Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Datalogi - licentiat- och doktorsexamen
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Samlat omdöme Datalogi - licentiat- och doktorsexamen

Hög kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Linköpings universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.

Sammantaget visar underlagen att utbildningen håller hög kvalitet.

Forskarutbildningsämnet präglas av både djup och bredd inom det datavetenskapliga området. Något som bidrar till detta är det stora utbudet av forskarutbildningskurser som ges med regelbundna tidsintervall, samt den kritiska massa som finns med avseende på de anställda forskarna och deras respektive ämnes- och handledarkompetens. Betydelsefull för forskarutbildningsmiljön är också den fortlöpande verksamhet som bedrivs vid institutionen i form av bland annat forskarskolor och större forskningsprojekt av internationellt sett hög kvalitet.

De forskarutbildningskurser som erbjuds utgörs av såväl ämnesspecifika kurser som kurser i forskningsmetodik och forskningsetik. Fördelningen mellan obligatoriska kurser och valbara kurser är god. Doktorandernas aktiva deltagande i vetenskapssamhället genom workshops, seminarier och publikationer säkerställer vidare att de tillägnar sig såväl förmågan att diskutera forskningsresultat med olika slags aktörer som insikter i vetenskapens möjligheter och begränsningar. Dessutom finns det väl utvecklade rutiner i form av bland annat ett obligatoriskt, internt slutseminarium vilka säkerställer att doktoranden är väl förberedd inför försvaret av sin avhandling vid disputationen. De individuella studieplanerna utgör ett bra verktyg både för uppföljning och för att kunna analysera doktorandernas progression. Icke desto mindre rekommenderar bedömargruppens att lärosätet bör systematisera formatet och förklara fälten så att studieplanerna blir mer enhetliga och mer lättlästa.

Utbildningen och inte minst det rikhaltiga utbudet av forskarutbildningskurser förbereder doktoranderna väl inför det kommande arbetslivet. Doktoranderna har även möjlighet att delta i undervisningen på grundnivå vid institutionen, de förbereds väl inför undervisningen genom de pedagogiska kurser som erbjuds. Arbetet inom doktorandernas respektive forskningsprojekt och inom forskarskolorna innebär också att de utvecklar goda kontakter med industrin.

Doktoranders perspektiv är väl tillgodosett genom att de är representerade i rådgivande och beslutande organ inom organisationen. Ett utvecklingsområde är emellertid kommunikationen mellan institutionen och doktoranderna när det gäller möjligheterna till doktorandinflytande, vilken skulle kunna förbättras. Det är viktigt att samtliga doktorander - också de som inte har svenska som modersmål - får lika goda möjligheter att ta del av sådant som behandlas i nämnda organ samt att de kan påverka forskarutbildningen och sin arbetsmiljö.

Ett jämställdhetsperspektiv är för närvarande inte helt integrerat i forskarutbildningen, men förutsättningarna för att åstadkomma detta förefaller vara goda. Ett viktigt steg mot ett integrerande av jämställdhetsperspektivet i forskarutbildningen är den orientering i jämställdhetsfrågor som handledare får i samband med bland annat fortbildningskurser. Bedömargruppen vill rekommendera att de så kallade genusföreläsare som planeras på lärosätesnivå också får i uppgift att närmare undersöka hur jämställdhetsfrågor kan integreras i de olika forskarutbildningsämnena.

Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker på ett tillfredsställande sätt i och med att det finns ett kvalitetssäkringssystem där institutionens forskarutbildningsansvariga (FANS) och forskar-utbildningsnämnden är centrala aktörer. De individuella studieplanerna förefaller också kunna följa upp måluppfyllelse och progression med avseende på examensmålen väl, men ett utvecklingsområde är deras utformning så till vida att de borde få ett mer standardiserat och tydligt format. Vissa av de insända individuella studieplanerna är enligt bedömargruppen något svårlästa. Ett annat utvecklingsområde är kommunikationen mellan de rådgivande och beslutande organ där doktorander är representerade och samtliga doktorander. Bedömargruppens intryck är att doktorander som inte har svenska som modersmål kan ha svårare att tillägna sig information om sådant som har diskuterats i nämnda organ. Möjligheterna till doktorandinflytande bör vara likvärdiga bland dem.

Kontakta utvärderingsavdelningen:
Utvärderingsavdelningen (e-post)