnivå, genom till exempel handledning och;"de tre pelarna". Det saknas dock en redogörelse för hur Stockholms universitet genomför systematisk uppföljning av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa måluppfyllelsen.

Det saknas också beskrivningar av systematiska uppföljningar som säkerställer att Stockholms universitets doktorandutbildning är användbar och förbereder doktoranderna för ett föränderligt arbetsliv, att doktorander inskrivna vid universitetet tar aktiv del i arbetet med att utveckla utbildningen och lärprocesser samt att ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i utbildningen.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg