Högskolekollen

Hur står det till med kvaliteten inom högskolan? Här hittar du resultatet från UKÄ:s olika kvalitetsgranskningar.

Favoriter

Du har inga favoriter i din lista

Så här söker du i Högskolekollen

Här förklarar vi hur du kan söka fram granskningsresultat.

Till en början ser du de 10 senaste granskningarna som har publicerats. Vill du se fler klickar du på Visa fler (då laddas 10 till) eller Visa alla om du vill få fram alla resultat.

Filtrera så här

För att hitta en särskild granskning finns det en rad alternativ i vänstermenyn. Du kan välja mellan följande:

  • Typ av granskning
  • Universitet/Högskola
  • Examen/Utbildning
  • Fritext. Fritextsökningen baseras på: universitet/högskola, utbildning eller diarienummer.

Under Avancerat filter kan du göra en ännu mer specifik sökning.

  • Bedömningsområde. I träfflistan visas alla granskningar som innehåller det bedömningsområde som du har valt. Du kommer inte direkt in i yttrandet till den del som handlar om bedömningsområdet. Klicka på Genvägar om du snabbt vill ta dig vidare till bedömningsområdena.
  • Omdöme
  • Statlig/privat högskola

Du kan välja flera alternativ under varje filter. Till höger vid varje val ser du en siffra som visar hur många granskningar som finns.

När du gjort dina önskade val klickar du på Visa resultat. Resultaten visas som "kort" till höger, eller under filtret om du använder en mobiltelefon.

Du kan lägga till fler alternativ i filtret om du vill utöka din sökning.

För att börja om en sökning klickar du på Rensa valda urval eller på namnet Högskolekollen ovanför filtret.

Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Tillbaka till granskningar Skriv ut Spara som favorit

Datalogi - licentiat- och doktorsexamen Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat

Hög kvalitet
Publicerad: 2018-06-26
Lärosäte: Linköpings universitet
Typ av examen: Forskarnivå
Ämne: Datavetenskap
Typ av granskning: Utbildningsutvärdering

Bedömningsgrund: Måluppfyllelse av kunskapsformen kunskap och förståelse

Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar bred kunskap och förståelse både inom forskarutbildningsämnet och för vetenskaplig metodik inom forskarutbildningsämnet.

Bedömargruppen menar att forskarutbildningens utformning säkrar att doktoranderna vid slutlig examination visar bred kunskap och förståelse både inom ämnesområdet och vad gäller vetenskaplig metodik. Relevanta kontakter med andra forskningsmiljöer finns på både nationell och internationell nivå.

I självvärderingen och under intervjun framkom att bland annat nedanstående inslag som bidrar till att säkra samverkan med det omgivande samhället ingår i forskarutbildningsmiljön:

- forskningsprojekt som involverar ett stort antal industriföretag

- forskningsseminarier med internationella föreläsare

- möjligheter för doktoranderna att, förutom att läsa olika kurser vid det egna universitetet, också läsa kurser vid andra lärosäten

- forskarskolor

- ett antal nationella forskningsinitiativ, av vilka ett flertal fokuserar på forskarutbildning, till exempel Swedish National Graduate School in Computer Science (CUGS)

Därutöver är flera av forskningsprojekten externfinansierade både nationellt och internationellt. Sammantagna kan dessa inslag i forskarutbildningsmiljön även sägas säkerställa bredd i forskarutbildningen.

Miljön erbjuder ett omfattande kursutbud. I tabell 2 i självvärderingen framkommer att många kurser som är ämnesspecifika har erbjudits regelbundet och ofta under de senaste fyra åren. Dessa kurser är tydligt fokuserade på kunskap inom forskarutbildningsämnet. Det finns också flera kurser som behandlar forskningsmetoder, till exempel Scientific Publications. En allmän kurs om forskningsmetodik som är obligatorisk är Methodology of Science and Technology. Dessutom finns samarbete med andra institutioner vilket breddar utbudet av tillgängliga kurser. Kursdelen av utbildningen, 90 högskolepoäng, anges i den individuella studieplanen där dessutom grad av måluppfyllelse och progression noteras. Under intervjuerna framkom också att doktoranderna uppmuntras att ta aktiv del i granskning av artiklar.

Bedömargruppen menar att lärosätet erbjuder doktoranderna ett kursutbud av hög kvalitet som svarar mot målen i både den allmänna studieplanen och de individuella studieplanerna.

Värt att notera är att institutionens forskarutbildningsansvariga (FANS) träffas minst fyra gånger om året för att följa upp forskarutbildningens kvalitet. Handledarna kan föreslå nya kurser genom att lägga fram förslag till FANS. Utifrån underlaget är det något oklart huruvida det förekommer att också doktorander föreslår nya forskarutbildningskurser till institutionens forskarutbildningsansvariga.

De uppgifter om genomströmning som finns tillgängliga ligger i paritet med motsvarande för övriga landet, och föranleder därför inga särskilda frågor utöver hur lärosätet arbetar generellt för att doktorander ska slutföra sina utbildningar inom stipulerad tid.

Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Efter det att doktoranden har antagits till utbildningen upprättar doktoranden och handledaren en individuell studieplan som sedan uppdateras varje höst, då en systematisk uppföljning görs av varje doktorands progression. Att doktorandstudenten deltar i upprättandet av den individuella studieplanen och den periodiska uppdateringen innebär utomordentliga möjligheter för doktoranden att lära sig att planera med olika tidshorisonter. Den uppdaterade individuella studieplanen skrivs under av både doktoranden och handledaren och samt prefekt, varefter den läggs in på doktorandportalen som flera av de anställda på avdelningen har tillgång till. Därmed kan dessa anställda följa doktorandens framsteg. Den individuella studieplanen innehåller, enligt bedömarna, tillräckligt många detaljer för att kunna säkerställa doktorandens progression. I en bilaga till den individuella studieplanen finns även samtliga examensmål angivna. Bedömargruppens intryck är emellertid att vissa av de insända individuella studieplanerna är något svårlästa och även något otydliga avseende var i studieplanerna man hittar olika slags information.

Handledningen är systematisk, så till vida att doktoranderna träffar sin handledare med jämna intervaller. Avhandlingen gås igenom minst ett år före opposition i ett slutseminarium. På systemnivå finns beskrivningar över när och hur den allmänna studieplanen ska uppdateras och när doktorandens forskningsaktiviteter ska följas upp i termer av vilka kurser som ska ges.

Flera doktorandstudenter skriver en licentiatuppsats som ett etappmål på vägen mot doktorsexamen. En licentiatuppsats är en viktig kontrollstation ur kvalitetssäkringssynpunkt, inte minst när det gäller doktorandernas progression och samlade kunskap.

De forskarutbildningsansvariga (FANS) är det huvudsakliga organet för uppföljning av forskar-utbildningen. FANS initierar revideringar som därefter går till fakultetens forskarutbildningsnämnd (FUN). Bedömargruppen menar att den kvalitetssäkring som utförs av dessa organ också bidrar till att säkerställa doktorandernas måluppfyllelse vad avser kunskapsformen kunskap och förståelse.

Bedömningsgrund: Måluppfyllelse av kunskapsformen färdighet och förmåga

Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och examination att doktoranderna, när examen utfärdas, visar förmåga att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt såväl i nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet kan presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt. Doktoranderna visar också förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande.

Enligt självvärderingen är publicering av till exempel tidskriftsartiklar det vanligaste sättet för doktoranderna att träna sin förmåga att hålla tidsramar. Alla doktorander, utan undantag, måste presentera egna bidrag i olika sammanhang - nationella som internationella sådana. Handledarna har här en huvuduppgift när det gäller att säkra att bidrag från doktorander färdigställs och skickas in i tid.

Publicering innebär inte enbart träning av skriftliga färdigheter, utan bidragen måste som regel också presenteras muntligt. Många doktorandkurser examineras helt eller delvis genom skriftlig avrapportering, men också där krävs ibland också muntlig presentation av bidraget. Akademisk kommunikation tränas även inom ramen för verksamheten i de respektive forskargrupperna, vilka inte sällan är internationella till sin karaktär. En kurs som doktoranderna erbjuds regelbundet och som är inriktad på akademisk kommunikation där doktoranderna måste presentera egna bidrag är Scientific Publication. Det finns också många andra kurser som examineras genom skrivna rapporter, men där inslag av muntliga presentationer utgör viktiga moment.

Doktoranderna får möjlighet att träna på att stödja andras lärande genom att undervisa upp till 20 procent av sin tid. Undervisningen innebär bland annat att handleda examensarbeten på mastersnivå. Doktoranderna måste först förbereda sig genom att klara den obligatoriska kursen Learning and Knowledge - Basic course in higher education pedagogy. I den individuella studieplanen dokumenteras den tid som doktoranden undervisar. Genom att undervisa bidrar doktoranden till andras lärande.

Doktoranderna arbetar i olika externa projekt vilka möjliggör en dialog med den akademiska omvärlden och med det omgivande samhället i allmänhet.

Bedömargruppen anser att universitetet har det generella ramverket på plats när det gäller att främja doktorandernas olika färdigheter och förmågor avseende både nationella och internationella sammanhang. Kursen Scientific Publication och försvaret av avhandlingen i närvaro av en kommitté i syfte att examinera doktorandens muntliga och skriftliga presentationsförmåga utgör ytterligare inslag i forskarutbildningen vilka kan sägas säkerställa måluppfyllelsen avseende kunskapsformen färdighet och förmåga.

Systematisk uppföljning görs av utbildningens utformning och genomförande i syfte att säkerställa måluppfyllelsen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Efter det att doktoranden har antagits till utbildningen upprättar doktoranden och handledaren en individuell studieplan som sedan uppdateras varje höst, då en systematisk uppföljning görs av varje doktorands progression. Att doktorandstudenten deltar i upprättandet av den individuella studieplanen och den periodiska uppdateringen innebär goda möjligheter för doktoranden att lära sig att planera med olika tidshorisonter. Den uppdaterade individuella studieplanen skrivs under av både doktoranden och handledaren och samt prefekt, varefter den läggs in på doktorandportalen som flera av de anställda på avdelningen har tillgång till. Därmed kan dessa anställda följa doktorandens framsteg. Den individuella studieplanen innehåller, enligt bedömarna, tillräckligt många detaljer för att kunna säkerställa doktorandens progression. I en bilaga till den individuella studieplanen finns även samtliga examensmål angivna. Bedömargruppens intryck är emellertid att vissa av de insända individuella studieplanerna är något svårlästa och även något otydliga vad avser vilket slags information som ska återfinnas på vilka ställen i studieplanen.

Handledningen är systematisk, så till vida att doktoranderna träffar sin handledare med jämna intervaller. Avhandlingen gås igenom minst ett år före opposition i ett slutseminarium. På systemnivå finns beskrivningar över när och hur den allmänna studieplanen ska uppdateras och när doktorandens forskningsaktiviteter ska följas upp i termer av vilka kurser som ska ges.

Flera doktorandstudenter skriver en licentiatuppsats som ett etappmål på vägen mot doktorsexamen. En licentiatuppsats är en viktig kontrollstation ur kvalitetssäkringssynpunkt, inte minst när det gäller doktorandernas progression och samlade kunskap.

De forskarutbildningsansvariga (FANS) är det huvudsakliga organet för uppföljning av forskar-utbildningen. FANS initierar revideringar som därefter går till fakultetens forskarutbildningsnämnd (FUN). Bedömargruppen menar att den kvalitetssäkring som utförs av dessa organ också bidrar till att säkerställa doktorandernas måluppfyllelse vad avser kunskapsformen färdighet och förmåga.

Bedömningsgrund: Måluppfyllelse av kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt

Utbildningen säkerställer genom utformning, genomförande och examination att doktoranderna, när examens utfärdas, visar intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar. Doktoranden har också nått fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Av självvärderingen framgår att doktorandernas intellektuella självständighet och förmåga till vetenskaplig redlighet säkras och utvecklas genom regelbundet deltagande i konferenser och genom att de publicerar artiklar. Att doktorandens avhandling håller hög, internationell standard säkras genom publicerade artiklar i internationella tidskrifter och genom ett slutseminarium före oppositionen som ska visa doktorandens intellektuella självständighet. Ytterligare möjligheter till att träna intellektuell självständighet är då doktoranden deltar i projektmöten och samverkar med partners vid projektledarmöten. Det finns också en workshop för doktorander där alla deltagare ska ta del av andra forskares arbeten.

Deltagande i vetenskapssamhällets praktik och träning görs på flera olika sätt. En kurs i etik är obligatorisk för alla studenter: Research Ethics. Examinationen av denna kurs säkrar att studenterna får den kunskap som behövs för att kunna visa måluppfyllelse avseende förmågan att göra forskningsetiska bedömningar. Förutom att publicera alster tillsammans med sina handledare ges studenterna också möjlighet att granska vetenskapliga rapporter.

Genom att presenterna sin forskning i vetenskapliga fora får doktoranderna också möjligheter att fördjupa sina insikter i vetenskapens möjligheter och begränsningar.

Systematisk uppföljning görs av utbildningen för att säkerställa att utbildningens utformning och genomförande är av hög kvalitet och att doktoranderna uppnår målen. Resultaten av uppföljning omsätts vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.

Av självvärderingen framgår att seminarier är viktiga när det gäller att säkra att måluppfyllelsen för kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt uppfylls. Men mer betydelsefullt är nog ändå, menar lärosätet, de mer informella, externa kontrollerna i samband med publicering eftersom i synnerhet dessa verkar socialiserande med avseende på de vetenskapliga förhållningssätt som präglar det internationella forskarsamhället. Likaså är doktorandernas deltagande i olika slags workshops betydelsefullt som en mer informell slags kontroll av måluppfyllelsen vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt, menar lärosätet, något som bedömarna håller med om.

Den uppföljning som årligen görs av den individuella studieplanen är också ett viktigt verktyg när det gäller att säkra måluppfyllelsen med avseende på värderingsförmåga och förhållningssätt. För att ytterligare säkerställa denna måluppfyllelse är det emellertid viktigt, menar bedömarna, att lärosätet försäkrar sig om att en viss enhetlighet präglar de individuella studieplanerna, så att progressionen vad avser olika examensmål blir lättare att utläsa än vad som i dagsläget verkar vara fallet. I allmänhet är inte desto mindre de rutiner för uppföljning av måluppfyllelse som presenteras i underlaget adekvata.

Efter det att doktoranden har antagits till utbildningen upprättar doktoranden och handledaren en individuell studieplan som sedan uppdateras varje höst, då en systematisk uppföljning görs av varje doktorands progression. Att doktoranden deltar i upprättandet av den individuella studieplanen och den periodiska uppdateringen innebär goda möjligheter för doktoranden att lära sig att planera med olika tidshorisonter. Den uppdaterade individuella studieplanen skrivs under av både doktoranden och handledaren och samt prefekt, varefter den läggs in på doktorandportalen som flera av de anställda på avdelningen har tillgång till. Därmed kan dessa anställda följa doktorandens framsteg. Den individuella studieplanen innehåller, enligt bedömarna, tillräckligt många detaljer för att kunna säkerställa doktorandens progression. I en bilaga till den individuella studieplanen finns även samtliga examensmål angivna. Bedömargruppens intryck är emellertid att vissa av de insända individuella studieplanerna är något svårlästa och även något otydliga avseende var man hittar olika slags information.

Handledningen är systematisk, så till vida att doktoranderna träffar sin handledare med jämna intervaller. Avhandlingen gås igenom minst ett år före opposition i ett slutseminarium. På systemnivå finns beskrivningar över när och hur den allmänna studieplanen ska uppdateras och när doktorandens forskningsaktiviteter ska följas upp i termer av vilka kurser som ska ges.

Flera doktorander skriver en licentiatuppsats som ett etappmål på vägen mot doktorsexamen. En licentiatuppsats är en viktig kontrollstation ur kvalitetssäkringssynpunkt, menar lärosätet, inte minst när det gäller doktorandernas progression och samlade kunskap.

De forskarutbildningsansvariga (FANS) är det huvudsakliga organet för uppföljning av forskarutbild-

ningen. FANS initierar revideringar som därefter går till fakultetens forskarutbildningsnämnd (FUN). Bedömargruppen menar att den kvalitetssäkring som utförs av dessa organ också bidrar till att säkerställa doktorandernas måluppfyllelse vad avser kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt.

Sammanvägd bedömning av bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat

Tillfredsställande

Aspektområdet utformning, genomförande och resultat bedöms sammantaget vara tillfredsställande.

Det finns ett betydande kursutbud som ges regelbundet. Dessutom finns samarbete med andra institutioner för att göra än fler kurser tillgängliga för doktoranderna. Kursdelen av utbildningen (90 högskolepoäng) regleras i den individuella studieplanen där dessutom grad av måluppfyllelse anges. Allmänna kurser om forskningsmetodik och etik är obligatoriska. De forskarutbildningsansvariga (FANS) - som är ett institutionsgemensamt råd för forskarutbildningen bestående av prefekt, studierektor för forskarutbildning, en handledare per avdelning och två doktorander - träffas minst fyra gånger per år för att följa upp utbildningen.

Individuella doktoranders måluppfyllelse följs upp bland annat genom en bilaga till den individuella studieplanen som årligen explicit behandlar alla examensmål. Måluppfyllelse med avseende på flera av examensmålen säkerställs framför allt i samband med avhandlingsarbetet.

Publiceringstraditionerna säkerställer också att doktorander får presentera arbeten muntligt vid konferenser. Också populärvetenskapliga presentationer i olika sammanhang främjar måluppfyllelsen vad gäller doktorandernas förmåga att diskutera forskningsresultat i dialog med olika samhällsaktörer. Doktoranderna får även grundläggande pedagogisk utbildning och undervisar på grundnivå samt handleder studenters examensarbeten, vilket utvecklar deras förmåga att stödja andras lärande. Vidare arbetar flera doktorander i externfinansierade projekt, där bland annat insikter i vetenskapens möjligheter och begränsningar får tillfälle att utvecklas.

Ansvarig utredare:
Loulou Von Ravensberg